Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Pylon

(z řec. pyle = brána)

Pohled na p. ze strany vnějšího průčelí - podélný řez. Zdroj: FELGR, Pavel. Přístup z: [1]

1. V egyptské chrámové architektuře se pojmem p. označuje útvar stojící před vstupem do nádvoří egyptských chrámů, tvořený dvěma komolými jehlany a opatřený centrálním vchodem. (Dnes bývá vstup do egyptského chrámu označován nepřesně jako dvojice p-ů). P. má obdélný půdorys. Před ním stály sochy faraonů v nadživotní velikosti, obelisky a dřevěné stožáry s vlajícími praporci. P. postrádal vnitřní prostoru, měl jen malé schodiště vedoucí k otvoru, k němuž se připevňovaly stožáry s vlajkami a ke střešní terase.

P. byl složen ze dvou velkých bloků kamenného zdiva. Do jejich průčelí byly vyhloubeny dva až čtyři žlábky, do nichž se zasazovaly stožáry. Od období Nové říše se na všech chrámech na stožáry umísťovaly různobarevné praporce. Vnější stěny p-u byly obloženy otesanými kvádry (nebyly pojeny žádným pojivem). Nad branou byla římsa a překlad, ozdobený okřídleným kotoučem, symbolizujícím jednotu náboženství a státu. Terasovitá střecha utvářela průčelí mezi dvěma věžemi. P-y vizuálně odlehčovaly římsy o kruhovém průřezu (tzv. oblounky), které zakončovaly sešikmené stěny p-u.

P. byl přirovnáván k hoře, na níž se zjevuje vycházející slunce. Tvarem připomínal hieroglyfický znak označující horizont, na němž každé ráno mezi kopci vychází slunce. Bloky p-u mohly symbolizovat též sestry Eset a Nebthet, díky kterým se znovu zrodil zavražděný bůh Usir (byl ztotožňován se Sluncem). Symbolika vychází z představy, že vstup do chrámu představuje počátek dne – nového života. P. je vstupem, hranicí pozemského příbytku boha.

Stěny p-u byly zdobeny reliéfy s náboženskými a mytologickým výjevy a nápisy; nejčastěji oslavovaly úspěchy faraonovy armády. Faraon sám zde byl zpodobován jak zabíjí hordu nepřátel, které drží za vlasy. Reliéfy měly mj. zapůsobit na davy faraonových věrných, ale měly i rituální funkci – měly zahánět síly chaosu, s nimiž faraon neustále musel bojoval.

P-em se procházelo na nádvoří se sloupovou kolonádou (veřejná část chrámu). Kolonáda byla jediné místo, kam mohli při náboženských obřadech vstupovat věřící – do svatyně nesměli.

Největší, ovšem nedokončený p. starého Egypta střeží vstup do Amon-Reova velechrámu v Karnaku (Ipetisut). Byl 112 m široký, 15 m hluboký, výška měla být 43 m. Před tímto chrámem bylo vybudováno celkem 10 monumentálních p-ů. Tyto původně pravděpodobně chránily vchod do chrámu, ale později nabyly spíše symbolickou funkci, protože byly stavěny uvnitř chráněných svatých prostor. Měly tedy střežit chrám před nečistými silami, nikoli proti lidským nepřátelům. Nejvyšší dokončený p. stojí před Horovým chrámem v Edfu (35 m).

V době neoklasicismu (po výpravě Napoleona do Egypta byly p-y používány jako dekorativní prvek vstupu do parků (vstup mezi dvěma p-y).

2. Věžová nástavba pilíře visutého mostu, na něž je zavěšována nosná konstrukce. Může být zděný (u starších řetězových mostů) nebo ocelový. Zděné byly ozdobeny řezbami, lištami a římsami. Pont Alexandre III (most přes Seinu v Paříži) má p-y v podobě dekorativních čtvercových pilířů. Ocelové p-y moderních velkých visutých mostů mohou být až 200 m vysoké. V moderním pojetí i jakákoliv věž poskytující podporu, např. ocelové věže s elektrickým vedením.

3. V letectví nosná část draku letadla vystupující z konstrukce, která slouží k uchycení části letadla, zavěšovaných nákladů apod.

Související pojmy: → řezba, → reliéf, → pilíř, → konstrukce, → most, → věž, → neoklasicismus, → dekorace, → park, → chrám, → kolonáda, → nádvoří, → obřad náboženský, → terasa, → schodiště, → vlajka, → rituál, → sloup, → faraon, → náboženství, → mytologie, → nápis, → symbolika, → praporec, → římsa, → překlad, → hieroglyf, → obelisk, → terasa, → střecha.

L:
DUDÁK, Vladislav, POŠVA, Rudolf, NEŠKUDLA, Bořek. Encyklopedie světové architektury: od menhiru k dekonstruktivismu. Praha : Baset, 2002, s. 750–751.
pylon-architecture. Encyclopædia Britannica [on-line databáze]. Encyclopædia Britannica (UK): London [cit. 2015-9-12]. Přístup z: [2].
FELGR, Pavel. Pylon - vstup do domu bohů [on-line]. 19. ledna 2013, © 2005–2014 [cit. 2015-9-12]. Přístup z: [3]
KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha : Academia, 2007, s. 673.

Anna Goldmanová 12.9.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Echo, Joe Angrešt