Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Muzeum (museum)

Pojem m. pochází z řečtiny a ve svém původním významu značí „chrám můz“ řecky mouseiom. Pojem je dnes užíván:

1. jako definice, která tvoří přílohu profesního kodexu Mezinárodní rady m. (ICOM). Tato rada charakterizuje m. jako: „stálou nevýdělečnou instituci ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřenou veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem studia, vzdělání, výchovy a potěšení.“ Z uvedené definice vyplývá, že funkce m. spočívá především v uchovávání sbírkových předmětů a jejich prezentaci veřejnosti, zároveň je zdůrazněna odpovědnost všech pracovníků těchto organizací za zachování kulturního dědictví. 2. jako ústav založený na vědeckých základech shromažďující, uchovávající a vystavující sbírky hmotného dokladového materiálu 3. podle Špéty jsou m. živými učebnicemi, prezentující masám zákonitosti vývoje člověka, přírody i kulturní bohatství, vytvořeného lidskou prací.“ 4. Vlček uvádí, že m. slouží jako paměťové instituce a jsou tradičním nástrojem poznávání, historie světového muzejnictví je odrazem snažení dokumentovat život v jeho nejrůznějších fázích, shromáždit poznatky o přírodě a tvůrčích výsledcích lidské práce. 5. legislativně jsou m. a jejich činnost vymezena zákonem č. 483/2004 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., z těchto zákonů vyplývá, že hlavní funkcí m. je poskytování tzv. veřejné služby –„služby, která slouží k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti. Veřejné služby jsou zčásti nebo zcela financovány z veřejných rozpočtů.“ Samotné muzejní sbírky jsou definovány ve vyhlášce Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. 6. jiný názor na skutečnou povahu m.Bennet, podle něj podstata m. vychází v první řadě z potřeby prezentovat se a je spojena se zrodem mezinárodních výstav.

Zmíněný zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy mimojiné ukládá všem veřejným muzeím povinnost zapisovat sbírky do Centrální evidence sbírek (CES) spravovanou Ministerstvem kultury ČR. Sbírky zapsané v CESu, nemohou být z muzea odprodány ani podléhat zastávě. Neuvažujeme-li restituce či repatriace, mohou být sbírky nebo sbírkové předměty z CESu podle zákona odepsány (a z muzea vyřazeny) pouze z důvodu přebytečnosti či neupotřebitelnosti. Žalman (2002) přebytečný sbírkový předmět definuje jako ten, který nezhodnocuje sbírku a neupotřebitelný předmět jako ten, který fyzicky dožil, či je nenávratně poškozen.

ICOM srozumitelně v kodexu popisuje i poslání m., které má několik základních částí:

• zajišťují ochranu, dokumentaci a propagaci přírodního a kulturního dědictví lidstva;

m., která spravují sbírky, je uchovávají v zájmu společnosti a jejího rozvoje;

• uchovávají významná svědectví za účelem získání a prohloubení vědomostí;

• přispívají k poznání, porozumění a využití přírodního a kulturního dědictví;

• muzejní sbírky poskytují možnosti dalšího využití pro veřejnost;

• úzce spolupracují s komunitami, z nichž jejich sbírky pocházejí, a rovněž s komunitami, jimž slouží;

• při své činnosti řídí zákonnými normami;

• jednají profesionálně.

ICOM uvádí i základní dělení m.:

a) rozdělení m. podle sbírek: obecná (v českém prostředí je užíván spíše termín „vlastivědná m.“), archeologická, umělecká, historická, etnografická, přírodovědná, geologická, m. vědy, vojenská, průmyslová;

b) rozdělení podle zřizovatele: m. státní, krajská či městská, univerzitní, nezávislá nebo soukromá, m. komerčních společností;

c) rozdělení dle akviziční oblasti: m. národní, regionální, místní.

Související pojmy: → noc muzejní, → muzeologie, → muzejnictví, → infrastruktura kulturní, → instituce paměťové, → Evropská skupina pro muzejní statistiku, → EGMUS.

L: VLČEK, Václav. K vývoji českého muzejnictví. Praha, 1970; ŠPÉT, Jiří. Muzea ve vývoji společnosti a národní kultury. Praha, 1978; BENNET, Tonny. The Birth of the Museum. New York, 2005; ŽALMAN, Jiří. Příručka muzejníkova: tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, 2002; Profesní etický kodex ICOM, 2006, přístup z: [1]; Zákon č. 483, o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb. In: Sb.2004, 166, s. 9491-9493, přístup z: [2]; Zákon č. 122, o ochraně sbírek muzejní povahy. In: Sb.2000, 36, s. 1689-1690, přístup z: [3].

Anna Bláhová 18.6.2012, Thomas Katakalidis 3.4.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Xkatt00, Zofka777