Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Statek kulturní (cultural property)

S.k. můžeme chápat jako 1. jakýkoliv doklad historického vývoje společnosti, jejího umění, techniky, vědy a jiných oborů lidské práce a života, popř. též dochované historické prostředí sídelních celků a architektonických souborů. S.k. může být i 2. věc, která má vztah k význačným osobám a událostem dějin kultury. Soubor s.k. může být vyhlášen kulturní památkou.

Zavadil vymezuje s.k. úžeji (z právního hlediska). Podle něj jde o 3. movitou věc, která má pro stát historickou a uměleckou hodnotu, je součástí kulturního dědictví státu, a která je za kulturní statek prohlášena zákonem. V Česku, resp. v českém právním řádu pak s.k. jako nadřazený pojem dále obsahuje další čtyři subkategorie, a to: kulturní památky, národní kulturní památky, sbírkové předměty a předměty kulturní hodnoty. Na každou tuto subkategorii se pak váží odlišné zákonné normy regulující a limitující jejich vývoz za hranice státu. (viz → druhy statků kulturních).

Podle Ministerstva zahraničních věcí ČR (vyhláška č. 15/1980 Sb., o Úmluvě o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků) se s.k-ími rozumí 4. takové statky, které byly kterýmkoliv státem z důvodů náboženských nebo světských označeny za významné pro archeologii, prehistorii, historii, literaturu, umění nebo vědu a které patří do těchto kategorií:

 • a) vzácné sbírky nebo vzorky zoologické, botanické, mineralogické a anatomické a předměty paleontologického zájmu;
 • b) statky týkající se historie, včetně historie vědy a techniky, historie vojenství a společnosti, stejně jako i života významných představitelů národa, myslitelů, vědců a umělců a událostí národního významu;
 • c) archeologické vykopávky (prováděné oprávněně i tajně) a archeologické objevy;
 • d) zlomky oddělené od uměleckých a historických památek a zlomky z archeologických nalezišť;
 • e) starožitnosti starší než sto let, jako např. nápisy, mince a ryté pečetě;
 • f) národopisný materiál;
 • g) statky umělecké hodnoty jako: obrazy, malby a kresby zhotovené ručně na jakémkoli podkladu nebo v jakémkoli materiálu (s výjimkou průmyslových návrhů a předmětů zdobených ručně), původní díla sochařského umění a plastiky v jakémkoli materiálu, původní umělecké asambláže a koláže v jakémkoli materiálu;
 • h) vzácné rukopisy a prvotisky (tj. inkunábule), staré knihy, dokumenty a publikace, které jsou předmětem zvláštního zájmu (historické, umělecké, vědecké, literární aj.), a to jednotlivě nebo ve sbírkách;
 • i) známky, kolky apod. jednotlivě i v kolekcích;
 • j) archívy, včetně archívů zvukových, fotografických a filmových;
 • k) kusy nábytku, které jsou starší než sto let, a staré hudební nástroje.

Podle předpisu Evropské unie (v nařízení Rady (ES) o vývozu kulturních statků, č. 116/2009, podle článku 1 odkazujícího na přílohu I) se s.k-ími rozumí 5. předměty, které splňují určitou podmínku stáří a které spadají do stanoveného finančního limitu (stáří např. u dopravních prostředků je to více než 75 let, u obrazů a maleb zcela provedených ručně, nejde-li o akvarel, kvaše, pastely nebo mozaiky, a nepatřících autorovi, je to více než 50 let; finanční limit u dopravních prostředků činí 50 000 €, u obrazů a maleb zcela provedených ručně, nejde-li o akvarel, kvaše, pastely nebo mozaiky, 150 000 €). Hodnota předmětů se přitom přepočítává pro členské státy, jejichž měnou není euro, podle směnného kurzu ke dni 31. prosince 2001 zveřejněného v Úředním věstníku Evropských společenství. Tato hodnota vyjádřená v národní měně se s účinkem od 31. prosince 2001 pak přezkoumává každé dva roky. Blíže viz Zavadil.

Související pojmy: → kultura, → umění, → památka kulturní, → památka národní, kulturní, → předmět sbírkový, → předmět kulturní hodnoty, → sbírka, → starožitnost, → obraz, → malba, → kresba, → plastika, → asambláž, → koláž, → rukopis, → inkunábule, → archiv, → druhy statků kulturních.

L:
PATOČKA, Jiří, HEŘMANOVÁ, Eva. Lokální a regionální kultura v České republice: kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. Praha : ASPI, a.s., 2008, s. 51, 199 s.
ZAVADIL, Matouš. Vývoz a dovoz uměleckých předmětů aneb jak vyvézt obraz z ČR. epravo.cz [on-line], 2011. Přístup z: [1]

Barbora Velátová 20.1.2014, Eva Heřmanová 9.5.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Baravelatova, Quido Meruňka, Zofka777