Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Muzejnictví

Do oblasti označované jako m. spadá činnost takových kulturních institucí, jako je muzeum, galerie, knihovna či archiv. Jedná se o instituce, které se zaměřují na uchovávání kulturních předmětů a jejich správu.

Dle definice Mezinárodní rady muzeí (ICOM) je „muzeum“ „stálá instituce nevýdělečného charakteru, která slouží společnosti a jejímu rozvoji, je přístupná veřejnosti a provádí výzkum materiálních dokladů o člověku a jeho prostředí, získává je, konzervuje, komunikuje a především vystavuje s cílem studia, výchovy a potěšení“ (Sborník příspěvků ze sympozia - Technické muzeum v Brně, 2008, s. 27). Z širšího pohledu lze užívat také pojem „muzejní sektor“ , který označuje vedle institucí, které vytvářejí a uchovávají sbírky kulturních předmětů také například výstavní síně či vědecko-zábavní centra. Za přímo „sbírkové instituce“ jsou označována muzea a galerie. Muzea a galerie mohou být zřízena veřejným, občanskoprávním nebo soukromým subjektem a jsou právnickými subjekty.

Muzeum má pro společnost řadu významných funkcí: „bývá ikonou symbolizující aspirace měst a národů či svého zakladatele a patrona, zhmotněním občanské pýchy a identity, symbolem a současně jedním z motorů ekonomické revitalizace a regenerace měst i rozvoje cestovního ruchu, nástrojem sociální změny a soudržnosti a výrazným médiem edukačního působení“ (Sborník příspěvků ze sympozia - Technické muzeum v Brně, 2008, s. 54).

„Muzea mohou hrát významnou roli v utváření společenských změn tím, že umožňují lidem, aby určili místo, které jim ve světě náleží, vzdělávali se tak, aby mohli naplnit potenciál, který v nich je, aby mohli hrát odpovídající roli ve společnosti a přispívat k její budoucí transformaci.“ (KESNER, 2005, s. 55)

V České republice má tvorba sbírek muzejní povahy dlouhou tradici, k jejich tvorbě a zachovalému stavu přispělo to, že naše území přes tři sta let nepotkalo žádné plenění válečnými vojsky, dále velice dobré majetkové poměry české šlechty v 19.století, která zajistila dovoz i mimoevropských předmětů kulturní hodnoty na naše území, které se následně staly významnými součástmi sbírek našich muzeí. Celkem tak v České republice nachází asi 65 mil. artefaktů, které jsou součástmi sbírek českých muzeí. V současné době se nachází na území České republiky 282 muzeí a galerií, což jsou většinou organizace s právní subjektivitou, které mají více než 500 poboček a detašovaných pracovišť. Celkem tak lze na našem území najít kolem 800 institucí, které nesou označení „muzeum“ nebo „galerie“, 20 z nich je zřizováno ministerstvy, 90 jich zřizují kraje a obce a zbytek je zřizován právnickými a fyzickými osobami.

K nejvýznamnějším muzeím a galeriím na našem území dnes patří například Národní muzeum, Národní galerie v Praze, Židovské muzeum, Národní technické muzeum, Národní zemědělské muzeum, Uměleckoprůmyslové museum či Památník národního písemnictví.

Související pojmy: → muzeum, → galerie, → knihovna, → archiv, → archiválie, → památník, → instituce, → muzealizace, → ICOM, → konzervace, → síň výstavní, → identita kulturní, → kultura národní, → potenciál, → edutainment, → muzeologie, → instituce paměťové, → asociace muzeí a galerií České republiky, → artefakt, → dědictví kulturní, → centrální evidence sbírek, → muzeum divadelní, → muzeum hudební, → muzeum lidové architektury v přírodě, → muzeum soukromé, → muzeum voskových figurín, → muzeum v přírodě

L:
BAČUVČÍK, Radim. Kultura a my. Vztahy na poptávkové straně trhů kulturních produktů. Zlín : VeRBuM, 2009, 200 s. Přístup z: [1]
Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie. Sborník ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Zbyňka Z. Stránského. Sborník příspěvků ze sympozia - Technické muzeum v Brně, 8.-10. listopadu 2006. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008, 225 s.
KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha : Grada, 2005, 304 s. Expert. s. 55.
Ministerstvo kultury ČR. Centrální evidence sbírek [online]. Přístup z: [2]

Marie Nováková 8.6.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Xnovm36, Zofka777