Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Nadace

N. jsou upravovány Zákonem č. 227/ 1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech. N. je účelové sdružení majetku k dosažení obecně prospěšného cíle. Obecně prospěšný cíl je v zákoně formulován především jako rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv a humanitních hodnot, rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy, sportu, dále pak ochrana kulturního prostředí, kulturních památek a tradic. Návrh na zápis n. do rejstříku podává zřizovatel. Pokud je zřizovatel pouze jeden, je n. zřízena formou notářského zápisu nebo závětí. Uzavření smlouvy je nutné v případě více zřizovatelů. Registrace probíhá u krajského soudu a založení vyžaduje několik nezbytných dokumentů: - Žádost - Návrh na zápis do nadačního rejstříku - Nadační listinu - Čestná prohlášení členů správní a dozorčí rady - Výpisy z rejstříku trestů členů správní a dozorčí rady - Podpisové vzory oprávněných osob - Doklad o splacení peněžitého vkladu zřizovatelů - Doklad o právní subjektivitě právnické osoby

N. vzniká dnem zapsání do rejstříku. Rejstřík je veřejným seznamem, jehož součástí je výroční zpráva n. a její statut. Minimální výše nadačního jmění je vyčíslena na 500 000 Kč. Po dobu fungování n. nesmí její jmění klesnout pod tuto stanovenou hodnotu. N. je právnickou osobou a součástí názvu musí být označení „nadace“. Za základní organizační dokument n. je považován statut n. N. zaniká ke dni výmazu z rejstříku. Zániku n. předchází její zrušení. Orgány n. tvoří správní rada, dozorčí rada a ředitel. Správní rada je statutárním orgánem a spravuje majetek n., řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech s n. spojených. Správní rada musí mít nejméně tři členy. Dalším orgánem je dozorčí rada, která plní funkci kontrolního orgánu n. N. nesmí podnikat vlastním jménem, pouze v případě pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, sportovních, kulturních, společenských a vzdělávacích akcí je stanovena výjimka.

Mezi nejznámější n. v Česku spojené s kulturou a uměním patří např. Nadace české architektury [1], Filmová nadace RWE & Barrandov Studio [2], Nadace Český hudební fond [3], Nadace Hollar [4], Nadace Český literární fond [5], Nadace Život umělce [6] a řada dalších, podporujících např. odkaz díla určitého umělce, začínající umělce v určité oblasti, festivaly, regionální kulturněhistorické dědictví, konkrétní památkový objekt apod. Blíže viz [7].

Související pojmy: → fond nadační, → donátor, → mecenášství.

BOUKAL, Petr, VÁVROVÁ Hana. Ekonomika a financování neziskových organizací. Praha : Oeconomica, 2007; Zákon č. 227/ 1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech

Klára Lochmannová, Eva Heřmanová 26.3.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Klara, Zofka777