Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Region etnografický

R.e. je územní celek, osídlený jednou etnografickou skupinou obyvatel.

Etnografická skupina obyvatel sdílí specifické kulturní a znaky: jazykový dialekt, lidovou slovesnost, tradice a zvyklosti, styly v uměleckých projevech jako architektura, hudba, tanec, dále užitá umění, odívání, lidová řemesla, ale někdy lze také vysledovat společné sklony v chování, temperamentu, i sdílení hodnot, postojů a světonázorů (náboženství, politika, způsob obživy, atd.), viz → mentalita skupinová, → mentalita národní, → mentalita regionální. Typickým jevem je, že etnografická skupina často sama sebe charakterizuje konfrontací s jinými etnografickými skupinami, zpravidla se skupinami regionů v blízkém okolí.

Velikost území r.e. není specifikovaná, teoreticky může jít o jednu usedlost nebo o celou část kontinentu – záleží na míře generalizace určujících rysů, podle kterých rozlišujeme skupiny obyvatel. Regiony jsou často vnímány v několika úrovních generalizace – jeden region lze rozdělit subregiony. Vymezení r.e. není nikdy konečné a vždy je pouze přibližné – etnografické složení obyvatelstva se neustále proměňuje s migrací a různými společenskými změnami. Časové hledisko je tedy důležitou součástí vymezení regionu.

Jako příklad r.e.v ČR uveďme Slovácko, jehož jedním subregionem je např. Dolňácko, a které můžeme dále rozdělit do dalších subregionů: Uherskohradišťsko, Uherskobrodsko, Kyjovsko a Strážnicko. Tyto čtyři oblasti lze dále větvit až na jednotlivé obce, nebo v některých případech dokonce i usedlosti.

Zkoumáním a pojmenováváním těchto odlišností se zabývá → etnografie, → etnologie, ale i → antropologie, → sociologie a mnohé další společenské vědy. Vymezení jednotlivých regionů je však pouze jedním z mnoha výsledků vědeckých výzkumů v těchto oborech. Pokud se zkoumání zaměří pouze na definování regionů, jde o tendenci věd k regionalismu, který v přílišné míře není žádoucí. V minulosti byl dokonce princip regionalismu opakovaně zneužíván k prosazování extrémních názorů (nacionalismus, fašismus, nacismus a další) a i v současné době je mylně považován za legitimizující podklad k mnoha válečným konfliktům.

Jedno území může být zároveň součástí několika r.e. (podle složení obyvatelstva). Příkladem takového regionu v ČR je třeba Zlínsko, kde se prolínají nebo v průběhu historie prolínaly etnografické regiony Haná, Valašsko, Zálesí i Dolňácko. V pojetí některých výzkumů toto území bývá označováno samostatně jako region zlínského panství, ale tento region neměl dostatečný základ pro vytvoření vlastní identity, kulturní projevy obyvatel se velmi blížily některému z výše jmenovaných regionů.

V současné době v ČR dochází k nivelizaci a mísení specifických rysů regionů. Dalším současným jevem je také popularizace regionálních specifik, tedy přenášení tradičních prvků do nového kontextu.

Související pojmy: → dialekt, → slovesnost lidová, → tradice, → zvyklost, → architektura, → hudba, → tanec, → umění užité, → kultura odívání, → řemeslo lidové, → identita, → region, → subkultura, → regionalismus, → regionalizace, → etnikum, → jazyk, → diversita jazyková, → diversita kulturní, → diversita nářeční.

L:
PAVLIŠTÍK, Karel, PRUDKÁ, Alena, BARTOŠ, František. Moravský lid: Františka Bartoše Sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy. Ve Zlíně: Krajská knihovna Františka Bartoše ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy, 2006.
KRATOCHVÍL, Matěj. Lidová hudba v Československu 1929-1937. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2009. 5 zvukových desek. Nejstarší zvukové záznamy lidové hudby. [CD].
HORÁK, Jiří. Národopis československý. Přehledný nástin. Československá vlastivěda II. Člověk. [on-line]. Praha, 1933, s. 305–472. Přístup z: [1].
BARTOŠ, František. Deset rozprav lidopisných. Nákl. R. Prombergra, 1906, 83 s.
FOLKLORWEB. Folklor a lidová kultura na Moravě. Regiony. Folklorweb [on-line]. Přístup z: [2].

Terka 15.3.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Teruš, Zofka777