Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Metodika vyhodnocování kulturně historického potenciálu

M.v.k.h.p. je způsob kvalitativně kvantitativní evaluace statků z oblasti hmotné a nehmotné kultury. Tato metodika není dosud ujednocena, resp. existuje několik obvykle používaných, ale i novátorských přístupů. Definice pojmu viz → potenciál kulturně historický.

Ústav územního rozvoje v Brně používá v rámci m.v.k.h.p. 1. prostý výčet památkových objektů, které splňují několik podmínek (významnost, resp. unikátnost v rámci daného uměleckého slohu, reálné nebo potenciální zpřístupnění veřejnosti). V jejich studii byly do souboru památkových objektů se statutem kulturně historického potenciálu zařazeny objekty tehdy, pokud vykazovaly nejen historickou a architektonickou hodnotu, ale pokud nabízely i možnost prohlídky daného objektu nebo alespoň byl reálný předpoklad takového možnosti do budoucna. Blíže viz ÚÚR [1].

Rudová užívá postup spočívající v kvantifikaci bodovou metodou, blíže viz její diplomová práce.

Většina autorů v obecné rovině metodiku vyhodnocení kulturně historického potenciálu v území zjednodušuje na pouhý výčet památek, kulturních institucí a tradic dodržovaných v regionu; prakticky pak bývá problematika nehmotného kulturního potenciálu a kulturní infrastruktury zpravidla zcela opomíjena. Ve většině prováděných studií a analýz se tak za kulturně historický potenciál považují jen nemovité památky (zejména ty veřejně přístupné a relativně dobře využívané), uvažován je jejich současný stav a přínos k rozvoji regionu, ale opět se nehodnotí možnosti jejich dalšího či širšího využití (např. v kontextu regionální konkurenceschopnosti).

Související pojmy: → potenciál kulturně historický, → potenciál kulturní, → potenciál, → kultura, → kultura hmotná, → kultura nehmotná, → metodika, → statek kulturní, → artefakt, → tradice, → kultura nehmotná, → infrastruktura kulturní, → dědictví kulturní, → památka, → památka kulturní, → krajina kulturní, → styl stavební, → gotika, → renesance, → baroko, → klasicismus, → secese, → sloh románský.

L:
HEŘMANOVÁ, Eva, CHROMÝ, Pavel a kol. Kulturní regiony a geografie kultury : Kulturní reálie a kultura v regionech Česka. Praha : ASPI, 2009.
RUDOVÁ, Pavla. Kulturněhistorický potenciál rozvoje periferních oblastí v Česku. (Případová studie Horažďovicka, Kašperskohorska a Netolicka). Přírodovědecká fakulta UK, Praha, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 2010. Diplomová práce, 125 s.
ZBURNÍKOVÁ, Barbora. Kulturně historický potenciál periferního území na příkladu Sedlčanska. Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze. Katedra Arts managementu, 2012. Bakalářská práce, 51 s.

Odkazy:
Ústav územního rozvoje. Cestovní ruch a kulturní dědictví. [online]. 2001-2014 [cit.2014-30-05]. Přístup z: [2].

Eva Heřmanová 30.5.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Bludišťák, Joe Angrešt, Zofka777