Z Arts Lexikon
Verze z 7. 2. 2013, 23:07, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Renovace

Pojem r. (z lat. renovatio) obecně uvedení do původního stavu, obnova. Pojem je užíván ve smyslu:

1. způsob obnovy památek: obnova užitné hodnoty díla eventuální aplikací novotvarů při současném respektování historické a umělecké hodnoty objektu. K r. se přistupuje tehdy, když konzervační a restaurátorské úkony k záchraně díla nestačí. Žádná originální část by neměla být odstraněna, chybějící části se nahrazují v nejmenším možném rozsahu. Nově doplněné části musí být po výtvarné stránce plně v souladu s výrazem a charakterem původní památky – měl by se držet směrnic památkové péče. Nearchaizující r. je uplatňována v případech, kdy rekonstrukce by nebyla exaktní.

2. obnova obecně – př. r. nábytku.

3. r. římsko-imperiální – pokusy o obnovení Římské říše (Renovatio Imperii Romanorum), současně s obnovou církevní v raném středověku (př. otonská, karolínská renesance).

Historik umění Gerhart B. Ladner spojoval r. s renesancí. Podle něj byla renesance ve středověku nazírána jako r., snaha o obnovení života a kosmologicko-vitalistické znovusjednocení.

Latinský výraz renovatio ve smyslu obnovení nacházíme i v dalších souvislostech: A) v náboženství u Viléma z Conches, (1090–1148), spojován s reformou náboženství, souhrnný výraz pro symbiózu naturalistického a eschatologického obnovení; B) renovatio propositi – římskokatolický ritus obnovení soukromého slibu (předsevzetí čistoty). Ženy nežijící uvnitř řádu Ordo virginum (řád panen zasvěcených Kristu a službě bližním), mohou opakovaně skládat tzv. soukromé sliby čistoty.

Související pojmy: → obnova památky, → konzervace, → restaurování, → renesance.

L: BLAŽÍČEK, Oldřich J. Slovník památkové péče: terminologie - morfologie - organizace. Praha : Sportovní a turistické nakladatelství, 1962, 239 s.; KUBIČKA, Roman a Jiří ZELINGER. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha : Grada, 2004, 341 s.; BRINKHUS, Gerd. Instandsetzung von Kulturgut Konservierung, Restaurierung, renovierung, Rekonstruktion und Replik Zur Begriffserklärung und zu den Grundsätzen [online]. Universitäts-und Landesbibliothek Münster: Münster, © 2001–2012 [cit. 2013-2-7]. Přístup z: [1]; Pojem renesance – učební text pro předmět Dějiny filozofie III Filozofie v období renesance [online]. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity: Brno, © 2009 [cit. 2013-2-7]. Přístup z: [2]; SCHLOSSEROVÁ, Marianne. Staré - ale ne zastaralé; Panenské zasvěcení jako cesta následování Krista [online]. FATYM: Vranov nad Dyjí [cit. 2013-2-7]. Přístup z: [3].

Anna Goldmanová 7.2.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777