Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Organizace státní příspěvková

O. s. p. je organizace, jejíž primární funkcí, úkolem či posláním je zajištění základních funkcí státu (tj. zákonodárné, soudní a výkonné) na území ČR. Je netržním producentem poskytujícím netržní výstupy. Zodpovídá za poskytování (kupř. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy reguluje či dotuje vzdělávací instituce) či přímo poskytuje (př. úřady práce služby uchazečům o práci) určité statky jako celek (př. statek národní obrana) nebo domácnostem či jednotlivcům (př. statek vzdělání, zdravotní péče) na netržní bázi (bezplatně či za poplatek). Také zajišťují přerozdělování důchodů ve společnosti např. prostřednictvím sociálních transferů (př. dávky sociální podpory).

O. s. p. jsou např. v rezortu školství dětské diagnostické ústavy, dětské domovy či speciální školy, v rezortu zdravotnictví fakultní nemocnice či psychiatrické léčebny, v rezortu vědy a výzkumu výzkumné ústavy AV ČR nebo v rezortu kultury muzea, galerie či knihovny celostátního významu. Podobně jako organizační složky státu mají o. s. p. své zřizovatele (orgány státní správy – kupř. Ministerstvo kultury zřizuje Národní divadlo Praha). Působí zejména v odvětvích národního hospodářství: veřejná správa, obrana, bezpečnost, vzdělávání, věda a výzkum, zdravotnictví, sociální služby a kultura. Rozsah a výčet poskytovaných statků se může v čase měnit. O. s. p. mají (narozdíl od organizačních složek státu) právní subjektivitu.

V ČR máme vedle o. s. p., které zřizuje stát na základě zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ještě příspěvkové organizace zřizované územním samosprávným celkem dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 129/2000 Sb. 2 o krajích a zákonem č. 128/2000 o obcích. Právní postavení SPO dále upravuje zákon č. 219/2000, o majetku ČR a jejím vystupováním v právních vztazích.

O. s. p. hospodaří s majetkem na základě práva hospodaření, nemají však vlastní majetek a nabývají jej pro stát. Jejich příslušnost hospodařit s ním se řídí zákonem. K dispozici má finanční prostředky získané hlavní činností a ze státního rozpočtu.

Hlavní činnost o. s. p. vymezuje zřizovatel. Hospodaření se řídí rozpočtem, který musí být stanoven jako vyrovnaný. Musí zahrnovat jen náklady a výnosy související s jí poskytovanými službami, které jsou předmětem její hlavní činnosti. Nesmí se zavazovat k úhradám, které nejsou kryty jejím rozpočtem. O. s. p. smí uzavírat smlouvy o půjčce či úvěru jen se souhlasem zřizovatele. Za porušení rozpočtové kázně jí může být stanoven odvod a penále.

Př. O. s. p. zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu: • Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest • Státní výzkumný ústav materiálu • Správa služeb MPO • Český metrologický institut • Český normalizační institut

Příspěvkové organizace jsou institutem vzniklým v rámci právního systému socialistického Československa. V podobě, v jaké je znám z české právní úpravy, jej nacházíme pouze v právním řádu Slovenské republiky. Obdobný charakter mají příspěvkové organizace v německy mluvících státech či ve Francii.

Související pojmy: → rozpočet, → systém právní, → zákon, → právo, → půjčka, → úvěr, → náklady, → výnosy, → smlouva, → statek veřejný, → divadlo, → penále, → celek samosprávný, → stát, → ministerstvo, → kultura, → museum, galerie, → knihovna, → škola, → školství, → správa veřejná, → složka státu organizační, → subjektivita právní.

L: SLINTÁKOVÁ, Barbora. Organizační složky státu a státní příspěvkové organizace. Státní fondy [on-line]. Vysoká škola ekonomická v Praze, © 2000–2018 [cit. 2018-9-11]. Dostupné z: <https://kvf.vse.cz/wp-content/uploads/2010/06/1167949457_sb_organizacni_slozky_statu.pdf>. Fungování příspěvkových organizací v České republice a vybraných zemích Evropy [on-line]. Asociace veřejně prospěšných organizací ČR: Praha 4, © 2018 [cit. 2018-9-11. Dostupné z: <https://www.avpo.cz/wp-content/uploads/2014/01/prispevkove_organizace_v_CR_a_EU.pdf>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777