Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Smog vizuální (visual smog)

Termín s.v. pochází z anglického smog= smoke (kouř) + fog (mlha) a latinského visual (zrakový, zrakem vnímaný) a je odborným pojmem pro 1. zamoření („znečištění“) veřejného prostoru agresivní, nevkusnou, charakteru svého okolí nepřizpůsobenou a velikostně nepřiměřenou reklamou, umísťovanou často i nelegálně, bez jakéhokoliv povolení (někdy i v památkově chráněných územích nebo přímo na volně stojících skulpturách). Expresivněji lze tentýž termín definovat i jako 2. umělé, křiklavé a agresivní panoptikum zastírající opravdovou tvář města, ničící jeho jedinečnost a → genius loci.

Jedná se o jev, který můžeme pozorovat především ve větších městech, kde je logicky větší prostor i důvod k inzerci zboží. Problém s.v. je znak stále sílící konkurence a s tím spojená snaha prodávajících zaujmout potenciálního zákazníka.

Vedle klasického smogu (prachu, kouře, hluku) a světelného smogu (umělého osvětlení) představuje reklamní s.v. vážný zásah do estetické a vizuální logiky města a do celkového image prostoru (směřujícího ke globalizované podobě). Ve vyspělém světě je dnes již běžná regulace vnější podoby obchodů, vývěsek a nápisů nebo i implementace normovaných nosičů reklamy (a to jak z hlediska barvy, tak z hlediska velikosti, použitého materiálu či umístění).

Mezi klasické formy s.v. nacházejícího se na veřejných prostranstvích (vývěsních štítech a fasádách domů, na ohradách, v parcích), u silničních tepen, dálnic, ale i na polích, patří výlep plakátů, světelné (otočné) velkoformátové reklamní billboardy [1], reklamy (plachty) na lešeních, zábradlích či na vozech městské hromadné dobpravy.

Vedle toho, že s.v. z důvodu přemíry písemných a obrazových informací tříští pozornost jedince, může mít dopad i na jeho psychiku (únavu, apatičnost k vnějším podnětům → paradox vnímání). V rámci přemíry vizuálních informací pak mohou účastníkům silničního provozu i zanikat dopravní značky a samotná takováto reklama přestává být - z důvodu přehlcení informacemi - reklamou efektivní.

Již v historii byla běžná forma propagace v podobě ručně psaných vývěsních štítů, avšak, oproti současnému stavu reklamy, se jednalo spíše o vkusné vizitky obchodníků. S.v. je problémem zejména poblíž dopravních uzlů a v památkových oblastech v samotném jádru historického centra města. Na rozdíl od vyspělých západních států, je v ČR otázka potřebné regulace s.v. stále jen v rámci veřejné diskuze a chybí účinné legislativní normy, které by jasně stanovily pravidla pro inzerci ve veřejném prostoru a regulovaly by podobu ulic, výloh, nápisů a umístění reklamních ploch.

V Praze vedl stále se zhoršující stav s.v. ke každoročnímu vyhlašování anticeny Vizuvir, jež je udílena městské části, která nejvíce narušila visuální a estetickou logiku města. V roce 2011 komise složená z grafiků, architektů, zástupců památkového úřadu i odborníků na reklamu udělila anticenu Praze 1 za velkoformátovou reklamu překrývající celou fasádu secesního domu na Jungmannově náměstí.


Eva Heřmanová, Jan Jarolímek 27.3.2012, Eva Kozarová, Ondřej Pešek 10.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Ope, Zofka777