Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Toponomastika

Pojem t. (z řec. topos = místo, onoma = jméno) označuje nauku zabývající se původem, formováním, šířením a charakteristikou vlastních jmen zeměpisných. Akademici definují termín jako „nauku o toponymech, o toponymii, součást onomastiky (nauka o vlastních jménech, antroponymech, toponymech, chremantonymech, zabývající se jejich původem a vývojem, systémem a rozšířením)“. Příbuzným pojmem je pojem toponymie, tj. „soubor toponym (místních názvů) na jistém území, v jistém jazyce, v jisté době atd.“ (Nový akademický slovník cizích slov)

T. musí kombinovat mnoho skutečností, aby její pohled na každé zkoumané jméno byl vždy komplexní. Jejím smyslem je podat etymologický výklad jmen, historickou motivaci jejich použití, dokumentovat úsilí o podmanění přírody (Kutná Hora, Měděnec), podávat svědectví o vzhledu tehdejší krajiny (Buky, Hlína, Jámy), připomínat dávné kontakty obyvatelstva se sousedícími národy. Zeměpisná jména jsou cennou součástí kulturní a historické → tradice území. (Lutterer)

Zdrojem t-ou zkoumaných toponym (tj. vlastních jmen neživých objektů a míst nacházejících se na zemském povrchu nebo na povrchu jiného kosmického tělesa) jsou především staré mapy ([1] a [2]) a plány, kroniky a místní pověsti, archivy, staré fotografie a pohlednice, kresby aj.; za nejvýznamnější autory zabývající se t. lze jmenovat Matouše Benešovského (tzv. Philonoma, 1587, Knížka slov českých vyložených), Antonína Profouse Místní jména v Čechách – Jejich vznik, původní význam a změny. Díl I - IV, viz [3] a Vladimíra Šmilauera (viz [4]). Cenným zdrojem je i databáze uličních názvů a adres MV ČR ([5]).

Například výklad názvu města Bavorov zní „malé město v již. Čechách, již. od Písku – Založeno koncem 13. stol. Pravděpodobně Bavorem III. ze Strakonic (1289-1318), jak naznačuje první listinný doklad jména (1315 Bawarus de Bawarow). MJ je odvozeno přívlast. příponou –ov z OJ Bavar n. Bavor (osoba původem z Bavorska) a znamenalo Bavorův (hrad) (Lutterer)

Související pojmy: → onomastika, → toponymum, → dědictví kulturní, → kultura lokální, → identita lokální, → patriotismus lokální, → krajina kulturní.

L: KOLEKTIV AUTORŮ. Nový akademický slovník cizích slov. Praha : Academia, 2005; LUTTERER, Ivan, ŠRÁMEK, Rudolf. Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Slovník vybraných zeměpisných jmen s výkladem jejich původu a historického vývoje. Havlíčkův Brod : TOBIÁŠ, 2004; JANÁČ, Marek, TUMLÍŘ, Pavel, HARVALÍK, Milan. Divnopis. Proč se to tak jmenuje? Praha : Radioservis, 2006, 214 s.; JANÁČ, Marek, TUMLÍŘ, Pavel, HARVALÍK, Milan. Divnopis 2. Proč se to tak jmenuje? Praha : Radioservis, 2008, 310 s.; Geographische Namen in den Böhmischen Ländern (on-line). Přístup z: [6]; Chytilův místopis ČSR (on-line). Přístup z: [7].

Barbora Mitošinková 17.6.2012, Eva Heřmanová 27.8.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Barbora Mitošinková, Joe Angrešt, Zofka777