Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Monitoring památek UNESCO

M.p.U. představuje činnost, jejíž podstatou je sledování stavu prohlášených památek UNESCO s cílem jejich ochrany a zachování pro budoucí generace. M.p.U. může být prováděn jako 1. pravidelný nebo tzv. 2. reaktivní.

1. Pravidelný (periodický) monitoring sleduje stav kulturních statků světového dědictví v pravidelných cyklech. Smluvní státy UNESCO jsou povinny v daných termínech připravit a odevzdat zprávy o stavu statků kulturního a přírodního dědictví ležících na jejich území. Výbor pro světové dědictví stanovuje v šestiletých periodách, v kterém roce bude který region reportovat o stavu světového dědictví.

Pro poslední období bylo stanoveno následující pořadí: 2008 Arabské státy, 2009 Afrika, 2011 Asie a Pacifik, 2012 Latinská Amerika a Karibik, 2013, 2014 Evropa a Severní Amerika. (Kučová). Cílem pravidelného monitoringu je: „a) poskytnout hodnocení, jak je naplňována Úmluva o ochraně světového dědictví ze strany signatářského státu; b) poskytnout hodnocení toho, jak je v průběhu času udržována vynikající univerzální hodnota statků zapsaných na Seznam světového dědictví; c) poskytovat aktualizované informace o statcích světového dědictví, aby mohly být zaznamenávány změny podmínek a stavu zachovalosti statků; d) poskytnout mechanismus pro regionální spolupráci, výměnu informací a zkušeností mezi signatářskými státy, pokud jde o provádění Úmluvy a zachovávání světového dědictví.“ (Kučová)

2. Reaktivní monitoring lze definovat jako aktivní sledování světových památek v kontextu jejich potenciálního ohrožení. Reaktivní monitoring je prováděn, jak u statků, které jsou ohroženy, nebo u kterých je třeba prověřit to, zda je návrh na jejich vyškrtnutí ze Seznamu světového dědictví UNESCO opodstatněný.

Jsou-li nějaké statky světového dědictví jakkoliv ohrožené, vyzve Výbor pro světové dědictví dotčené státy, aby mu v daném termínu předložily prostřednictvím Sekretariátu specifické studie a materiály týkající se stavu konkrétního statku; toto je realizováno v případech výjimečných situací a aktivit, které by mohly mít negativní dopad na zachování a stav statku. Kdokoliv to uzná za vhodné a zjistí, že by památka UNESCO mohla být nějak ohrožena, může zaslat podnět na Sekretariát, aby se dotázal a vyžádal si zprávu od smluvního státu, na jehož území se ohrožený statek nalézá. Jak uvádí Kučová: „V tomto směru jsou zejména v posledních letech moderní komunikační technologie opravdu mocným zdrojem podnětů a Sekretariát vede prostřednictvím Stálých misí členských států při UNESCO s odpovědnými subjekty na národní úrovni bohatou korespondenci.“

Související pojmy: → UNESCO, → generace, → dědictví kulturní, → dědictví přírodní, → region, → statek kulturní, → Seznam světového dědictví UNESCO, → Seznam světového dědictví UNESCO v ohrožení, → Seznam indikativní, Světového dědictví UNESCO, → hodnota mimořádná universální, → památka, → památka UNESCO, → památka kulturní, → památka přírodní, → krajina kulturní, → památka smíšená, → Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, → monitoring, → monitoring médií.

L:
KUČOVÁ, Věra. Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO. Praha : NPÚ, 2009, s. 87-88, 201 s.

Eva Heřmanová 21.4.2015

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777