Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Multikulturalismus

(z lat. multi = mnohost, colere = pěstovat, -ismus = hnutí, směr myšlení)

M. je myšlenkový a politický směr (kulturní ideologie), který zastává stanovisko, že v jednom demokratickém státě mohou společně žít nejen jednotlivci, ale i skupiny s různou kulturou a zdůrazňuje prospěšnost kulturní rozmanitosti pro společnost a stát. M. v teoretické rovině je synonymem pro pro ideální společnost lidí, kteří při vší rozdílnosti spolu žijí ve vzájemné harmonii. Jde v podstatě o idealistický myšlenkový směr zabývající se mnohostí a koexistencí kultur v rámci jedné společnosti. Multikulturní společnost by podle tohoto náhledu měla být modelem ideální společnosti a soužití různých etnik a kultur v ní by mělo být bezproblémové, neboť všechny menšiny zde mají stejná práva jako většinová společnost a nemusí se tak vzdávat své kulturní či náboženské identity.

Vlastní myšlenka m. vznikla v 60. letech v Kanadě, kde šlo o politické sjednocení frankofonního a anglofonního obyvatelstva, posléze se objevila ve 2. polovině 60. let 20. století ve Spojených státech amerických, poté byl model praktikován v řadě západoevropských zemích, posléze i v zemích postkomunistických a postkoloniálních.

M. je dnes živý v zemích, jejichž obyvatelé pocházejí z rozdílného kulturního prostředí a v některých z nich se uplatňuje či do nedávna uplatňoval i jako oficiální politika státu (např. Austrálie, Kanada, Spolková republika Německo, Velká Británie). Cílem m. je politicky sjednotit všechny občany bez ohledu na jejich původ, rasu či přesvědčení, a to tak, že si pokud možno zachovají své kulturní odlišnosti. M. bychom mohli chápat také jako protiklad k nacionalismu.

Na často problematické vydefinování a užívání pojmu m. upozorňujÍ např. Hirt, Jakoubek slovy: "Jednou je jím míněn určitý typ společenské situace, jindy se jedná o vědeckou teorii, v dalším případě pak jde o politický cíl, vizi či ideál, anebo o soubor praktických či edukativních strategií, které směřují k naplnění tohoto ideálu. Zároveň je multikulturalismus klasifikován jako ideologie, koncept, princip, diskurs či hnutí, ale také jako hodnota, postoj, problém nebo výzva. A nezřídka je tento výraz používán prostě jako slovo bez jakéhokoliv bližšího určení."

Související pojmy → identita, → identita národní, → identita kulturní, → pluralismus, → etnikum, → nacionalismus, → diskurz.

L: BARŠA, P. Politická teorie multikulturalismu. Brno, 1999; ERIKSEN, T. H. Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Praha, 2007; HIRT, Tomáš, JAKOUBEK Marek Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit: (antropologická perspektiva).. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, 279 s.

Petr Novotný 28.6.2012, Eva Heřmanová 18.11.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Zofka777