Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Památka kulturní (culture monument)

P.k. je podskupinou pojmu → památka. Ochrana je p.k. poskytována z důvodů ochrany hodnot a) uměleckých, b) historických, c) vědeckých, d) městotvorných, e) technických a f) dalších (kultovních, krajinotvorných, týkajících se životního prostředí). Z hlediska času rozlišuje Dobosz památky sensu largo (památky z minulosti i současné) a sensu stricto (památky z minulosti). P.k. lze dělit na hmotné a nehmotné, hmotné památky se dělí na movité a nemovité.

Za p.k. podle zákona o státní památkové péči z roku 1987 prohlašuje Ministerstvo kultury České republiky 1) nemovité a movité věci, popřípadě jejich soubory, které a) jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůrčích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické; které b) mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým událostem.

Podle zákona o kulturních památkách z roku 1958 je p.k. 2) kulturní statek, který je dokladem historického vývoje společnosti, jejího umění, techniky, vědy a jiných oborů lidské práce a života, nebo jest jí dochované historické prostředí sídlištních celků a architektonických souborů, anebo věc, která má vztah k význačným osobám a událostem dějin a kultury.

Věcný záměr zákona o památkovém fondu z roku 2008 považuje za p.k. 3) věci či soubory věcí, jako výsledek lidské činnosti, zapsané v seznamu kulturních památek, které jsou významným hmotným pramenem poznání, vznikly v dějinném procesu kultivace světa jako významný doklad umělecký, umělecko-řemeslný, řemeslný anebo technický, které jsou významným pozůstatkem lidského osídlení na našem území v minulosti nebo které se váží k významným osobnostem a událostem.

Národní kulturní památka je p.k., která tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa a je prohlášena vládou České republiky nařízením za národní kulturní památku.

Související pojmy: → památka národní, kulturní, → databáze MonumNet.

L: Zákon ze dne 30. března 1987 č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění k 1.5.2012; Zákon ze dne 17. dubna 1958 č. 22/1958 Sb. o kulturních památkách ve znění pozdějších novel; Návrh věcného záměru zákona o památkovém fondu [online]. 2008, přístup z: [1]; DOBOSZ, Piotr. Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków. Kraków : "Dajwór", 1997, 236 p.; MARTIN, Dieter, KRAUTZBERGER, Michael. Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege, einschliesslich Archäologie: Recht - fachliche Grundsätze - Verfahren - Finanzierung. München : C.H.Beck, 2006, 772 p.

Jiří Šimek 20.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777