Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Tvrz

Stavební typy tvrzí. Zdroj: Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu

T. je opevněný dvorec drobné venkovské šlechty (zemanů a rytířů), obvykle menších rozměrů, jednodušší dispozice a opevnění než hrad. T. se budovala přímo ve vesnici, uprostřed dvorce nebo v blízkosti mlýna, obvykle na výšině nebo obehnaná vodním příkopem či na ostrůvku v rybníce. Vyskytuje se od 13. do 16. století v typech odvozených z hradního stavitelství. Vlastnictví t-e umožňovalo povýšení měšťana do šlechtického stavu. Neopevněné dvorce vypadaly jako velké selské statky. Málokdy byly v jedné vesnici dvě tvrze (např. Kestřany). V gotice převládal věžový typ t-í, v renesanci pravoúhlý půdorys. Přesnější vymezení udává tyto typy t-í:

1. s obvodovou zástavbou – nejstarší typ doložený od pol. 13. století. Tyto t-e stávaly většinou v nížinných polohách. První t-e bývaly nejčastěji dřevěné. Ohrazená plocha měla oválný nebo trojúhelníkový tvar. Sídlo bylo obehnané valem či hradbou a palác byl vestavěn nebo přistaven z vnitřní strany k opevnění. V 15. století tento jednoduchý typ mizí.

2. t-e s obytnou věží se ojediněle objevily již koncem 13. století, oblíbené se však staly až ve 14. století po vzoru věžovitých paláců (donjonů), které spojovaly funkci obrannou a obytnou. Někdy tvořil t. jen věžovitý palác bez dvora, obehnaný příkopem. Nákladnější varianta byla t. s věžovitým palácem a malým dvorem přistavěným z jedné strany, častěji byl palác umístěn uprostřed dvora obehnaného hradbou. Stavebně nejnáročnější t-e měly v nároží hradby válcové bašty. Ve druhé polovině 14. století se začaly stavět t-e se složitou dispozicí paláce, který byl zapojen do obranného systému dvěma či třemi stranami. Kolem roku 1400 se palác zalamoval ve dvou či trojkřídlovou stavbu. V 15. století se však i tento opouštěl.

3. t. složitější dispozice se objevila v 2. polovině 14. století a spíše měla charakter hrádku. Měly velký palác, řadu náročných stavebních prvků (např. nárožní rizality, arkýřové prevéty, věžičky, klenbové stropy s žebry, kaple apod). Mívaly věž a někdy i další kamenné budovy obehnané hradbou. Věž plnila funkci samostatně stojící brány či stála jako obranná v nároží obvodové hradby. Někdy v ní býval umístěn špýchar nebo obytná místnost. Od 15. století byly t-e vybaveny fortifikací i baštami pro umístění palných zbraní.

4. t-e s nepravidelnou dispozicí se stavěly od konce 15. století. Převažoval důraz na obytnou a zároveň reprezentační funkci. Palác byl umístěn v čele. Tento typ t-e už směřoval k renesančnímu zámku.

Největší rozkvět zažily t-e ve 14. století. V té době bylo v Čechách několik tisíc těchto sídel. (asi 2–4 tisíce dvorců). Během husitské revoluce jejich počet klesl o čtvrtinu. Vypálené dvorce se začaly obnovovat v 60.–70. letech 15. století. Renesanční t-e byly často zdobeny štíty a sgrafitem; typově stojí mezi zámečkem a obytným domem. V 16. století začal význam t-í upadat. Mezi urozenými se zvětšovaly majetkové rozdíly; chudí rytíři své t-e prodávali a ty přecházely pod správu vrchnosti. Nevelké rytířské statky se udržely v době baroka např. na Sedlčansku a Klatovsku. V 16. a 17. století byly mnohé t-e přestavěny na zámky (např. Roztoky u Prahy) nebo upraveny v sýpky apod.

V novověku byl pojem t. užíván i pro samostatnou obrannou jednotku v rámci většího opevnění.

Související pojmy: → palác, → bašta, → zámek, → donjon, → hradba, → věž, → klenba, → kaple, → špýchar, → renesance, → gotika, → rizalit, → arkýř, → prevét, → opevnění, → rytíř, → šlechta, → zeman, → baroko, → příkop, → novověk, → štít, → sgrafito, → hrad, → databáze zaniklých obcí a objektů.

L:
VONDRUŠKOVÁ, Alena a Vlastimil VONDRUŠKA. Vesnice. Praha : Vyšehrad, 2014, s. 147–148.
BLAŽÍČEK, Oldřich J., KROPÁČEK, Jiří. Slovník pojmů z dějin umění: názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha : Odeon, 1991, s. 212.
DUDÁK, Vladislav, POŠVA, Rudolf, NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Praha : Baset, 2002, s. 951–952.
ÚLOVEC, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech. Praha : Libri, edice Naše dědictví, 2000, 379 s.
ÚLOVEC, Jiří. Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. 1. díl (A-M). Praha : Libri, edice Naše dědictví, 2003, 504 s.
ÚLOVEC, Jiří. Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. 2. díl (N-Ž). Praha : Libri, edice Naše dědictví, 2005, 768 s.

Anna Goldmanová 10.3.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Echo, Joe Angrešt, Zofka777