Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Rezervace památková

R.p. může mít podobu městské, vesnické, archeologické a ostatní památkové rezervace. Představuje nejvyšší kategorii ochrany památkově hodnotného území.

Tato území se zpravidla vyznačují kompaktní, homogenní historickou zástavbou s velkým podílem architektonicky hodnotných staveb, z nichž mnohé jsou prohlášenými nemovitými kulturními památkami. V r.p. by neměly být výrazné novodobé stavební rušivé zásahy; naopak by měl být zachován historický půdorys, zástavba v původních objemech a tvarech, včetně tvarů střech a podílu vegetační složky. Chráněny jsou i ostatní objekty a plochy, tj. historický půdorys sídla (parcelace, uliční síť); prostorová a hmotová skladba; urbanistická struktura; uliční interiéry; historické podzemní prostory (zejména sklepy, štoly); panorama s hlavními dominantami v blízkých i dálkových pohledech; historické zahrady a parky, drobná architektura apod.

R.p. vyhlašuje vláda České republiky nařízením a stanoví podmínky pro zabezpečení její ochrany. Tyto podmínky se mohou v potřebném rozsahu vztahovat i na nemovitosti na území památkové rezervace, které nejsou kulturními památkami.

Plán ochrany r.p. se vyhlašuje na dobu až 10 let a vydat jej může krajský úřad po projednání s ministerstvem kultury, orgánem územního plánování a příslušnou obcí; stanoví se v něm způsob zabezpečení kulturních hodnot památkové rezervace. Na dodržování ochrany r.p. dohlíží pracoviště Národního památkového ústavu.

V roce 2012 bylo na území České republiky:

40 městských památkových rezervací (př. Praha, Brno, Kutná Hora, Olomouc, Český Krumlov, Slavonice);

61 vesnických památkových rezervací (soubory lidové architektury)(př. Pavlov, Petrov – Plže, Holašovice, Praha 5 – Stodůlky);

8 archeologických památkových rezervací (soubory archeologických nálezů) (př. Levý Hradec, České Lhotice, Břeclav – Pohansko);

1 nespecifikovaná památková rezervace (Kuks, slučují se zde sídelní i krajinná hlediska);

1 technická památková rezervace (Stará Huť v Josefském údolí u Olomučan).

Rezervace vyžadují poměrně přísnou a důslednou ochranu. Nižší kategorií ochrany je památková zóna a památkové ochranné pásmo.

V roce 2012 bylo na území České republiky:

254 městských památkových zón (př. Jihlava, Třebíč);

217 vesnických památkových zón (památkových zón se soubory lidové architektury) (př. Praha 8 – Staré Ďáblice, Petrovice);

19 krajinných památkových zón (př. Lednicko - Valtický areál, Bojiště bitvy u Slavkova).

Památkové ochranné pásmo slouží k ochraně obrazu památkově chráněného území. V tomto pásmu může památková péče regulovat stavební činnost a další zásahy, aby nebyly porušeny nebo ohroženy hodnoty tohoto území, např. panoramatické a dálkové pohledy.

Související pojmy: → památka kulturní, → intravilán, → půdorys, → struktura urbanistická, → panorama, → zahrada historická, → památka drobná, → architektura lidová, → rezervace městská, památková, → rezervace vesnická, památková, → rezervace archeologická, památková, → zóna památková.

L: Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Památkově chráněná území - památkové rezervace, památkové zóny, ochranná pásma [online]. Národní památkový ústav: Praha, © 2003-2013 [cit. 1. 2. 2013]. Přístup z: [1]; MonumNet [online]. Národní památkový ústav: Praha1, © 2003-13 [cit. 1. 2. 2013]. Přístup z: [2] .

Anna Goldmanová 2.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777