Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

NIPOS

NIPOS je zkratka pro Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, které bylo zřízeno Ministerstvem kultury ČR k 1. 1. 1991.

Základním posláním NIPOSu je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturně společenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech, se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a k veřejnému užití autorských děl, poskytování informačních služeb a odborných konzultací orgánům a pracovníkům územní samosprávy, státní správy, občanských sdružení, právnickým i fyzickým osobám a dalším subjektům, působícím v místní a regionální kultuře, a to na základě soustavného vytěžování teoretických a praktických poznatků z analytické a výzkumné činnosti v oblasti kultury, z vlastního výzkumu a s využitím odborných znalostí z různých oborů umělecké činnosti. Blíže viz [1]. Odborná činnost N-u je zaměřena rovněž na získávání a analýzu poznatků o obecné úloze a postavení veřejných služeb kultury v sociálně-ekonomickém rozvoji regionů. N. je odborným pracovištěm pro rozvoj neprofesionálních uměleckých aktivit a estetické výchovy dětí a mládeže, a pro rezortní statistiku. Ředitelkou střediska je Mgr. Lenka Lázňovská.

N. má pod sebou několik útvarů. Prvním z nich je ARTAMA – útvar pro neprofesionální umělecké aktivity. Nabízí a zajišťuje odborný servis v oblastech neprofesionálního umění, pořádá nebo zajišťuje přehlídky, semináře, dílny, zpracovává odborné expertízy, shromažďuje dokumentaci, spolupracuje se spolky a občanskými sdruženími, nabízí odborné konzultace, zpracování projektů akcí a dramaturgickou poradnu.

Útvar CIK (Centrum informací a statistik kultury) z pověření Ministerstva kultury České republiky (MK ČR) zabezpečuje státní statistickou službu za celou oblast kultury na základě zákona čís. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, s dodržením mezinárodních doporučení a požadavků, a to ve spolupráci s Českým statistickým úřadem. Útvar na základě statistických zjišťování soustřeďuje, zpracovává a šíří informace vztahující se k širokému okruhu kulturních subjektů místního, regionálního i celostátního významu, včetně orgánů státní správy a samosprávy obcí a měst a občanských sdružení.

Útvar KAM (Útvar koncepcí a metodiky) byl zřízen v červenci 2012. Vznikají zde analýzy, výzkumy, odborné a strategické dokumenty v oblasti kultury.

N. je též garantem a vydavatelem internetového časopisu Místní kultura (viz [2]), který monitoruje kulturní život v celé ČR; záslužným počinem N-u je vznik internetové Databáze českého amatérského divadla, viz [3].

Související pojmy: → kultura, → kultura místní, → kultura regionální, → region, → instituce kulturní, → umění, → profesionál, → amatér, → estetika, → výchova estetická, → spolek, → sdružení občanské, → Ministerstvo kultury ČR, → statistika kultury, → databáze, → divadlo amatérské, → dramaturgie, → obec, → město, → správa státní, → služba veřejná kulturní.

Webové stránky NIPOSu, viz [4]

Šárka Hochová 13.12.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Sharky, Zofka777