Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Remix

Slovo r. je složené z předpony re- opakování, obnovení, vytváření a z kořene mix, tj. míšení, kombinace, spojování. Nejobecněji lze r. rozdělit na remix idejí a remix forem, přičemž každý autor může remixovat jak pouze svoje vlastní díla, tak vlastní a současně i cizí díla nebo pouze cizí díla (či jejich prvky). R. jakožto tvůrčí princip (zejména pokud jde o remix ideí) je v umění přítomný odedávna; do začátku 20. století však splýval s pojmy inspirace, citace nebo inovace a nebyl používán jako samostatný odborný pojem.

Pojem r. může představovat 1. jak techniku či činnost, kterou něco vzniká, tak výsledný produkt, a to v kontextu umělecké formy, pro niž je typické použití a složení z více prvků. Pojem r. lze ale také vysvětlovat jako 2. společný, dominantní a jednotící tvůrčí princip (či hlavní tendence) současného kulturního dění, spočívající v míšení a kombinaci stylů, žánrů a technik, a to jak současných, tak i minulých; jako 3. souhrn tvůrčích postupů užívaných v postmoderní době (např. propojování, opakování, posouvání významu, citace, recyklace, vypůjčování motivů aj.); v pejorativním významu r. jakožto 4. postup používaný v důsledku nedostatku tvůrčí invence, zejména v populární hudbě; 5. podle Bourriauda je r. uměním postprodukce, tj. jiným pojmenováním pro uměleckou tendenci založenou na využívání a kombinaci jiných děl; 6. podle Nového akademického slovníku cizích slov je r. v původním, užším významu novou zvukově hudební úpravou původní nahrávky určité skladby; 7. podle Fendrychové je r. univerzální, svobodný a přirozený způsob tvoření ve věku informačních dálnic a globalizovaného světa. Pojem r. lze také chápat jako označení pro 8. recyklaci (v) umění (Bělunková).

Termín r. pochází primárně z hudebního prostředí; později byl aplikován i na jiné oblasti lidské tvorby, zejména na umění výtvarné. Rozvoj r. velmi úzce souvisí s novými médii, s demokratizací umění, s potlačením významu autorství, s technologicky snadnou dostupností tvorby pro „laické“ tvůrce. Výše popsaná podstata remixové tvorby je formálně shodná pro hudbu, literaturu, film i výtvarné umění. Remixové dílo vždy přiznává zdroje a inspirace (oproti plagiátu, který je popírá, resp. neuvádí), z nichž čerpá, má vlastní historii, je tvořen záměrně a s určitou vizí. Pro správné vnímání r. je třeba dostatečně vzdělaný a informovaný divák či příjemce.

Extended R. (rozšířený r.) se objevuje v hudebním prostředí již v 60. a 70. letech 20. století (prodloužená verze skladby či písně), později i v oblasti videoartu (konfrontace tradičních výjevů s netradiční realitou). Selective R. (výběrový r.) je postupem, kdy autor remixuje jiné dílo tak, že z něj některé části odstraní, ale zachová původní myšlenku tohoto díla. Reflexive R. je nejtypičtějším a základním remixovým postupem, kdy autor využívá prvky různých děl s cílem vytvoření zcela nového autonomního díla. Klasickým příkladem jsou koláže, asambláže, readymady, fotomontáže. Reflexive R. může být také spojován s díly autorů, kteří „recyklují sami sebe“ (např. v malířství nebo v konceptuálním umění, kdy jsou tytéž nebo podobné akce a performance představovány v jiném časoprostoru). Retro r. pak využívá typických prvků určité minulé epochy a zakomponovává je do současných kontextů. Nejčastěji se lze s retro r. setkat v populární hudbě.

Andy Warhol remixoval ikony pop kultury do podoby uměleckých pláten, dával jim novou hodnotu a tím upozorňoval na jejich faktickou vyprázdněnost a nevyhnutelnou všudypřítomnost reklamy a vizuálního přebytku. Pouţitím symboliky konzumní společnosti a reklamního byznysu hovořil k lidem pomocí jim srozumitelných kódů, přičemž je zároveň v celkovém kontextu upozorňoval na nesmyslnost a nezdravost jejich světa.“ (Fendrychová)

Související pojmy → remix culture, → plagiát, → DIY kultura, → sítě sociální, → práva autorská, → copyright, → vlastnictví duševní, → kultura masová, → média nová, → tvorba novomediální, → software kulturní, → originál, → sampling.

L: FENDRYCHOVÁ, Tereza (2010). Hledání společného jmenovatele – REMIX jako jednotící princip v současné kultuře. Diplomová práce, Filosofická fakulta, Masarykova universita v Brně, 61 s.; BĚLUNKOVÁ, Libuše (2009). Recyklace (v) umění. Kulturní čtrnáctideník A2, č. 22, Praha : A2 o.s.; BOURRIAUD, Nicolas (2004). Postprodukce. Praha : Tranzit, 104 s.; KOL. AUTORŮ. Nový akademický slovník cizích slov. Praha : Academia, 2006, s. 692, 880 s.; NAVAS, Eduardo (2010). Remix defined. Projekt Remix Theory. Přístup z: http://remixtheory.net/; MANOVICH, Lev (2005). Remix and remixability. Přístup z: http://manovich.net/.

Eva Heřmanová 16.8.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777