Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Artslexikon a autorské právo

Shrnutí

Uživatelé Artslexikonu jsou povinni dodržovat platné zákony a předpisy, které se na ně vztahují (např. vnitřní předpisy vysokých škol, jejichž studenty či zaměstnanci jsou) a dále jednat i v souladu s dobrými mravy tak, aby neohrozili ani dobré jméno a značku Artslexikonu, ani osoby, které jsou s Artslexikonem spojeny.

Kdokoli může obsah Artslexikonu dále používat, šířit a upravovat, pokud dodrží platné předpisy a podmínky uvedené na této stránce. Především je nutné uvést Artslexikon jako zdroj a citovat autory převzatého textu (minimálně formou elektronického odkazu). Pokud je materiál převzatý z Artslexikonu dále upravován, musí být tato skutečnost u dané citace taktéž uvedena. Zásadně nesmí vzniknout mylný dojem, že autoři Artslexikonu o takovýchto úpravách vědí, souhlasili s nimi, zodpovídají za ně nebo jsou s nimi jakkoliv jinak spjati.

Licence

Licence (Creative Commons Attribution Share Alike), kterou Artslexikon využívá, umožňuje uživatelům poměrně volné využití obsahu, neboť umožňuje používat, kopírovat, šířit a upravovat hesla Artslexikonu, pokud je - ve všech těchto případech aktivit - přiznáno autorství příslušného hesla danému přispěvateli Artslexikonu (tj. přímý odkaz na původní heslo v Artslexikonu je dostatečným naplněním tohoto požadavku).

Plný text výše uvedené licence je k dispozici na [1]. Obrázky a jiné typy mediálních souborů mohou být licencovány odlišně! (viz dále). Smluvní vztah nevzniká mezi přispěvatelem a autorským týmem Artslexikonu, ale mezi přispěvatelem a každou osobou, která slovník použije a která - již samotným aktem využití díla - na podmínky licence přistupuje.

Text Artslexikonu lze:

1. Šířit — kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti;

2. Upravovat — pozměňovat, doplňovat, využívat celý nebo jen dílčí obsah v jiných dílech. A to za těchto podmínek:

Vždy uveďte autora Máte povinnost uvést údaje o autorovi a o tomto díle (Artslexikonu) způsobem, který stanovil autor nebo poskytovatel licence (ne však tak, aby vznikl dojem, že podporují Vás nebo způsob, jakým dílo užíváte). Vždy musíte zohlednit i jiné licence (výše uvedené podmínky se na Vás nevztahují, pokud jste k dané činnosti získali souhlas nositele autorských práv). Další práva. Touto licencí nejsou nijak dotčeny: možnosti volného užití díla, zákonné licence ani jiná zákonná omezení autorského práva; osobnostní práva autora; případná práva třetích osob k dílu samotnému nebo způsobům jeho užití, jako například práva na ochranu osobnosti a soukromí.

Práva a povinnosti při přebírání obsahu

Pokud chcete použít materiály z Artslexikonu ve svých knihách, článcích, webových stránkách, závěrečnýh pracích či jiných publikacích, můžete. Musíte ale dodržovat podmínky příslušné licence Creative Commons. Podle licence Creative Commons je třeba uvést autora.

Zvolte si z následujících možností:

1. hypertextový odkaz nebo adresa URL stránky, jejíž obsah přejímáte;

2. hypertextový odkaz nebo adresa URL stabilní volně dostupné stránky, která poskytuje informace o autorech v souladu s podmínkami licence a v souladu s tím, jak uvádí autorství tento web;

3. seznam všech autorů (je možné vynechat autory jen velmi malých nebo irelevantních příspěvků k dílu).

Některá nezávislé soubory vložené do hesel v Artslexikonu (obrázky či další mediální soubory), nemusí být uvolněny pod licencí Creative Commons, ale pod licencemi jinými, které je třeba dodržet. Některé dílčí části textů, jako např. přesné citace, mohou být využity, pokud jde o volná díla nebo díla, jejichž užití v daném kontextu garantují obecně platné právní předpisy. Neuvolňujte nahrávané soubory vlastní výroby coby volné dílo (public domain); v českém právním prostředí jde o akt nepřípustný a tedy neplatný. Toto označení je vyhrazeno pouze pro díla, u nichž již doba autorskoprávní ochrany vypršela (nejčastěji více než 70 let po smrti posledního z autorů).

Práva a povinnosti přispěvatelů

Pokud do Artslexikonu vložíte nějaké dílo, veřejně ho tím licencujete za podmínek licence Creative Commons. Proto abyste mohli přispívat, musíte být schopni takovou licenci udělit, což znamená, že buď:

1. jste držitelem autorských práv k tomuto dílu, například jste jeho autorem, nebo

2. jste získali toto dílo ze zdroje, který povoluje licencování podle Creative Commons nebo proto, že je to dílo přímo pod touto licencí licencované.

V prvním případě jste nadále držiteli autorských práv na své dílo, můžete jej i nadále publikovat pod libovolnou licencí. Avšak už nikdy nemůžete odvolat poskytnutí svobodné licence na materiály, které jste do Artslexikonu vložili; takovéto materiály zůstávají pod svobodnou licencí navěky.

Ve druhém případě, pokud používáte cizí dílo pod svobodnou licencí, musíte podmínky této licence dodržovat, což znamená, že musíte přiznat autorství a odkázat na originální verzi díla.

Z uvedených principů mj. vyplývá, že do Artslexikonu nelze kopírovat obsah Wikipedie ani příbuzných projektů nadace Wikimedia, neboť ty jsou šířeny pod licencí přísnější. Opačný postup ale možný je, hesla z Artslexikonu lze do Wikipedie za dodržení stanovených podmínek přebírat.

Dále pro přispěvatele platí několik zásad a zákazů:

1. jako uživatelé Artslexikonu můžete vystupovat jak pod svým reálným jménem, tak pod jménem přihlašovacím (nickem) nebo i anonymně; je ale přísně zakázáno vydávat se za jinou osobu (tj. uživatel se nesmí dopustit žádného jednání, které by vzbuzovalo dojem, že jeho aktivity na Artslexikonu realizuje někdo jiný). Zejména je zákázáno vydávat se za osobu s vyšší pedagogickou či vědeckou kvalifikací, za osobu s více zkušenostmi, klamavě vystupovat v diskusích či manipulativně provádět editace určitého hesla.

2. je zakázáno vkládat reklamní, komerční či z etického hlediska nevhodné příspěvky (tj. rasistické, diskriminační, nepravdivé, urážlivé, pohoršující či tajné informace).

3. všechny příspěvky musí dodržovat i veškeré předpisy a zvyklosti týkající se ochrany osobních dat.

Používání cizích autorských děl

Nikdy nepoužívejte cizí díla způsobem, který by narušoval cizí autorská práva. Kromě toho, že byste se tím sami dopustili porušení zákona a potenciálně i trestného činu, dostali byste se tím do konfliktu s pravidly Artslexikonu. V případě pochybností takovýto text radši nevyužívejte a nahraďte jej textem vlastním, autentickým. V tomto kontextu je třeba poznamenat to, že autorské právo chrání konkrétní vyjádření, nikoli samotné ideje či informace. Proto samozřejmě lze načerpat informace v jiné literatuře či z více zdrojů, zpracovat je a uložit do Artslexikonu.

V případě, že nějaký autor výslovně souhlasí s uveřejněním jakéhokoli svého díla v Artslexikonu, vyžádejte si od něj písemný Souhlas s použitím díla, tento souhlas naskenujte a zašlete na [email protected]. Převzít doslovně dílo jiného autora bez jeho předchozího souhlasu je možné jen v přesně definovaných případech (nejčastěji v případě citací). Při citování cizího díla je třeba pečlivě dodržovat stanovené podmínky.

Obrázky

Obrázky a fotografie jsou, stejně tak jako psaný text, předmětem autorského práva. Pokud nejsou explicitně uvolněny jako volné dílo, někdo je držitelem autorských práv. Fakt, že obrázek je „volně“ umístěn na internetu, neznamená, že je možné ho volně šířit, je vždy potřeba výslovné povolení, případně dohoda s držitelem práv. Pokud nevíte, za jakých podmínek uvolnit obrázek či zvukový soubor vlastní výroby, doporučujeme využít licenci Creative Commons.

Odkazování na chráněná díla

Odkaz na chráněné autorské dílo je obecně bez problémů přijatelný, ale měli byste se v rozumné míře snažit ověřit, zda odkazovaná stránka sama neporušuje cizí autorská práva. V takovém případě laskavě na tuto stránku neodkazujte.

Co dělat v případě porušení autorského práva

Pokud u nějakého hesla v Artslexikonu pojmete podezření na porušení autorského práva, měli byste jej zveřejnit na diskusní stránce tohoto hesla a popř. tam i uvést odkaz na původní text. Současně prosíme i o upozornění pro admina na [email protected], v jehož kompetenci je konečné řešení podobných nejasností, např. odstraněním nekorektní části textu porušující něčí autorská práva. Pokud jste držitelem autorských práv k dílu, které je do Artslexikonu vloženo bez Vašeho svolení, informujte taktéž admina [email protected], který zajistí nápravu. Těm uživatelům slovníku, kteří by záměrně, vědomě nebo opakovaně porušovali pravidla Artslexikonu a autorská práva, lze jejich uživatelský účet zablokovat. V krajním případě může být i podán podnět ke stíhání uživatele.

Další informace naleznete na:

Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském („Autorský zákon“) v platném znění;

Změny autorského zákona;

Creative Commons;

Holcová I.: Autorské právo v e-learningu, též ve vztahu k systému wiki, v otázkách a odpovědích;

Záznam ze semináře prof. Smejkala (7. 6. 2006).

11.2.2013 Autorský tým Artslexikonu

(upraveno jednak dle analogické stránky projektu Wikispripta, jednak dle článku Přispěvatelé Wikipedie, Wikipedie:Autorské právo [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, datum poslední revize 23. 11. 2012 v 10:58 UTC, [citováno 11. 2. 2013] [2]).