Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Média nová (new media, new media art)

Pojem m.n. lze chápat jako 1. vyvíjející se formu médií, především elektronického charakteru, která má experimentální ráz (Random House Dictionary); dále jako 2. internet a další postindustriální formy telekomunikace (Collins English Dictionary); dále jako 3. průmysl n.m. (Collins English Dictionary); dále jako 4. interaktivní formu komunikace, užívající internet – podcasty, RSS feedy, sociální sítě, blogy, wiki servery, atd. (blíže viz New Media Tools). Další definice vymezuje pojem m.n. jako 5. formu interaktivního avantgardního umění, využívající technologii nových medií, například počítačovou grafiku, animaci, virtuální umění, interaktivní digitální prvky, robotiku či biotechnologii. M.n. tak často zprostředkovávají kontakt mezi recipientem (příjemcem) a uměleckým předmětem či přímo autorem. Počátky tohoto uměleckého trendu lze sledovat od konci 19. století spolu s vývojem nových audiovizuálních technologií. Pojem m.n. je dnes také často chápán a používán jako synonymum pro 6. umění nových médií, tj. ve významu novomediální tvorby, resp. 7. pro mediální umění (viz Monoskop). Kromě oblasti umění a kultury je pojem m.n. užíván i v oblasti reklamy a v oblasti komunikačních a informačních technologií, a to v úzkém významu 8. technologicky inovovaných prostředků a nástrojů komunikace.

Pojem m.n. je stále obsahově neustálený. Za předchůdce tohoto pojmu lze považovat termíny kybernetické umění, kyberkultura, digitální umění, elektronické umění, intermédia, multimédia aj. (Rišková) Dnes se jím označují všechna současná, ale i klasická média spojená s technikou a digitálními technologiemi, jež jsou využívána či využitelná v umění a živé kultuře a která umožňují tvůrčí proces spolupůsobením zvuku, obrazu, pohybu, času a prostoru. Hlavním znakem m.n. je jejich druhová pluralita a interaktivita.

Mezi - k tvorbě využívaná - m.n. patří nejen internet, web a počítače (vybavené nejrůznějším specializovaným softwarem), ale i fotografie, video (VHS), film nebo laser, jež umožňují vznik světelných či zvukových objektů, 3D projekcí, simulací, interaktivních vizuálně-zvukových instalací, experimentálních a interaktivních představení, performancí apod.

Počátky m.n.. se v českém prostředí datují do období první republiky, především v oblasti avantgardního filmu a výtvarného umění. Příkladem aplikace m.n. v oblasti oficiálních médií během druhé poloviny 20. století je Laterna magika či interaktivní projekt Kinoautomat, případně scénografické působení Josefa Svobody.

Artlist uvádí, že: „Nová média v umění označují spojování technologických inovací s novými formami uměleckého vyjádření. Retrospektivně zařazujeme mezi nová média také fotografii, film, rádio, televizi, satelity, video a další technologie, které výrazně ovlivnily a proměnily tradiční formy umělecké tvorby. Nové technologie inspirovaly uměleckou praxi avantgardních hnutí první poloviny minulého století (konstruktivismus, futurismus, dadaismus), umožnily rozvoj kinetismu, zvukových básní a nové typografie, zároveň utvářely i podobu poválečné elektronické scény (radio art, musique concrète, videoperformance, experimenty s uzavřeným okruhem a videopáskami, satelitní a telekomunikační umění atd.). Od šedesátých let mluvíme o počítačovém umění, původně zaměřeném na experimenty s algoritmicky generovaným obrazem a zvukem (John Whitney, Charles Csuri, Vera Molnar a další), později pak charakteristickým kybernetickou koncepcí uměleckého díla jako otevřeného systému (Roy Ascott). Od devadesátých let se umění nových médií ztotožňuje především s tvůrčím využíváním digitálních a síťových technologií.“

Revue pro média definuje m.n. takto: „Označení nová média či – přesněji – digitální média se váže k platformě mediálních technologií, založených na digitálním, tedy numerickém zpracování dat. V širším slova smyslu koncept digitálních médií zahrnuje celé pole výpočetních, computerových technologií a s nimi spojených datových obsahů, v užším slova smyslu se pak vztahuje pouze k počítačové, tedy digitální technologií mediované komunikaci".

Weibel uvádí, že příchod m.n. s sebou přinesl následující jevy: krizi reprezentace, rozpad tradiční představy o umění a potlačení významu autora, jejichž důsledkem je radikální příklon ke "kultuře příjemce", důraz na vizuální stránku v umění i vědě a nástup významu obrazu.

Související pojmy → umění, → Net Art, → umění komunitní, → tvorba novomediální; → prostor virtuální, → kultura síťová, → média sociální, → sítě sociální.

L: Random House Dictionary, Random House, Inc. 2012; Collins English Dictionary - Complete & Unabridged 10th Edition 2009 © William Collins Sons & Co. Ltd. 1979, 1986; WEIBEL, Peter (2008). Synthetic Times. In: Synthetic Times. Media Art China (katalog). Cambridge, MA: MIT Press. Přístup z: [1]; FENDRYCHOVÁ, Tereza (2010). Hledání společného jmenovatele – REMIX jako jednotící princip v současné kultuře. Diplomová práce, Filosofická fakulta, Masarykova universita v Brně, 61 s.; s. 36; KERA, Denisa. Heslo Nová média. Databáze Artlist.cz. Přístup z: [2]; Mária RIŠKOVÁ, Mária (2008). Agónia a extáza umenia nových médií. Flash Art, jeseň 2008, přístup z: [3]; Revue pro média (2002), časopis vycházející pod záštitou Katedry mediálních studií a žurnalistky FSS MU v letech 2001-2005; MANOVICH, Lev (2001). The Language of New Media. Cambridge a Londýn: MIT Press. Dále viz i další odkazy [4]; [5]; [6]; [7]; [8]; [9]; [10].

Petr Novotný 28.6.2012, Eva Heřmanová 25.8.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Zofka777