Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Mýtus

(z řec. mythos = slovo, řeč, rozhovor, zpráva, jakékoli vypravování předávané ústně neznámého původu)

1. Bájeslovné, pohádkové vyprávění o vzniku světa (m-y kosmogonické), o bozích, přírodních jevech, hrdinech (m. civilisační, př. báje o Hérakleovi) ap. zasazené do určité mytologické soustavy (mytologie). Dále rozlišujeme m. genealogické (m-y o matkách božských potomků, zakladatelů mocných aristokratických rodů) nebo m-y o původu mysterií (př. m. o únosu Persefony a bloudění Démétřině).

M. byl zpočátku spojen s kultem a tvořil nedílnou součást rituálu, přičemž podával vysvětlení konaných obřadů (byl to tzv. hieros logos = posvátný výklad); s kultem byl m. svázán především okolo významných chrámů (v antickém Řecku v Delfách, Eleusíně, Didymě aj.). Takovéto m-y se stávaly námětem při kultovních divadelních hrách; u teoretiků dramatu (Aristotelés) má m. význam dramatický děj, fabule, syžet.

V m-ech se shledáváme s prvky pověrečnosti (př. m. o Medúse - zkaměňující účinek pohledu na její obličej). Zásadním předpokladem pro vznik m-ů byla víra v zasahování božského světa do pozemských dějů. Proto je vytvoření nových m-ů v době plně historické spíše výjimkou, staré m-y se stávají pouhou okrasou a historickou památkou. M-y jsou dodnes inspirací děl všech uměleckých druhů (př. plastická výzdoba na vlysy Parthenónu).

2. výklad nějakého učení v podobě alegorického vyprávění: platónské m-y; užívá se jich tam, kde nestačí logické důkazy. Např. o posmrtném životě, o preexistenci duší a metempsychose apod. Od dob Platónových se ve filosofii m. staví jako výtvor fantasie či podobenství proti běžnému pojmovému myšlení.

3. iracionální vize budoucnosti: m. revoluce.

4. představa o někom nebo o něčem nekriticky přijímaná, uctívaná a zbožňovaná: m. peněz, m. mateřství.

5. expresivně smyšlenka, výmysl, blud.

Související pojmy: → filosofie, → metempsychóza, → mythologie, → rituál, → kult, → reliéf, → trompe lóeil, → verismus, → realismus, → vlys, → fabule, → sujet, → teoretik, → mystérium.

L: SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Praha : Academia, 1973, s. 402–4; KRAUS, Jiří. Nový akademický slovník cizích slov A-Ž. Praha : Academia, 2007, s. 544; myth. In: etymonline.com: Online Etymology Dictionary [on-line]. Douglas Harper, 2001, [cit. 2013-7-8]. Přístup z: [1].

Anna Goldmanová 8.7.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Arnost Jablkon, Echo, Zofka777