Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Památník národního písemnictví

P. n. p. je museum, které pečuje o sbírku dokladů vážících se k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů spojených se životem, dílem a odkazem významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. stol. do současnosti. Posláním památníku je dále bádat v oboru své působnosti, získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.

P. n. p. jakožto museum české literatury vznikl r. 1953 z Památníku národní kultury, který při vzniku r. 1952 převzal Strahovský klášter včetně fondů Strahovské knihovny a fondů klášterních knihoven. Památník má centrální depozitář v Litoměřicích. K budovám, které spravuje, patří např. i letohrádek Hvězda v Praze 6. Sídlí v klášteře premonstrátů na Strahově jako nájemce.

P. n. p. uchovává ve svých sbírkách více než 6,5 mil. sbírkových předmětů. Sbírka vznikala postupně od r. 1952. Tvoří ji z podstatné části archiválie uložené v oddělení literární archiv. Jedná se o nejucelenější soubor pramenů ke studiu české literární historie 19. a 20. stol. v ČR a řadí se k nejvýznamnějším evropským sbírkám. Památník se stará též o sbírku výtvarných uměleckých děl, která se vztahují k vývoji literatury a knižní kultury. Sbírky zahrnují i významné soubory výtvarných děl z doby do 18. stol.

Literární archiv zahrnuje rovněž řadu celků obecně se týkajících kulturního vývoje v českých zemích a středoevropském prostoru (osobní fondy významných osobností kulturního, společenského i politického života, nejrůznější spolkové a jiné institucionální archivy) či počátků vědy v českých zemích (zejména jazykověda, historie, medicína).

Sbírka má čtyři podsbírky: • výtvarné umění, • knihy, • písemnosti a tisky, • další – exlibris. Podsbírky výtvarného umění a ex libris jsou uloženy v oddělení umělecké sbírky, podsbírky knih, písemností a tisků v oddělení knihovna.

R. 2014 bylo založeno Metodické centrum pro knižní kulturu a literární musea. Je samostatným oddělením P. n. p. a vykonává dokumentační, metodickou, konzultační a školicí činnost.

P. n. p. je činný i publikačně. provádí publikační činnost – vydává katalogy (př. knižní katalogy k výstavám, drobné tisky, katalogy Trienále českého ex libris, příležitostné publikace a průvodce), vědecké publikace (sborník Literární archiv, edici Depozitář, vědecké monografie a katalogy) a knižní soupisy.

Ředitelem památníku je Zdeněk Freisleben.

Související pojmy: → archiv, → kniha, → publikace, → výstava, → ex libris, → depozitář, → monografie, → katalog, → museum, → knihovna, → umění výtvarné, → kultura, → sbírka, → klášter, → jazykověda, → historie, → literatura, → tisk.

L: pamatniknarodnihopisemnictvi.cz [on-line]. Památník národního písemnictví: Praha, © 2017 [cit. 2017-1-15]. Dostupné z: <http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/poslani//>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt