Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Památka zaniklá (lost monument)

P.z. je v nejstriktnějším významu 1. objekt, který přestal fyzicky existovat (nezůstaly z něj žádné nadzemní základy), ale ani dochovaná dokumentace, fotografie apod., podle kterých by mohl být rekonstruován. V běžnějším slova smyslu je pojem p.z. používán pro 2. fyzicky zaniklou památku. Za zaniklé nejsou zpravidla považovány stavby, které byly částečně nebo zcela zbořeny v rámci rekonstrukcí, přestaveb či rozšíření.

Samotný zánik památky pak může být vysvětlován nejen v uvedeném fyzickém smyslu a kontextu, ale i jen jako zánik některé z jejích funkcí (např. sakrální či ekonomické). Důležitým kritériem pro posouzení zániku či „nezániku“ památky může být kontinuita místa, tzn. např. v případě, že starší stavba byla zbořena a nahrazena jiným, větším objektem se stejnou funkcí, nebyla tato kontinuita místa přerušena a nelze striktně hovořit o zániku památky. Jiná situace ale nastává v případě, že vedle starší stavby (např. kostela) je postaven objekt nový, v čase částečně koexistující, s toutéž funkcí a teprve poté je starší stavba fyzicky odstraněna; kontinuita místa a jeho funkce sice byla zachována, starší objekt (kostel) je pak obvykle označován jako zaniklý.

Podle Čechury lze rozlišit:

  • Úplný zánik památky. Do této skupiny památek lze zahrnout stavby zcela zaniklé, bez zjevných nebo jen minimálních terénních pozůstatků (např. kostely zaniklé v důsledku důlní činnosti, kostely v pohraničí, kostely zaniklé v průběhu středověku). Jejich případné zbytky pod povrchem terénu lze studovat pouze archeologickými metodami (např. nedestruktivní archeologie, leteckého snímkování, povrchového průzkumu).
  • Částečný zánik památky. Jde o stavby v různém stadiu destrukce (např. lokality s pozůstatky jedné nebo několika silně zchátralých obvodových zdí, s torzy budov).
  • Zánik funkční podstaty objektu (památky). Jde o objekty dochované zcela nebo zčásti fyzicky, u nichž však již není prakticky možný návrat k dané původní funkci (např. kostely přestavěné na rekreační či obytné domy, hájovny, hospody, prodejny, sklady či výrobní objekty). Teoretická možnost návratu k původní funkci zde sice existuje, zpravidla ale za cenu rozsáhlých rekonstrukcí. Zánik funkční podstaty objektu nemusí vždy souviset se zásadními stavebními změnami, ale pouze s nevhodnou provozovanou činností.

Jak dále uvádí Čechura, specifickou situaci představuje obnova zaniklých zbořených kostelů v českém pohraničí, jejichž základy jsou v posledních několika letech aktivně vyhledávány, odkrývány a konzervovány. Jejich relikty jsou často i opatřovány jednoduchým oltářem či křížem a slavnostně svěceny. Jindy je v bezprostředním sousedství takovýchto objektů postavena drobná kaple nebo jiná forma památníku; kostel je ale stále veden jako zaniklý.

Související pojmy: → kostel, → obnova památky, → rekonstrukce, → dokumentace, → fotografie, → místo, → středověk, → archeologie nedestruktivní, → destrukce, → torzo, → kříž, → relikt, → oltář, → kaple, → památník.

L:
ČECHURA, Martin. Zaniklé kostely Čech. Praha : Libri, 2012, s. 7-8, 344 s.
ÚLOVEC, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech. Praha : Libri, 2001, 397 s.

Eva Heřmanová 27.3.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Joe Angrešt, Zofka777