Z Arts Lexikon
(Přesměrováno z Restaurování)
Přejít na: navigace, hledání

Restaurování děl, uměleckých (art restoration)

R.d.u. je "souhrn specifických výtvarných, uměleckých, umělecko-řemeslných a technických prací, jejichž cílem je maximální možné omezení hmotného úpadku uměleckého nebo umělecko-řemeslného díla při co největší možné míře respektování jeho materiálové, případně výtvarné autenticity". R. také obvykle představuje zásah do památky formou doplnění menší části, aniž by se narušil předpokládaný nebo doložený původní vzhled. (Pek)

Restaurování je podle zákona výtvarná disciplina, jejímž cílem je „maximálně možné zamezení hmotného úpadku uměleckého nebo uměleckořemeslného díla, při maximální míře respektování jeho autenticity a fyzikální, historické a estetické celistvosti.“ Ve 20. století stoupající nároky na kvalitu a odbornost ochrany a obnovy uměleckých artefaktů způsobily transformaci restaurování a) do samostatné profesní disciplíny b) s vlastní legislativou, c) organizační platformou a d) vzdělanostní základnou.

Restaurátor musí dodržovat etický kodex, který definuje tyto oblasti: 1. Etický kodex - principy etického chování restaurátora 2. Zásady pro praxi restaurování výtvarných uměleckých děl; tyto zásady se následně dělí na oddíly: Obecná ustanovení, Preventivní ochrana výtvarného uměleckého díla, Průzkum, Výkon restaurování, Následná péče, Stav ohrožení, Vztah k vlastníkovi, Restaurátor a profese.

Práce restaurátora vyžaduje vysokou vědeckou odbornost, vysokou technickou odbornost, umělecké nadání a cítění, výtvarný talent, vzdání se vlastního uměleckého názoru, pochopení záměru, uměleckého názoru a způsobu výtvarného vyjádřeni původního autora díla pro dosažení co nejvyšší autentičnosti (→ autenticita).

Vstupní podmínky restaurování jsou jiné u každého uměleckého díla. Restaurátor provádí autentické úpravy neboli konsolidační a konzervační procesy jako jsou: čištění, zpevňování, odsolování, likvidace dřevokazného hmyzu, dezinfekce, nažehlování na nové plátno a jiné. Restaurátor muže také vykonávat restaurátorské zásahy například: doplnění hmoty, retuš, rekonstrukce a jiné úkony. Při restaurátorských zásazích potřebuje restaurátor mít skvělou tvořivost a výtvarné cítění za účelem obnovení estetické působení díla.

Ke kvalitnějšímu výsledku restaurátora přispívají nové moderní technologie. Luminiscence neboli pozorování při UV světle pomáhá rozlišovat vrstvy a zásahy nepůvodního charakteru. RTG snímkování se využívá za účelem zjištění stavu díla a zachování jeho hmotné a originální podstaty a novodobých přidaných doplňků. To napomáhá identifikovat rozsah originálu a další postupy při záchraně díla.

Na restaurování se taky podílí kromě restaurátorů i historici a teoretici umění, historici a archiváři, přírodovědci jako fyzici, chemici, petrologové a mineralogové, biologové nebo technologové. Hlavní důraz je kladen na vstupní fázi restaurování, tj. restaurátorský výzkum. Cílem je, aby bylo co nejvíc získaných poznatků o díle a aby tyto poznatky byly exaktní a přesné. Přesné poznání díla je předpokladem pro úspěšnou realizaci restaurování s kladným výsledkem.

Restaurování se především zaměřuje na díla výtvarného umění (obrazy, sochy, reliéfy) a uměleckých řemesel (štukové dekorace, zlatnické předměty, kovářské nebo řezbářské práce, nábytek). V posledních desetiletích se předmět restaurování rozšiřuje i na jiné historické prvky a součásti staveb (kamenné články, historické omítky, dlažby), co je způsobeno vyššími nároky na kvalitu a profesionalitu obnovy i celkové ochrany historické architektury. V poslední době se taky rozšiřuje restaurování i na další druhy věcí jako jsou například sklo a vitráže, knihy a tisku, kožené předměty, historické hudební nástroje, fotografie, textilie. I když se nejedná o vzácné a historicky cenné věci s uměleckou, výtvarnou či umělecko-řemeslnou hodnotou, předmětem restaurování se stávají v zájmu jejich obnovy na vysoké kvalitativní úrovni.

L: PEK, Tomáš. Stavební památky. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 214 s., s. 86; ASOCIACE Restaurátorů. Etický Kodex. Přístup z: [1]; GABČOVÁ, Veronika. Využitie chémie pri reštaurovaní umeleckých diel. Aplikácia fyzikálnochemických metód v oblasti reštaurovania I. Přístup z: [2]; MINISTERSTVO KULTÚRY SR. Reštaurovanie v súčasnosti. Přístup z: [3]; ŠEVČÍKOVÁ, Eva. Kultúrne dedičstvo - Reštaurovanie na Slovensku v minulosti a v súčasnosti. Přístup z: [4]

Tomáš Savkanič 18.6.2012, Tomáš Pek 5.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777