Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Památka archeologická (archaelogical monument)

P.a. nebo též archeologické nálezy jsou součástí archeologického → dědictví. Archeologické dědictví se sestává z dokladů a pozůstatků lidské činnosti, které nesou nepsanou informaci o vývoji od počátku historie lidstva do novověku. Je primárním pramenem historické informace o člověku, jeho kultuře a jeho interakcích s prostředím. Zahrnuje všechny stopy lidské existence a týká se struktur a stop lidské činnosti na povrchu, v podzemí a pod hladinami vod. Za území bez archeologických nálezů lze označit pouze takové území, na němž byly prokazatelně odtěženy veškeré uloženiny čtvrtohorního stáří. P.a. může být movité i nemovité povahy.

P.a. jsou zkoumány především nebo výlučně archeologickými metodami. Průzkum může provádět pouze Archeologický ústav Akademie věd České republiky, případně zmocněné vysoké školy, muzea či fyzické osoby, mající potřebná oprávnění.

Náhodný nález p.a. musí nálezce nebo osoba odpovědná nahlásit na Archeologickém ústavu Akademie věd České republiky nebo nejbližšímu veřejnoprávnímu muzeu (viz i → muzeum). Příslušná instituce do 5 dní zajistí prohlídku nálezu odborníkem, do této doby musí nález zůstat beze změny.

Hlavní myšlenkou péče o p.a. a jejich průzkumu je co nejmenší narušení archeologické lokality. Preferovány jsou nedestruktivní metody, jako je letecké pozorování, terénní průzkum, sondy a sběr vzorků. Výkopové práce se provádí zejména na místech objektů, které jsou odsouzeny k destrukci, přestavbě či již došlo k jejich poškození vnějšími vlivy. Výkopové práce musí být prováděny v souladu se směrnicemi UNESCO a s profesionálními normami platnými na národní nebo mezinárodní úrovni. V České republice se na tuto problematiku vztahuje Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a také Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (Maltská konvence) a Mezinárodní charta o řízení archeologického dědictví, ke kterým se Česká republika připojila.

L: Zákon o Státní památkové péči č. 20/1987 Sb.; Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (č. 99/2000 Sb. mezinárodních smluv, ve smyslu ústavního zákona 395/2001 Sb.) (Maltská konvence); Mezinárodní charta o řízení archeologického dědictví, Lausanne 1990, ICOMOS

Markéta Špičáková 1.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777