Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Revitalizace (revitalisation)

Pojem r. (z lat. re- znovu a vitalis životný, životaschopný) znamená obnovení, oživení, znovuoživení. Lze ji chápat jako 1. zpětné obnovení, oživení děje, procesu v systému; 2. obnova, oživení něčeho nefunkčního, popř. zchátralého; 3. soubor opatření a činností vedoucích k obnovení nebo nápravě člověkem poškozených ekosystémů, společenstev, stanovišť, krajinných celků apod.

Podle Peka jde o postup, kterým u nefunkčního objektu nezměníme účel, ale umožníme znovunavrácení jeho funkčnosti. V případě krajiny můžeme uvažovat o r. odvodněných ploch - tůně, mokřady, rašeliniště; r. krajiny – rekultivace, celková obnova a oživení krajiny poškozené lidskou činností ve všech jejich funkcích; r. zeleně – omlazení, případně nová výsadba stromů v parcích, omezení asfaltových a betonových ploch a podobně; r. vodních toků a rybníků – odbahnění, snaha omezit umělé zásahy a obnovit funkce celých ekosystémů; r. starých staveb – asanace, modernizace, zateplení. R. památky tedy zahrnuje proces, opatření a postupy, kterými je zanedbaná nebo zapomenutá památka navrácena prostřednictvím své původní funkce do života společnosti.

Typické programy r. ve městech se týkají například opuštěných továrních a skladových budov (→ brownfields), které se po stavební úpravě mění na obytné budovy, případně galerie a další kulturní a společenské stánky. R. se rovněž dá chápat jako aktivita směřující k obnovení a posílení všech faktorů ovlivňujících zdravý vývoj a prosperitu organizace. R. lze označit jako systémový nástroj k provedení zásadních změn v podniku. Dále rozlišujeme r. podniků, které se dostaly do potíží. Jedná se o obnovení jejich funkcí. S tím souvisí i r. značky.

Podle Příbové se r. značky rozumí její znovuobnovení či ozdravení. Dochází k ní v případě, že dojde ke změnám na trhu. Změny na trhu, které mají vliv na r. značky, jsou následující: původní cílový trh zanikl nebo je neperspektivní, značce klesla její tržní hodnota nebo neudržela krok s měnící se ekonomikou či sociálními a psychologickými trendy. Dalším důvodem pro r. může být i přechod domácí značky na globální trh. R. značky se podobá konceptu vývoje nové značky. Je třeba provést všechny kroky jako při tvorbě nové značky.

Slovo r. má nejen duchovní rozměr (snaha o zlepšení neutěšeného stavu a zabezpečení lepší budoucnosti), ale i rozměr ekonomický (např. finanční prostředky uvolněné do programů r. široce chápaného prostředí měst (městských čtvrtí, panelových sídlišť) či venkova (včetně územních komunit a jejich sociokulturního života). R. tak lze v širokém sociálním významu chápat i jako nástroj ke zvyšování kvality života v území, k posilování jeho image.

Související pojmy: → revitalizace náboženská, → revitalizace jazyková, → revitalizace etnická.

L: PEK, Tomáš. Financování provozu, údržba a obnova památek. díl I. Prostředí a souvislosti. Praha : Oeconomica, 2008; PEK, Tomáš. Stavební památky. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 214 s., s. 86; PŘÍBOVÁ, M., TESAR, G. a kol. Strategické řízení značky – případové studie. Praha : Proffesional Publishing, 2003. 250 s.

Marta Kloučková, 29.5.2012, Eva Heřmanová 5.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777