Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Srub

(od sroubiti)

Pojem se užívá ve stavitelství v těchto významech:

1. hrubě opracovaný trám (na dvou, popř. čtyřech stranách osekaný), vkládaný potom do stěn s-u.

2. obvyklý význam je stavba zhotovená z podobných klád, také zván roubenka – podle techniky zhotovení konstrukce (roubení). S. se skládá z vodorovně kladených trámů či kuláčů (vůbec neotesaný trám, pouze zbavený kůry), spojovaných v rozích přeplátováním na zámek („na úhel“, tj. bez svislého trámce) či na sloupek (“ve sloup“). Někdy se stěny s-u omazávaly lepenicí – takový s. byl zván s-bem v kožichu.

S-y (roubenky) se stavěly zejména na venkově, dříve však i v malých městech. Dodnes se udržely v horských oblastech, kde je ke stavbě dostatek dřeva. Postupem doby nabývaly na složitosti a zdobnosti, především štíty byly zdobeny různými lištami (i vyřezávanými), kabřinci a poklopy, ale i sloupy, arkádami; zhotovovaly se domy s pavlačemi apod.

3. v některých krajích se tak nazývají sýpky, spočívající na zděné podezdívce nebo na dřevěných sloupech. Zvenčí jsou někdy omazány hlínou.

4. ve vojenství druh hradby – původně stavba z kmenů, klád, břeven atd., vesměs 20–25 cm silných, zaražených kolmo do země nebo vztyčených na silných prazích jako sloupy těsně vedle sebe nebo kladených vodorovně na sebe a pevně spojených. Tyto s-y měly rovnoběžně vedle sebe dvě stěny (30 cm vzdálené od sebe) a mezera mezi nimi byla vyplněna štěrkem (ochrana před palbou z pušek) a kamenným zdivem (ochrana proti střelbě z děl). Zdi byly opatřeny průstřelnicemi a zvenčí až do jejich výšky přikryty násypem prsti. Kryt spočívá na stěnách a na dřevěných sloupech. S-y se stavějí nejčastěji v hornatém terénu, hlavně v soutěskách, v rovině jen jako vnitřního jádra réduitu obehnaného hradbami. Později se začaly podobné stavby stavět z železobetonu, označení s. se však přeneslo i na ně. Zbytky pěchotních s-ů z doby před začátkem druhé světové války najdeme u nás v blízkosti státních hranic, např. v severních Čechách a na jiných ohrožených úsecích.

Související pojmy: → stavitelství, → pavlač, → štít, → kabřinec, → sloup, → arkáda, → sýpka, → hradba, → venkov, → réduit.

L:
Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl dvacátý třetí. Praha : Argo, 2002, 1169 s.
DUDÁK, Vladislav, POŠVA, Rudolf, NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Praha : Baset, 2002, s. 897.

Anna Goldmanová 19.4.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Echo