Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Turistifikace (turistification)

Pojem t. lze definovat jako 1. souhrnný a pozvolný proces potlačování a vytlačování původních základních funkcí sídla (obytné, obslužné, rekreační, ekonomické), jež se stává destinací cestovního ruchu. Nad původní rezidenční funkcí území začíná převažovat funkce turistická (Zelenka, Pásková) nebo lze t. chápat jako 2. důsledek nadměrné aktivace potenciálu turistické destinace pro rozvoj cestovního ruchu, která může zpětně vytvářet potřebu regulace či potřebu snižování intenzity využívání území pro stávající účely (→ cyklus životní, destinace; → efekt pasti, turistické; → demarketing).

V rámci t. jsou upřednostňovány potřeby návštěvníků na úkor každodenních potřeb a životního stylu rezidentů. Vedle efektů urbanistických (změna základních funkcí sídla, → kongesce veřejných prostor a komunikací) lze u procesu t. identifikovat celou řadu dalších efektů, a to v oblasti ekonomické (ekonomické pozitivní a negativní externality → → externalita, → komodifikace a → komercializace zdrojů cestovního ruchu, → inflace turistická, duální ceny, šedá ekonomika, sezónnost pracovního trhu), ekologické (odpady), sociální (→ dualizace společnosti, → ghetto turistické), kulturní (→ akulturace, → etnocida, → inscenizace, → folklorizace, → autenticita), estetické (→ smog vizuální, znečištění architektonické, vandalismus) i psychologické (turistická iritace → index iritační, Doxeyho, → efekt demonstrační, ztráta genia loci → genius loci). Zejména v kulturní oblasti mají tyto efekty často charakter nevratné změny.

L:
ZELENKA, Josef, PÁSKOVÁ, Martina. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha : MMR, 2002. Přístup z [1].

Eva Heřmanová 25.3.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777