Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Průzkum stavebně historický

P.s.h. (též stavebněhistorický, SHP) je 1. činnost, tj. průzkum, který se zaměřuje na architekturu či její relikty s cílem dokumentovat stávající stav, rekonstruovat vývoj stavby a na základě zjištěných skutečností doporučit optimální rekonstrukci s minimálními zásahy, které by její architektonickou hodnotu znehodnotily. Součástí SHP je i fotodokumentace objektu, archivní a historická rešerše. V rámci obnovy nemovitých kulturních památek je SHP nedílnou součástí předprojektové dokumentace. (Pek)

Podle Pešty je p.s.h. 2. specializované odborné odvětví, zaměřené na komplexní poznání a dokumentaci vývoje kulturní památky či jiné historické stavby. Jeho smyslem a cílem je dokumentace objektu a jeho historického vývoje a současně stanovení priorit a regulativů pro případnou budoucí obnovu a rekonstrukci. Elaboráty zpracovávané v rámci a jako výstup p.s.h. jsou vyhotovovány podle závazné metodiky, obsahují textovou část a grafické přílohy.

Textová část elaborátů závazně obsahuje následující kapitoly:

a) Identifikační údaje

b) Dějiny objektu

c) Seznam literatury, archivních pramenů a ikonografického materiálu

d) Architektonický popis objektu

e) Dendrochronologická analýza dřevěných prvků

f) Přehled stavebního vývoje objektu

g) Architektonické a památkové hodnocení

h) Zásady, směrnice a tipy pro budoucí využití a rekonstrukci objektu

Grafická část elaborátů p.s.h. pak (v podobě map, plánů, grafů, obrázků, fotografií, náčrtů konstrukcí i detailů) obsahuje: a) historickou ikonografii, b) dokumentaci současného stavu, c) vyhodnocení stavebního vývoje objektu, d) architektonické a památkové hodnocení, e)kompletní fotodokumentaci). Podrobněji viz [1].

Související pojmy: → průzkum památek, → výzkum archeologický, → památka kulturní, → památka architektonická, → architektura, → restaurování, → dohled památkový, → elaborát, → metodika závazná, → dendrochronologie, → ikonografie historická, → fotodokumentace, → vývoj stavební.

L: PEK, Tomáš. Stavební památky. Praha : Wolters Kluwer, 2009. 214 s., s. 86; Stavebně-historický průzkum. Ing. arch. Jan Pešta. [on-line]. Přístup z: [2]; MACEK, Petr: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, Odborné a metodické publikace, č. 23, Státní ústav památkové péče, Praha 2001. ISBN 80–86234–22-3. PDF: [3] (vid. 28.12.2013). Aktuálně je připravováno podstatně rozšířené vydání metodiky.

Tomáš Pek 5.2.2013, Eva Heřmanová 28.12.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, MONUDET, Quido Meruňka, Zofka777