Z Arts Lexikon
Verze z 9. 2. 2014, 19:37, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Ochrana památek plošná (areal protection of monuments)

O.p.p. označuje typ ochrany památek daný jejich prostorovostí (tj. nikoliv bodovým ale spojitým výskytem). Do tohoto typu ochrany památek spadá:

ochrana historické kulturní krajiny. Historická kulturní krajina je v památkové péči označením pro územní celek, který vznikl a byl dlouhodobě utvářen lidskou činností, aby splnil účel kulturní a hospodářské kultivace prostředí nebo se může také jednat o krajinný celek historicky související s kulturním vědomím národa. Historická kulturní krajina jako samostatný právní pojem definována bohužel není. Právní režim ochrany je založen hlavně na ustanovení § 6 památkového zákona (kategorie památková zóna), § 17 (ochranné pásmo), dále na základě zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny či zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jehož prostřednictvím je možné vymezit nemovité kulturní a národní kulturní památky, památkové zóny a památkové rezervace v územně plánovací dokumentaci.

památkové rezervace. Památková rezervace je území, jehož charakter a prostředí určuje soubor nemovitých památek, případně archeologických nálezů. Památkovou rezervaci prohlašuje vláda nařízením. V současné době se prohlašují za památkové rezervace zejména historická jádra vybraných měst.

památkové zóny. Území sídelního útvaru nebo jeho části s menším počtem kulturních památek, historické prostředí či část krajinného celku, které jsou považovány za významné kulturní hodnoty, může prohlásit MK ČR svojí vyhláškou za památkovou zónu. Vzhledem k tomu, že historické památky velmi často tvoří nedílný celek s okolní krajinou, prohlašuje MK ČR vyhláškou za památkové zóny hlavně ta území krajinných celků, která jsou významná pro svou kulturní, přírodní a historickou charakteristiku. Prvně se toto stalo v případě bitvy u Slavkova a Lednicko-valtického areálu, kde bylo významné území bojiště.

ochranná pásma. Ochranné pásmo vymezuje správní úřad, pokud to vyžaduje ochrana nemovité kulturní památky, popř. po dohodě s dotčenými orgány státní správy zvolí jiné opatření. Jde-li o ochranu nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace či památkové zóny, vymezí se ochranné pásmo na návrh ústředního orgánu státní správy dle návrhu ústřední organizace státní památkové péče. Správní úřady jsou při rozhodování povinny zajistit ochranu částí krajinného celku a historických prostředí, které se sídly, architektonickými soubory, strukturou pozemků, pozemními komunikacemi, jednotlivými památkovými objekty, vodními plochami, vodními toky a trvalými porosty realizovanými kompozičními záměry v krajině vykazují důležité kulturní hodnoty; jsou povinny respektovat: a) výsledky stavebně-historických, archeologických, urbanistických a památkových průzkumů, rozborů a výzkumů území a výsledky rozborů biologické složky území, b) výsledky stavebně-historických a restaurátorských průzkumů určitých objektů, c) hodnoty historického prostředí zóny ve vztahu k využití objektů, prostorů a částí území a k zachování a obnově historických dřevin, d) historický charakter, krajinné dominanty a měřítko jednotlivých objektů, sídelních útvarů, vzájemné prostorové uspořádání a krajiny, e) ochranu archeologických nálezů.

Související pojmy: → krajina kulturní, → rezervace městská, památková, → rezervace vesnická, památková, → zóna městská, památková, → zóna vesnická, památková, → pásmo ochranné, → péče památková, → průzkum stavebně historický, → průzkum archeologický, → průzkum restaurátorský.

Eva Heřmanová, Marcela Loukotková 9.2.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777