Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Projekt animační

Z pohledu managementu je pojem projekt definován jako „specifický způsob dosažení změny; dočasná aktivita, která sjednocuje a organizuje úsilí různých odborností, vynaložené na vytvoření jedinečného záměru (zpravidla produktu nebo služby). Jde o nerutinní, neopakovatelný, jednorázový úkol se specifickými časovými a nákladovými cíli“. Důležitými faktory jsou v případě animačního projektu právě jeho dočasnost, jednorázovost, omezené zdroje a především jasně daný cíl, který je zapotřebí splnit.

Životní cyklus animačního projektu Veškeré realizované projekty, animační projekty nevyjímaje, mají vždy svůj specifický životní cyklus. Podle metodiky Kepner-Tregoe se životní cyklus projektu dělí na čtyři fáze:

Definition V této fázi dochází k zodpovězení základních otázek ohledně projektu. Důležitým úkolem projektového týmu je zodpovězení otázky: „Proč zrovna tento konkrétní projekt realizovat?” Výstupy této fáze jsou projektový záměr a popis projektu, projektový tým, jasně definované cíle projektu a work breakdown structure (WBS). Work breakdown structure představuje dokument znázorňující hierarchické rozdělení jednotlivých úkolů, které je potřeba vykonat, aby bylo dosaženo cíle. WBS zároveň ukazuje, jak spolu jednotlivé balíky úkolů souvisí a navazují na sebe. Poslední důležitou složku, která je výstupem této fáze životního cyklu projektu, tvoří souhrn požadavků na zdroje, které budou potřebné k úspěšnému dokončení jednotlivých balíků úkolů.

Planning Součástí této přípravné fáze je proces obsazení týmu a rozdělení pravomocí. Plánuje se časové rozdělení jednotlivých dílčích úkolů a s nimi souvisejících zdrojů. Výstupem tohoto cyklu projektu je Ganttův diagram, který je grafickým zpracováním rozvržení dílčích úkolů. Dále jsou v této fázi vytvořeny dokumenty rozvržení zdrojů, matice odpovědnosti a analýza rizik. Dochází zde také k tzv. prohlubování plánu, což je činnost, která umožňuje členům týmu uvědomit si a využít nové příležitosti k lepšímu provedení již dříve naplánovaných úkolů.

Implementation Fáze implementace zahrnuje samotnou realizaci projektu a výkon jednotlivých balíků práce. Zároveň projektový tým kontroluje změny, které nastávají v průběhu realizace, a na tyto změny reaguje. Dále je zapotřebí monitorovat náklady spojené s jednotlivými pracovními balíky a kontrolovat plnění časového plánu.

Evaluation Poslední vývojová fáze projektu zahrnuje uzavření, zhodnocení jednotlivých fází projektu a nakonec i kompletní závěrečné zhodnocení průběhu celého projektu a výsledků, kterých bylo dosaženo. Evaluace projektu je závislá na tom, jak byly definovány cíle projektu. U animačních projektů lze hodnotit i animační složku projektu, nicméně toto hodnocení podléhá definování animace. Tato fáze je velmi důležitá, jelikož zpětná vazba pomáhá týmu uvědomit si, co je možné udělat lépe, a poučit se do budoucna pro realizaci dalších projektů. Hodnotí se výkon jednotlivých členů i výkon týmu jako celku, naplnění cílů a výstupy projektu, náročnost projektu na zdroje a správnost odhadu při plánování zdrojů. Výstupem poslední fáze je závěrečná zpráva, tzv. lessons learned.

Animační proces K animaci dochází řízeným i neřízeným způsobem. V prvním případě se jedná o animační projekty, ve druhém případě o animační procesy. Animační proces probíhá sám od sebe a není produktem předem promyšleného plánu, není nutné, aby byl v průběhu kontrolován, řízen a usměrňován. Jedná se o společenské změny a procesy, které probíhají samovolně. Často se spouští bez zásahu člověka, organizace či nějakého uskupení, ale spíše vlivem různých faktorů kulturního, sociologického, politického či sociokulturního původu. Nicméně v oblasti kultury dochází k situacím, kdy animační proces postupně vyplyne z animačního projektu. V tomto případě tedy animační projekt pokračuje i nadále, ale už jako přirozený proces či pokračování projektu v rámci určité skupiny nebo komunity. Už není nadále nutné ho řídit a není stanoven žádný konkrétní cíl, dokonce ani časový.


L:
LONGMAN, Andrew a Jimm MULLINS. The Rational Project Manager: A Thinking Team's Guide to Getting Work Done. Hoboken, NJ: John Wiley, 2005, 226 s.
VEBER, Jaromír. Management: základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2005.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Nicole