Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Management projektový (project management)

M.p. je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů.

K dosažení stanovených cílů je nezbytná projektová komunikace a týmová spolupráce, se kterou bezprostředně souvisí životní cyklus projektu, který představuje logický sled jednotlivých fází a činností projektu.

Při projektech, které se skládají z několika navzájem provázaných činností je doporučován výběr z několika metod, které umožňují orientaci mezi jednotlivými etapami, které na sebe navzájem navazují nebo běží souběžně. Mezi nejběžnější patří stanovení jednotlivých milníků, vznik síťových grafů zobrazujících souběžnosti a závislosti a stanovení kritické cesty (metoda Critical path metod), která určuje nejdelší cestu v projektu a zároveň upozorňuje na jeho největší úskalí a rizika.

Atributy, které vytvářejí hranice pro tvorbu samotného projektu jsou především samotný předmět projektu, čas a náklady. Tyto veličiny se mohou v průběhu měnit a navzájem ovlivňovat.

Dosažení požadovaných cílů má tak parametry:

1. věcné – CO se musí udělat, připravit, naplánovat;

2. časové – KDY se projekt uskuteční a kdy se musí udělat přípravy;

3. nákladové – ZA KOLIK se projekt uskuteční (finanční náklady, náklady obětované příležitosti, lidské a materiální náklady).

Při prvotním zpracovávání projektu je nejdůležitější vědět co, kdy, jak, kde za kolik, dodržení časového harmonogramu, rozpočtu a zachování požadované kvality.

Související pojmy: → management, → management umělecký, → management destinační.

L: SVOZILOVÁ A. Projektový management. Praha : Grada Publishing, 2011.

Eva Tuháčková 18.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777