Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Rezervace městská, památková (historic town conservation area)

R.m.p. je území historického jádra města, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů. V České republice vyhlašuje r.m.p. nařízením vláda, dříve výnosem Ministerstvo kultury ČR. Podmínky ochrany r.m.p. stanovují tyto dokumenty spolu s plány ochrany památkových rezervací. Tyto podmínky se mohou v potřebném rozsahu vztahovat i na nemovitosti na území památkové rezervace, které nejsou kulturními památkami.¨

Varhaník uvádí, že pojem památková rezervace je koncipován tak aby umožnil za památkovou rezervaci prohlásit skupinu nemovitých kulturních památek v původní historické skladbě nebo významnou archeologickou lokalitu se zachovanými nálezy popřípadě i území vztahující se k revolučním a historickým událostem, bojům za národní osvobození apod. Předpokladem prohlášení je existence souboru nemovitých kulturních památek, popřípadě archeologických nálezů, který určuje charakter území. Pro prohlášení památkové rezervace je nezbytné, aby šlo o nejméně dvě nemovité kulturní památky nebo dva archeologické nálezy, ovšem pouze takové, které určují charakter a prostředí tohoto území.

Washingtonská charta z roku 1987 prohlašuje, že ke kvalitám, které je třeba zachovat, patří historická města a městské celky a všechny hmotné i duchovní prvky, jež tento charakter vyjadřují, zejména a) městská půdorysná struktura daná uspořádáním parcel a ulic, b) vztahy mezi budovami, zelenými plochami a nezastavěnými prostranstvími, c) vnitřní i vnější vzhled budov daný jejich měřítkem, rozměry, stylem, konstrukcí, materiály, barvou a výzdobou, d) vztahy mezi městem nebo městským celkem a jeho okolním prostředím – přírodním i vytvořeným člověkem, e) rozmanité funkce, které město nebo městský celek nabyly během času. Každé ohrožení těchto kvalit znamená oslabení autentičnosti historického města nebo městského celku.

Související pojmy → autenticita, → památka kulturní, → zóna městská, památková, → krajina městská.

L: Charta pro záchranu historických měst a městských souborů (Washingtonská charta). In: Mezinárodní dokumenty o ochraně kulturního dědictví. Praha : Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, 2007; VARHANÍK, Jiří. Zákon o státní památkové péči: komentář. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011, 1161 s. Komentáře Wolters Kluwer; Zákon ze dne 30. března 1987 č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.

Jiří Šimek 16.5.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777