Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Mapy mentální (mind maps)

Někdy také myšlenková mapa je pojem, s kterým přišel světově uznávaný odborník na učení a paměť Tony Buzan, ale prakticky se již po staletí užívá jako nástroj k zapamatování, zobrazení či pro hledání řešení.

Pojem m.m. můžeme chápat jako: 1. nástroj pro rozvoj myšlenkových pochodů, kreativity, zlepšení paměti i pro plánování a řešení problémů;

2. jako grafický text, který je prostorově uspořádán a doplněn obrázky se souvislostmi;

3. podle Buzana je samotnou podstatou m.m., že si ji/je vytváří každý sám dle toho, jak věci chápe;

4. podle Činka metoda m.m. vychází z principu spolupráce levé a pravé hemisféry mozku, při které dochází k výkonnějšímu myšlení a využívání mozku. Propojení levé hemisféry (zaměřené na logické a exaktní myšlení) a pravé hemisféry (představivost, umění, barvy, prostorové vědomí) přináší rozvinutí schopností vnímání myšlení. Člověk je tak schopen vytvářet rychlejší vazby mezi pojmy a lépe analyzuje dané skutečnosti. Levá hemisféra je logická, podnikatelská a pravá je naopak tvůrčí a intuitivní. Úspěšní lidé přicházejí na kreativní řešení problémů použitím obou hemisfér;

5. Siwek uvádí, že m.m. je v podstatě stručné grafické znázornění našich nápadů a plánů. Vyobrazení je možné pomocí systému hlavních větví, které se dělí na dílčí podskupiny, kdy můžeme názorně a přehledně předvést myšlenkový pochod a dovést ho k zdárnému cíli. Díky m.m. jsme schopni zvážit priority a důležitost zastoupených pojmů, tím že jim přiřadíme hodnotu a odpovídající místo. V m.m. splývá logická, plánovací a třídící funkce. Největší výhodou je fakt, že na m.m. je možné vytvořit a ztvárnit to, co je ukryté v hlavě a zdánlivě se zdálo být jasné. M.m. tak umožňují plně využít potenciál našeho myšlení, mnohdy zcela skrytý;

6. další princip vychází z poznatků, že náš mozek „nemyslí“ jednoduše a lineárně, ale expanzivně a synergicky; lidský mozek má schopnost vymyslet nekonečné množství řešení problémů nebo úvah nad nimi. Jak se veškeré myšlenky dají znázornit a zachytit, či převést do praxe? Lidské uvažování potřebuje jasně „vidět“ problém, mít ho tzv. před očima, aby bylo schopno najít a vyhodnotit nejoptimálnější řešení. Někdy stačí sepsat si svoje úvahy a jindy je třeba dát jim konkrétní podobu. Důležité je, aby mysl jen netěkala, a proto je nezbytné vytvořit si vlastní myšlenkový strom – tzv. m.m., kdy na rozdíl od lineárního zobrazování mapa dává prostor doplňovat i rozšiřovat a přitom uchovává původní ideu;

7. náhled pomocí m.m. poskytuje velký prostor pro detaily, ale stále je ve všem obsažen celek. Při učení pomocí m.m. bude mozek všechny zaznamenané informace vnímat jinak a ve více rovinách. Ve výsledku se využijí všechny schopnosti mozkové kúry – práce se slovy, obrazy, čísly, barvou a prostorem. Což vylepší schopnost vnímání, koncentraci, kreativitu, komunikační dovednosti a hlavně paměť. Čím víc možností mozek k dosažení cíle zachytí, tím rychleji ke kýženému výsledku dospěje;

8. Buzan uvádí některá pravidla a postupy tvoření m.m.: pravidla (obrázek uprostřed; klíčová slova na hlavních větvích; velká písmena, barvy, obrázky, geometrické tvary; větvení klíčových výrazů do druhé a třetí úrovně; šipky a podobné symboly na zdůraznění souvislostí a vzájemných vztahů; čím obsáhlejší zpracovávaná látka - tím větší mapa; spojování map – utvoření „stromu“); postup (čistý papír natočený šikmo; uprostřed zástupný obrázek; barevné odlišení hlavní větve s klíčovými slovy; rozvíjení jednotlivých témat do druhé úrovně, v případě potřeby do dalších úrovní; větve se znázorňují jako tok řeky, proti proudu k pramenům; šipky znázorňují souvislosti a vzájemné vztahy).

Související pojmy → vnímání, → kreativita.

L: BUZAN, Tony. Myšlenkové mapy. Brno : Computer Press, 2011; BUZAN, Tony, GRIFFITH, C., HARRISON, J. Myšlenkové mapy v byznysu: revoluce ve vaší práci a podnikání. Brno : Computer Press, 2011; SIWEK, Tadeusz. Percepce geografického prostoru. Praha, 2011; ČINEK, Libor. Ovládněte svůj mozek: poslední kniha o mozku a zrychleném učení, kterou budete potřebovat. Brno, 2012.

Anna Bláhová 18.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777