Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Propagace (promotion)

Pojem p. lze definovat jako způsob komunikace s veřejností, resp. jeden ze způsobů, jak poskytovat informace. Dle Kotlera se jedná jednak o nejrůznější činnosti, které jsou realizovány za účelem seznámení zákazníka na cílovém trhu se svými produkty. Dále pak specifickou směs reklamy, osobního prodeje, podpory prodeje a → Public Relations, které firmy a instituce používají k dosažení svých reklamních a marketingových cílů. Jedná se především o tvorbu a šíření věrohodných informací, které mají přilákat návštěvníky.

P. je posledním ze 4P nástrojů. V p. se střetávají (mixují) základní nástroje, mezi které patří reklama, PR, → sponzoring, podpora prodeje, přímý prodej.

Reklama je placený způsob komunikace mezi prodejcem a zákazníkem. Jedná se o neosobní způsoby komunikace. Public relations je pojmem, kterým se rozumí vztahy s veřejností. Nástroj umožňující prezentovat sebe, svou instituci a hlavní cíle, a to za předpokladu nízkých nákladů. Sponzoring se občas považuje za součást public relations. V oblasti kultury a umění má své velmi specifické postavení. Znamená poskytování finanční či jiné podpory většinou výměnou za uveřejnění reklamy sponzora (viz i → sponzoring). Podpora prodeje je především reklama a zviditelňování instituce či atraktivity v místě, kde je nabízena. → Podpora prodeje zahrnuje například letáky, speciální označení, dále pak nejrůznější nabídky, které mají zákazníka stimulovat k nákupu. V kultuře se jedná například o abonentské → vstupné či poskytnutí slevy za dřívější nákup vstupenky; část komunikačního mixu, kterou mohou velmi dobře využít i neziskové organizace. Tyto podpory prodeje mohou využít například spojením se s dalšími organizacemi a vytvořením speciálních nabídek – benefitů pro zákazníky. Příkladem může být například zvýhodněné vstupné do partnerských objektů, v případě, že si zákazník koupí vstupenku do jednoho ze souboru spolupracujících subjektů (daných objektů). Přímý prodej = direct marketing. Nástroj, kdy instituce přímo nabízí produkt zákazníkovi. Pojem, kterým se rozumí přímé akce, které jsou pořádány na podporu našich služeb. → Direkt marketing zahrnuje poštovní zásilky, e-maily, telefonní nabídky. Jedná se například o zasílání pozvánek či vstupenek významným hostům či sponzorům na akce, které instituce pořádá. Dále pak informování o nabídce, zvláště pak speciální a krátkodobé, např. unikátní výstava. Pod přímý prodej spadá i využití moderních technologií (internetu, databází) ke spojení se zákazníkem. Jedná se o formu osobní komunikace, se kterou lze pracovat podle potřeb instituce.

L: JOHNOVÁ, Radka, ČERNÁ, Jitka. ARTS MARKETING: Marketing umění a kulturního dědictví. Praha : Oeconomica, 2007. 244 s.; KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha : Grada Publishing, 2005. 304 s.; KOTLER, P., NOVÝ, V. Moderní marketing Praha : Grada, 2007, 1048 s.; KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. Praha : Grada, 2007. 792 s.

Alžběta Lapáčková 17.5.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bety.lapackova, Joe Angrešt, Zofka777