Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Seznam indikativní, Světového dědictví UNESCO

I.s. představuje předběžný mezinárodní seznam statků navrhovaných k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO. Tvorba i.s. vychází z Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, konkrétně z kapitoly III., odstavce 1, článku 11, kde je uvedeno: „Každý smluvní stát předloží, pokud to bude možné, Výboru pro světové dědictví soupis vlastnictví tvořícího součást kulturního a přírodního dědictví, který se nachází na jeho území a odpovídá požadavkům na zahrnutí do seznamu uvedeného v odst. 2 tohoto článku. Tento soupis, který nebude považován za vyčerpávající, bude zahrnovat dokumentaci týkající se umístění tohoto vlastnictví a jeho významu.“

Výbor světového dědictví nemůže posuzovat nominaci určitého statku k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO, aniž by tento byl předtím zahrnut právě do národního indikativního seznamu. I.s. kromě toho, že je povinným krokem k zahájení přípravy nominace, plní další funkce, např. funkci platformy pro konzultace a spolupráci s orgány státní správy, místní samosprávou, vlastníky statku, národními expertními organizacemi, místními komunitami, soukromým sektorem, nevládními neziskovými organizacemi aj.

V Česku byl výběr potenciálních statků na národní i.s. zahájen v roce 1990 v souvislosti s připravovaným přistoupením ČSFR k Úmluvě, a to Státním ústavem památkové péče v Praze (SÚPP). Takovýto seznam památek a památkově chráněných území vhodných pro zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO byl po doporučení českého Národního komitétu ICOMOS schválen v Radě ministra kultury dne 15. 2. 1991. Aktualizace českého národního i.s. proběhla v letech 1999-2000, kdy přípravou vstupní dokumentace tzv. „malých pasportů“ pro nově navrhované položky i.s. byl pověřen SÚPP. Nově požadovanou součástí podkladů pro nominaci se stává i tzv. Management Plan.

Na stávajícím českém národním i.s. dnes figurují takové statky jako: Slovanské hradiště v Mikulčicích, Kulturní krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem, Pevnost Terezín, Horský hotel a vysílač na Ještědu, Betlém v Novém lese u Kuksu, Industriální soubory v Ostravě, Hrad Karlštejn, Západočeský lázeňský trojúhelník (Karlovy Vary, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně), Rozšíření světové památky Historické jádro Prahy o další významné stavby v jeho okolí (jmenovitě Müllerovu vilu od Adolfa Loose a kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech od Josipa Plečnika), Památky pěstování a zpracování chmele v Žatci, Třeboňské rybníkářské dědictví, Renesanční domy ve Slavonicích, Ruční papírna ve Velkých Losinách, Lázně Luhačovice a Český ráj.

L:
VLČKOVÁ, Jitka, KUČOVÁ, Věra, BENEŠ, Michal: Metodické principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování hodnot těchto statků. Praha : NPÚ, Odborné a metodické publikace, svazek 42, 2011, 102 s.

Eva Heřmanová 25.4.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777