Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
(Závěrečná zpráva)
 
Řádka 254: Řádka 254:
 
'''''3.2 Studentská stipendia'''''
 
'''''3.2 Studentská stipendia'''''
  
Odměny formou stipendií byly rozděleny alespoň mezi studenty, kteří se zásadní rolí podíleli na tvorbě slovníku. Největší částku získal Ing. Ondřej Pešek, student doktorského stupně, který z postu cvičícího konzultoval hesla se studenty a prováděl korektury. Student Marek Heřman (Aplikovaná informatika, FIS VŠE) vykonával jedinečnou roli člena týmu, když se plně ujal technické stránky tvorby webu a samostatně zajistil fungování on-line slovníku včetně veškerých aplikací. Barbora Mitošinková je studentka Artsmanagementu, která aktivně a samostatně vytvořila nejvíce hesel, a to mimo veškeré studijní povinnosti, na slovníku pracuje i v následujícím období po ukončení grantu a podílí se na udržitelnosti projektu.
+
Odměny formou stipendií byly rozděleny alespoň mezi studenty, kteří se zásadní rolí podíleli na tvorbě slovníku. Největší částku získal Ing. Ondřej Pešek, student doktorského stupně, který z postu cvičícího konzultoval hesla se studenty a prováděl korektury. Student Ondřej Herman vykonával jedinečnou roli člena týmu, když se plně ujal technické stránky tvorby webu a samostatně zajistil fungování on-line slovníku včetně veškerých aplikací. Barbora Mitošinková je studentka Artsmanagementu, která aktivně a samostatně vytvořila nejvíce hesel, a to mimo veškeré studijní povinnosti, na slovníku pracuje i v následujícím období po ukončení grantu a podílí se na udržitelnosti projektu.
  
Heřman Marek ...................................7 500,-
+
Herman Ondřej ...................................7 500,-
  
Mitošinková Barbora ..........................2 000,-
+
Mitošinková Barbora ............................ 2 000,-
  
 
Pešek Ondřej ......................................10 500,-
 
Pešek Ondřej ......................................10 500,-

Aktuální verze z 9. 6. 2013, 19:17

O vzniku, historii a obhajobě projektu Artslexikonu

S cílem zamezit jakýmkoliv možným pochybnostem či budoucím spekulacím jsme se rozhodli zde zveřejnit stěžejní dokumenty o projektu FRVŠ 992/2012.


Přihláška projektu

On-line výkladový slovník arts managementu a arts marketingu (typ projektu F5 d)

Řešitelé: E. Heřmanová, J. Černá, T. Pek, O. Horová + vybraní studenti

Anotace:

Projekt vychází ze skutečnosti, že významným současným trendem výuky na vysokých školách se stává digitalizace učebních textů a pomůcek, jednak i z toho, že v současné době neexistuje, a to ani v knižní, ani v elektronické podobě, ani ve formě přístupné na internetu žádný základní terminologický slovník pojmů užívaných v oblasti arts managementu a arts marketingu. Výhodou vytvoření takovéto on-line učební pomůcky bude nejen její dostupnost na internetu, ale zejména i možnost jejího obsahového rozšiřování a aktualizace.

Spuštění této aplikace se předpokládá na podzim roku 2012, a to se souborem základních 100 hesel; celkově do konce daného roku bude zpracováno cca 150 hesel.

Konkrétní výstupy:

Hlavní a trvalý výstup projektu bude představovat on-line aplikace s názvem „Webový slovník marketingového řízení kultury“, která by byla provozována pod záštitou Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. Vedlejším výstupem projektu budou minimálně dva publikované příspěvky seznamující odbornou veřejnost se zaměřením a záměrem projektu (v časopisech vydávaných VŠE, popř. v jiných odborných periodicích) a informační kampaň spojená se spuštěním projektu a jeho zpřístupněním na internetových stránkách.

Pojmy budou vyhledatelné abecedně; výklad pojmu v češtině bude obsahovat (existuje-li) i anglický ekvivalent; zpracován bude i rejstřík všech zařazených anglických termínů. Vzhledem k širší použitelnosti webového slovníku i vzhledem k nově akreditovanému bakalářskému studijnímu oboru „Podniková ekonomika a management“ v ruštině (na FPH VŠE v Praze, od akademického roku 2011/2012) budou postupně jednotlivá hesla rozšiřována i o německé a ruské ekvivalenty.

Předpokládáno je sestavení redakční rady, která by redigovala a recenzovala jednotlivá vkládaná hesla (po dokončení projektu, tj. výhledově je počítáno i s možností výběrového zařazování menšího počtu hesel od externích přispěvatelů).

Přínos k rozvoji fakulty / VŠ:

1. Možnost podpory a zviditelnění nově se rozvíjejícího oboru Arts management na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze.

2. Tvorba potřebných, chybějících studijních materiálů interaktivního charakteru (vyhledávání, aktualizace, správa a úprava hesel), které by mohli využívat jak studenti výše zmíněného oboru FPH, tak studenti VŠE hlásící se potenciálně do nově akreditované vedlejší specializace „Manažer kultury a umění“.

3. Možnost sjednocení terminolologie používané různými pedagogy v různých předmětech daného studijního oboru Arts management.

4. Vytvoření prostoru pro aktivní odbornou mezikatedrální diskusi, možnost navázání dalších kontaktů s odborníky z neakademické sféry a zřízení on-line diskuzní platformy.

5. Udržitelnost projektu po jeho skončení v roce 2012 bude garantována vedením Katedry marketingu (ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.) a Katedry arts managementu (prof. Václav Riedlbauch) a v následujících dvou letech 2013-2014 finančně podpořena, v každém roce celkovou sumou Kč 10 000,- za obě katedry. Udržitelnost a dostupnost výsledků projektu bude zajištěna v rámci FPH VŠE akademickými pracovníky této fakulty, kteří jsou navrhováni jako hlavní řešitelé a spoluřešitelé. Spravování již vytvořeného redakčního systému on-line webového slovníku bude posléze představovat měsíčně cca 10 hodin práce administrátora, kterou lze zajistit z vnitřních zdrojů FPH VŠE, a to v rámci výše uvedené podpory.

Cílová skupina projektu:

Cílovou skupinou užívající výsledky projektu by byli primárně jednak studenti (250 studentů v bakalářském a 150 studentů v magisterském stupni studia) a akademičtí pracovníci VŠE v Praze (zejména vyučující v kursech oborů Arts management a Ekonomika a management), jednak i širší odborná veřejnost zajímající se o danou problematiku.

Současný stav řešeného problému:

V současné době neexistuje specializovaný výkladový slovník z oblasti arts managementu (s výjimkou asi 40 hesel vztažených k současnému umění, která jsou obsažena v internetové aplikaci na stránkách Centra pro současné umění Praha, o.p.s., http://www.artlist.cz/?id=315 a s výjimkou aplikace asi 36 hesel - na stránkách výzkumného, informačního a vzdělávacího centra pro umění a kulturu ProCulture, http://www.proculture.cz/slovnicek/). Mezi slovníky, resp. tituly slovníkového charakteru či odborné monografie z oblasti obecného marketingu a managementu, které lze prvotně využít pro komparaci či jako určitý podklad pro vlastní zpracování specializovaných hesel pro výstup projektu, patří knižní tituly uvedené dále v „Související literatuře.“

Vzhledem k tomu, že sídlo FPH VŠE je v Praze i vzhledem k relativně úzkému zacílení projektu jej nelze financovat ani z evropských strukturálních fondů, ani z operačních programů ESF, tj. konkrétně ani z OP Praha – Adaptabilita (OPPA), z něhož mohou být financovány jen komplexnější projekty z oblasti vzdělávání.

Cíle řešení:

Hlavním cílem předloženého projektu je vytvoření, propagace a zpřístupnění digitalizované základní učební pomůcky pro obor Arts management a pro obory a oblasti související, tj. zejména pro oblasti arts marketingu, podnikání v kultuře, financování kultury a umění, kulturní aspekty krajinotvorby, kulturního turismu apod.

Způsob řešení:

K hlavním metodám dosažení uvedeného cíle patří odborná diskuse, studium, rešerše a komparace zahraniční literatury a pořádání pracovních setkání v dvou až třítýdenním intervalu. Řešení projektu je pak rozvrženo do tří etap:

1. etapa – do poloviny roku 2012:

a) výběr a nákup vhodného softwaru, b) programátorské práce na vytvoření redakčního systému (CMS), spuštění zkušebního provozu webové stránky, c) navržení a upřesnění základní struktury (věcných tématických okruhů) slovníku, d) návrh strukturace a „šablony“ pro tvorbu hesel, e) vytvoření první sady hesel na základě dlouhodobých akademických i praktických zkušeností řešitelů, dále na základě rešerše odborné literatury a na základě případných vzájemných i externích konzultací, f) vytvoření redakční rady výkladového slovníku, vytvoření nástrojů pro autorizaci a recenzování jednotlivých hesel, g) definitivní stanovení odpovědnosti jednotlivých řešitelů za tyto okruhy (předběžně je předpokládáno následující rozvržení problematiky: J. Černá – arts marketing, výzkum trhu v oblasti kultury a umění, umění ve veřejném prostoru; O. Horová – marketingový přístup ke kulturním institucím neziskového i komerčního charakteru, politika a podnikový marketing, ochrana spotřebitele kulturních statků; T. Pek – management hmotné (movité a nemovité) kultury, záchrana kulturního dědictví, financování kulturních památek; E. Heřmanová – živá kultura a kulturní krajina a jejich management, ekonomizace kulturního dědictví, management destinací kulturního turismu).

2. etapa – do konce 3. čtvrtletí 2012:

a) prvotní zprovoznění on-line slovníku na internetu, prvních cca 100 hesel.

3. etapa – do konce roku 2012: a) doplnění souboru hesel na počáteční úroveň 150 hesel, b) zprovoznění blogu pro komunikaci s odbornou veřejností (připomínky k stávajícím heslům, vyžádaná hesla), c) vytvoření studentské sekce – blogu pro komunikaci se studenty FPH VŠE, d) zřízení možnosti informativní registrace uživatelů slovníku a možnosti zasílání novinek v podobě newsletterů.

Prezentace a využití výsledků:

Výsledek projektu, tj. prvotní podoba „Webového slovníku marketingového řízení kultury“, bude prezentován průběžně od konce září 2012 na internetu (nejpozději však do konce roku), tak aby slovník mohl plně sloužit studentům již v letním semestru akademického roku 2012/2013.

Výsledky budou využity jak pedagogy při výuce, tak vysokoškolskými studenty arts managementu (nejen) z FPH VŠE - při tvorbě jejich semestrálních, bakalářských, diplomových aj. prací. K výsledkům projektu se budou moci externě průběžně vyjadřovat i přední odborníci z kulturně zaměřené praxe.

Po skončení projektu bude přáním, snahou a cílem všech řešitelů zařazení dané aplikace, tj. nově vytvořeného „Webového slovníku Arts managementu a Arts marketingu“ do webového archivu Národní knihovny v rámci projektu Národní digitální knihovny (WebArchiv – archiv českého webu).

Charakteristika řešitelského kolektivu:

RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D. - v letech 1978-1984 vystudovala na PřF UK obor Sociální a ekonomická geografie; v roce 2010 dokončila tamtéž doktorské studium obhajobou disertační práce na téma „Kvalita života v ČR a v Praze“. Dlouhodobě pracovala na Sociologickém ústavu AV ČR, podílela se i na tvorbě dvoudílného Velkého sociologického slovníku. Jako spoluřešitelka se účastnila několika grantů GAČRu; má i dlouhodobou akademickou praxi na VŠE. Zabývá se problematikou kulturní geografie, sociologie kultury a umění, managementu kulturní krajiny, datovými zdroji a informačními systémy v kultuře. V současné době je členkou Katedry arts managementu FPH VŠE v Praze a Katedry mezinárodního obchodu Metropolitní university o.p.s. v Praze.

Ing. Jitka Černá, Ph.D. - vystudovala VŠE Praha (1986). Od roku 2007 se věnuje téměř výhradně specializaci Marketing umění a kulturního dědictví, které vyučuje na VŠE Praha. V roce 2010 obhájila disertační práci „Postoje relevantních segmentů jako podklad pro revitalizaci značky“, zaměřenou na repositioning značky Národního zemědělského muzea v Praze. V rámci projektu se bude věnovat zejména terminologii z oblasti marketingu umění, umění ve veřejném prostoru, trhu s uměním, metodikám výzkumu trhu. V současné době je členkou Katedry marketingu FPH VŠE v Praze.

Ing. Tomáš Pek, S. E. (UNESCO – IHE) - v letech 1983-1988 vystudoval Stavební fakultu ČVUT; v roce 1991 po ročním studijním pobytu v Holandsku získal titul S. E. (Sanitary Engineering). V současné době je členem Katedry arts managementu FPH VŠE v Praze, kde se věnuje problematice financování památek a kultury a otázkám animace kultury. V rámci projektu mu bude svěřena terminologie související s oblastí managementu hmotného kulturního dědictví, s oblastí správy, ochrany a financování kulturních památek a s oblastí legislativní.

Ing. Olga Horová, Ph.D. – vystudovala v letech 1973-1978 Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a v letech 1976–1978 absolvovala doplňkové pedagogické studium na Českém vysokém učení technickém v Praze. Od roku 1989 pracuje na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde v roce 2003 ukončila doktorský studijní program v oboru Podniková ekonomika a management ve specializaci marketing. V souřasné době je členkou Katedry marketingu FPH VŠE, odborně se zabývá marketingem a marketingovou strategií firem, chováním spotřebitele a legislativní ochranou spotřebitele.

+ 1-2 vybraní studenti oboru Aplikovaná informatika z Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze (na základě interního konkursu) + 1-2 vybraní studenti oboru Arts management, resp. Podniková ekonomika a management z Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze (na základě interního konkursu).

Návrh a zdůvodnění finančních požadavků:

Celkové náklady na realizaci projektu jsou předpokládány ve výši Kč 93 000,-. Kapitálové výdaje se u daného projektu nepředpokládají.

Běžné náklady na realizaci projektu budou mít následující strukturu: Odměna pro všechny odborné řešitele bude tvořit celkem Kč 6 000,-. Stipendia pro 1-2 studenty, kteří se budou zabývat softwarovým a technickým zabezpečením a zprovozněním projektu, budou představovat částku Kč 10 000,-. Stipendium pro 1-2 motivované studenty pomáhající s rešeršemi odborné literatury a s prvotním výběrem a předzpracováním hesel, budou představovat částku Kč 10 000,-. Ostatní osobní náklady, ani zahraniční cestovné se nepředpokládají.

Náklady na služby (možnost přístupu do specializovaných databází, odborné konzultace z oblasti lexikografie) dosáhnou přibližně Kč 10 000,-.

Ostatní náklady projektu dosáhnou výše Kč 57 000,- a budou rozděleny mezi následující položky: sociální a zdravotní pojištění (Kč 2 000,-), běžné kancelářské potřeby – papíry, tonery, paměťové nosiče, flash disky (Kč 10 000,-), pořízení vhodného specializovaného softwaru pro slovníkovou databázi (Kč 8 000,-), nákup odborné převážně zahraniční literatury vážící se k problematice marketingu a managementu umění a kultury (Kč 37 000,-).

Z titulů uvažovaných pro nákup lze např. uvést: GREGORY, D. (2009): The Dictionary of Human Geography. Wiley, 5th ed., ISBN 978-140-5132-88-6; HÁJKOVÁ, J. a kol. (1998): Slovník ekologie a životního prostředí anglicko-český. Živá Planeta; Macmillan School Dictionary (anglický výkladový slovník, vydání rozšířené o výrazy ze sociologie, literatury aj.); HOLUBOVÁ, V. a kol. (2005): Nový akademický slovník cizích slov. Academia, 1. vyd., ISBN 80-200-1351-2; PETRŽELOVÁ, J. (2007): Encyklopedie ekonomických a právních pojmů. Linde, Praha, ISBN 80-7201.643-1; VAVREČKA, M., LEDNICKÝ, V. (2006): Česko-anglický, anglicko-český slovník managementu. Computer press, ISBN 80-251-0519-9; ELMAN, J. (2004): Anglicko-český ekonomický výkladový slovník. Sobotáles, 1. vyd., ISBN 80-86817-05-9; KARLOF, B., LOVINGSSON, F., H. (2006): Management od A do Z. Computer pres, ISBN 80-251-1001-X; PAVLOVSKÝ, P. (2004): Základní pojmy divadla –Teatrologický slovník. Libri, Praha, ISBN 80-7277-194-9 a řada dalších.

Související literatura:

BARKER, CH. (2006): Slovník kulturálních studií. Praha : Portál, ISBN 80-7367-099-2, 206 s.; CLEMENT, M. N. (2005): Slovník marketingu. Praha : Computer Press, ISBN 80-251-0228-9, 366 s.; FIALOVÁ, H., TOMEK, G. (1994): Malý slovník marketingu. Karviná : Ecomix-OK, ISBN 80-901546-4-6, 158 s.; LINHART, J., VODÁKOVÁ, A. (1996): Velký sociologický slovník. Svazek 1 a 2. Praha : Karolinum, ISBN 80-7184-311-3.; PAVLICOVÁ, M., UHLÍKOVÁ, L. eds. (1997): Od folkloru k folklorismu: slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Strážnice : Ústav lidové kultury, ISBN 80-86156-06-0, 238 s.; TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. (1999): Malý výkladový slovník marketingu. Praha : A plus, 2. rozšířené vydání, ISBN 80-902514-1-2, 168 s.; TYLLNER, L. a kol. (2007): Lidová kultura - Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezka – sv. II, (A – K). Praha : Mladá Fronta, ISBN 978-80-2041-712-1, 636 s.; TYLLNER, L. a kol. (2007): Lidová kultura - Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezka - sv. III, (L – Ž). Praha : Mladá Fronta, ISBN 978-80-2041-713-8, 664 s.; VEBER, J. a kol. (2009): Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha : Management Press, ISBN 978-80-7261-200-0, 734 s.; VONDRUŠKOVÁ, A. (2000): Od folkloru k folklorismu: slovník folklorního hnutí v Čechách. Strážnice : Ústav lidové kultury, ISBN 80-86156-35-4, 171 s.; VYSEKALOVÁ, J. a kol. (1998): Slovník základních pojmů z marketingu a managementu. Praha : Fortuna, ISBN 80-7168-504-6, 47 s.


Výsledky výběrového řízení FRVŠ 2012

Projekty úspěšné ve výběrovém řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2012:

F5 2164 Štěpánek VŠE FMVZ ATLAS nelegální reklamy (124); F5 1446 Vejchodská VŠE FNH Inovace magisterského předmětu "Ekonomie životního prostředí a ekologická politika" (64); F5 992 Heřmanová VŠE FPH On-line výkladový slovník arts managementu a arts marketingu (93); F5 2810 Soukupová VŠE FPH Mikroekonomie pro rusky mluvící studenty (79); Celkem pro VŠE (360)


Prohlášení k udržitelnosti projektu

Vážený pan prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. prorektor pro sociální záležitosti a finance Vysoká škola ekonomická v Praze nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3

V Praze 25.4. 2012 Věc: Prohlášení k zajištění udržitelnosti projektu FRVŠ č. 992/2012

Ráda bych jako hlavní řešitelka projektu tímto prohlásila, že v následujících dvou letech po jeho skončení , tj. v letech 2012-2014, zajistím jeho pokračování a udržitelnost z vlastních zdrojů a vlastními silami. Ráda bych tímto zprostila v projektu dvě jmenované katedry (Katedru arts managementu a Katedru marketingu z F3) této finanční zátěže plánované původně na celkem Kč 10 000,- ročně. S pozdravem

RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D., KAM FPH


Posudky na projekt 992/2012

1. posudek

Výsledky řešení projektu v porovnání s vytčenými cíli: Cíl projektu - On-line výkladový slovník arts managementu a arts marketingu, v souladu s vytyčenými cíly byl úspěšně splněn. Slovník je spuštěn a lze ho nalézt na http://artslexikon.cz/index.php/On-line_výkladový_slovník_arts_managementu_a_arts_marketingu

Využitelnost výsledků řešení, vč. využití technického a přístrojového vybavení, pro rozvoj vzdělávání: On-line aplikace je plně funkční a dostupná jak zaregistrovaným uživatelům (což umožňuje například vstupovat do diskuzí), tak nezaregistrovaným (umožňuje prohlížení). Projekt považuji za důležitý nejenom pro uplatnitelnost ve výuce na VŠE, ale i na dalších vysokých školách, na nichž se studenti setkávaji s art managementem a art marketingem (zde bych zvláště upozornil např, na obor Kurátorská studia Fakulty umění a designu, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, pro něž jak doufám bude aplikace záadním informačním zdrojem. Samozřejmě dobře poslouží jak odborné, tak i laické veřejnosti. Slovní je koncipován na principu jednoduchého rozhraní, které umožňuje jednoduchou orientaci a rychlé vyhledávání.

Způsob hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na projekt: Hospodaření s poskytnutými finančními prostředky bylo bez bezporoblemové a solidní.

Klasifikace dosažení cílů projektu: projekt splněn

Posudek odeslán dne 21. 1. 2013

2. posudek

Výsledky řešení projektu v porovnání s vytčenými cíli: Výsledky projektu jsou plně v souladu s vytčenými cíli, respektive stanovené cíle byly překročeny. V rámci projektu byla vytvořena interaktivní učební pomůcka, totiž on line výkladový slovník arts managementu a arts marketingu. Zpracovaný výkladový slovník má nejen významný odborný přínos, ale i vysokou didaktickou hodnotu, a to nejen pro okruh řešitelského pracoviště, ale i širší akademickou sféru a zainteresovanou veřejnost. On line slovník představuje vysoce kreativní a originální dílo, u něhož je třeba ocenit nejen logickou a přehlednou klasifikaci hesel, promyšlenou strukturu textu, ale i velmi kvalitní technické a informatické zpracování, založené na propojení s dalšími on line slovníky. Cenným přínosem je i výkladový anglicko-český terminologický slovník odborných pojmů. Kvalitu projektu podtrhuje i mimořádně pečlivě vedená dokumentace včetně závěrečné zprávy stejně jako mimořádné úsilí, které jeho řešitelé věnovali jeho promyšlené propagaci od letáčků a upoutávek až po odborné příspěvky a oslovení celé řady kulturních i správních institucí i tematicky příbuzných webů. Ve vynikající kvalitě podané výsledky projektu si zaslouží o to větší uznání, že v jeho průběhu se řešitelský tým měnil (se souhlasem MˇMT ČR s probíhajícími změnami), aniž by to jakkoliv narušilo jeho průběh. Hodnotím, že na tvorbě se výrazně podíleli studenti, a to i v rámci výuky, což nepochybně nepřímo přispělo k jejímu zkvalitnění a pozitivní inspiraci studentů. Vytvořený on line slovník představuje otevřený systém, který bude dále doplňován o nová hesla, tudíž jej lze považovat za dlouhodobě udržitelný – což je ještě posíleno vytvořením sítě partnerských institucí. Posuzovaný projekt pokládám za ukázkový příklad vzorně splněného projektu, a to ve všech jeho aspektech – odbornost, technické zpracování, propagace, hospodaření, přínos k rozvoji pracoviště i mezioborové spolupráce a celkové vzdělanosti, udržitelnost.

Využitelnost výsledků řešení, vč. využití technického a přístrojového vybavení, pro rozvoj vzdělávání: Pořízené technické vybavení a literatura přispějí ke zkvalitnění, modernizaci a inovaci výuky a dalšímu pokračování aktivit zahájených v rámci projektu na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze. V mimořádném rozsahu zakoupená relevantní odborná literatura přispěje nejen k tvorbě projektu, ale i ke zkvalitnění studia na řešitelském pracovišti.

Způsob hospodaření s finančními prostředky poskytnutými na projekt: Hospodaření v rámci projektu považuji za maximálně zodpovědné a transparentní (jak plyne i z přiložené pečivě vedené agendy). Vzhledem k mimořádnému rozsahu vykonané práce považuji rozpočet projektu za velmi skromný – je zřejmé, že velká část aktivit byla vykonávána na bázi dobrovolnosti bez nároku na honorář. I v rámci omezeného rozpočtu dokázali řešitelé zakoupit velké množství hodnotné odborné literatury, která nejen pozitivně přispívá nejen k tvorbě slovníku, ale jako významný informační zdroj bude mít pozitivní dopad i na inovaci výuky na řešitelském pracovišti. O zodpovědnosti a skromnosti řešitelů svědčí i fakt, že v rámci projektu nečerpali žádné cestovné a snažili se šetřit prostředky využitím těch nejdostupnějších, případně bezplatných služeb (např. volně stažitelného softwaru) a ušetřené prostředky následně investovali (se souhlasem MŠMT ČR) do nákupu odborné literatury. Za eticky příkladný pokládám fakt, že zatímco řešitelé projektu z řad akademických pracovníků si za rozsah práce přiznali pouze zcela nepatrné odměny, daleko více prostředků bylo alokováno na stipendia spolupracujících studentů.

Klasifikace dosažení cílů projektu: projekt splněn

Posudek odeslán dne 24. 1. 2013


Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva projektu FRVŠ č. 992/2012

Název projektu: On-line výkladový slovník arts managementu a arts marketingu

Typ projektu: F5 d

Hlavním cílem projektu bylo vytvoření interaktivní učební pomůcky, konkrétně webové aplikace slovníkového typu, se zaměřením na tématiku arts managementu a arts marketingu, která by byla základem pro postupné upřesňování a sjednocování odborné terminologie v daném oboru. Mezi nástroje sloužící k dosažení tohoto cíle patřila jednak propagace samotného projektu (na pracovišti řešitelů, na půdě jiných vysokých škol i na neakademické půdě), jednak i úzká spolupráce především se studenty oboru Artsmanagement na Fakultě podnikohospodářské VŠE v Praze. Veškeré plánované výstupy projektu byly úspěšně splněny, obsahová část počtu hesel byla výrazně překročena. Mezi hlavní kontrolovatelné výstupy projektu patří:

1. Výstupy

1.1 Funkční webová aplikace na doméně: http://www.artslexikon.cz

V rámci tohoto webu, který umožňuje konkrétní i fulltextové vyhledávání jednotlivých hesel a odborných výrazů (zpravidla v česko-anglické mutaci) se v současné době nachází celkem 765 zpracovaných hesel, vytipováno, rozpracováno či navrženo je dalších asi 1 000 hesel. To oproti plánovanému výstupu o konečném rozsahu 150 hesel ke konci roku 2012 představuje více než čtyřnásobné překročení. Hesla jsou členěna do 17 základních podskupin: do dvou stěžejních, tj. Arts management (85 hesel), Arts marketing (109 hesel), a do 15 dalších souvisejících kategorií (Databáze, Financování kultury a umění, Hmotná kultura, Kulturní krajina, Kulturní turismus, Media, Nehmotná kultura, Neziskové organizace v kultuře, Památková péče, Sociologie kultury a umění, Soutěže, programy a ocenění v oblasti kultury a umění, Spolky v oblasti kultury a umění, Umění, Vlastnická práva a Ostatní pojmy). Průběžně je vytvářen i Anglicko-český terminologický slovníček odborných pojmů; web je propojen i s dalšími zajímavými on-line slovníky a on-line encyklopediemi (našimi i zahraničními); všechna hesla jsou zachycena i v rejstříkové podobě v kategorii Zpracovaná hesla.

Web byl spuštěn již v únoru roku 2012 a postupně jsou jeho obsah, funkce a podoba nadále doplňovány a vylepšovány (nová hesla, kontakt s uživateli a přispěvateli, statistika návštěvnosti, statistika registrací, nápověda pro tvorbu hesla, duplicitně funkční vyhledávač aj.). Současně se pracuje i s výsledky ankety, která se na webu věnuje aktuálním otázkám.

1.2 Publikované příspěvky seznamující veřejnost se zaměřením a záměrem projektu Artslexikonu

V rámci Vysoké školy ekonomické v Praze byla propagace projektu zajištěna publikováním článku v časopise Economix 8.3.2012: http://www.economix.cz/clanek/vznika-specializovany-vykladovy-slovnik-arts-managementu-a-marketingu-zapojte-se-do-jeho-pripravy/918, mimo VŠE článkem v internetovém časopise Místní kultura 16.2.2012: http://www.mistnikultura.cz/zaujalo-nas-projekt-artslexikonu; dvakrát pak vyšlo i upozornění o probíhajícím projektu na webovém portálu Institut - umění Divadelní ústav v Praze viz http://www.culturenet.cz/index.php?cmd=page&id=49&news_id=10820&query=Artslexikon (7.3.2012), http://www.culturenet.cz/index.php?cmd=page&id=49&news_id=11909&query=Artslexikon (7.10.2012)

1.3 Informační kampaň spojená se spuštěním projektu a s jeho zpřístupněním na internetových stránkách

Pro daný projekt jsme vytvořili vlastní logo ve dvou verzích, viz http://artslexikon.cz/index.php/Soubor:Noname123456789.jpg a příloha ZZ, a tím je projekt prezentován při veškerých komunikačních aktivitách, včetně uvádění v rámci partnerství a spolupracujících webů, viz http://artslexikon.cz/index.php/MediaWiki:SidebarCustom. Vedle vytvoření vlastního loga projektu byla informační kampaň v rámci VŠE dále podpořena pravidelně doplňovanými letáčky na vybraných nástěnkách. V příloze Závěrečné zprávy vkládáme do systému jak úvodní plakát na začátku kampaně, tak i průběžný leták, použitý jako připomínací reklama při dosažení 400 hesel a 12 000 návštěvníků. Mimo VŠE pak byla informace rozeslána všem odborům kultury a školství všech Krajských úřadů v Česku, osloveno bylo i několik tématicky příbuzných webů s nabídkou reciproční propagace pomocí výměny log, jako např. web Místní kultura, ProPamátky, Institut umění – Divadelní ústav, Zpravodajství Economixu, Geografické rozhledy, Artbanka, AMoYA, galerie Dvorak Sec Contemporary, Galery Art, Galerie Toušek, Klaudyán, Dům historie Přešticka, Spolek pro záchranu historických památek Přešticka, Turistický portál Plzeňského kraje, odbor kultury Karlovarského kraje, odbor kultury Zlínského kraje apod., viz http://artslexikon.cz/index.php/MediaWiki:SidebarCustom. 1.4 Zapojení studentů Na základě propagace a informační kampaně se do projektu různě intenzivně postupně zapojilo více než 160 studentů oboru Arts management Fakulty podnikohospodářské VŠE i někteří studenti a absolventi z jiných fakult či jiných vysokých škol (Filosofické fakulty UK v Praze, Metropolitní university o.p.s. v Praze, Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně apod.). Výhledově se předpokládá zapojení dalších osob a studentů, např. z UJEP v Ústí na Labem, či z Masarykova ústavu vyšších studií při ČVUT v Praze. Systematicky jsme na tvorbě Artslexikonu pracovali především se studenty specializovaných kurzů na VŠE v Praze, pro něž je primárně lexikon určen a na základě jejichž požadavků jsme žádali o grant na tvorbu tohoto slovníku.

Cíleně jsme vědecky pracovali na struktuře lexikonu a tvorbě hesel v rámci výuky se studenty kurzů v letním semestru akademického roku 2011/2012:

- 3MG493 Marketing kultury, povinný kurz magisterského stupně studia v hlavní specializaci oboru Arts management a ve vedlejší specializaci 3AM Manažer kultury a umění, která je zakončena státní zkouškou z tohoto předmětu.

- 3MG492 Marketing umění a kulturního dědictví, volitelný kurz magisterského stupně pro studenty všech fakult Vysoké školy ekonomické v Praze.

V zimním semestru akademického roku 2012/2013 jsme se studenty pracovali na Artslexikonu formou doplňování již hotových hesel a tvorbou nových hesel, a to především se studenty následujících kurzů:

- 3MG191 Základy marketingu a marketing umění, povinný kurz bakalářského stupně studentů oboru Artsmanagement, který je ukončený státní zkouškou z tohoto předmětu. Vedle přednášek studenti na heslech pracovali zejména v rámci seminářů,kde byl pro konzultace hesel vytvořen přiměřený prostor a odevzdání minimálně dvou hesel bylo podmínkou zápočtu, kvalita vytvořeného hesla pak byla ohodnocena v rozmezí 0–5 bodů pro získání závěrečné známky z předmětu.

- 3MG492 Marketing umění a kulturního dědictví, volitelný kurz magisterského stupně pro studenty všech fakult VŠE v Praze.

Hned zpočátku jsme museli vyřešit kontinuitu slovníku a srovnatelnou úroveň hesel při spolupráci velkého množství osob, které nejsou spolu v kontaktu a vstupují do virtuálního týmu s různým stupněm znalostí a dovedností. Tuto složitou práci na heslech v rámci různých skupin tvůrců jsme začali organizovat, ale i nadále řešíme např. formou tzv. on-line kanceláře Artslexikonu, kde pomocí aplikace Google Documents práci synchronizujeme, aby tvůrci nepracovali zároveň na stejných heslech, nepřekrývali se, používali jednotné třídění a strukturu hesla apod., viz https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Alai80-ZU4n3dDZEZVZfbE9MOG5NQVNWdTlIa0YzSVE#.

2. Změny v projektu

2.1 Změna hlavního řešitele projektu a změna počtu interních řešitelů (schválená FRVŠ – viz Projekt-požadavek změny-žádosti o provedení změny projektu, dále přílohy: ukončení pracovního poměru, žádost o změnu řešitelů)

Interními a posléze kmenovými řešiteli projektu byla pětice zaměstnanců Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze z Katedry marketingu a Katedry arts managementu. Z důvodu neprodloužení pracovní smlouvy se v druhém půlroce hlavní řešitelka na projektu podílela pouze externě, což ale podobu a výsledky grantu nijak negativně neovlivnilo. Ukončení pracovního poměru bylo důvodem provedené a shora uvedenými dokumenty schválené změny hlavního řešitele a převedení této kompetence od RNDr. Evy Heřmanové, Ph.D. na původně spoluřešitelku Ing. Jitku Černou, Ph.D.

2.2 Dílčí změny ve využití finančních prostředků oproti původnímu plánu (schváleno prof. Soukupem, viz příloha: schválení změn rozpočtu z dubna 2012)

Relativně málo významnou změnou bylo převedení části finančních prostředků, a to z položky služby do položky věcných nákladů, kdy po schválení této změny byly využity převážně na nákup odborné literatury. V návrhu projektu byla původně plánována částka 8 000,- Kč na nákup softwaru pro vytvářenou on-line aplikaci (v rámci tzv. „Ostatních nákladů“). Po poradě s IT odborníky se nám podařilo zajistit a pro vytvoření webu využít kvalitní, volně stažitelný a uživatelsky příjemný software Media Wiki. Uvedená částka byla posléze využita především na nákup další zahraniční a tuzemské literatury v rámci téže položky.

Druhým schváleným přesunem finančních prostředků byla částka 10 000,- Kč (položka „Náklady na služby“), původně určená na úhradu placeného přístupu do specializovaných databází. V souvislosti se zjištěním, že žádné takovéto služby během trvání projektu v roce 2012 velmi pravděpodobně nebudeme potřebovat (knihovna VŠE nabízí dostatek stabilních nebo i zkušebních, pro uživatele neplacených informačních databází), byly tyto finanční prostředky přesunuty do položky „Ostatní náklady“ a využity analogicky k nákupu odborné literatury a kancelářských potřeb.

3. Využití finančních prostředků

Přidělené finanční prostředky ve výši 93 000,- Kč byly vyčerpány ve výši 93 000,- Kč. Čerpání těchto prostředků bylo realizováno v následující struktuře:

3.1 Odměny za řešení projektu (mzdy řešitelů)

Částka odměn byla použita na alespoň symbolické ohodnocení akademických pracovníků, kteří se podíleli na tvorbě slovníku a hesel, konzultovali hesla se studenty a prováděli základní korektury hesel před jejich vložením.

Heřmanová Eva ...................................3 000,-

Černá Jitka ...........................................2 500,-

Horová Olga .........................................500,-

Celkem čerpáno 6 000,- Kč; Přiděleno: 6 000,- Kč

3.2 Studentská stipendia

Odměny formou stipendií byly rozděleny alespoň mezi studenty, kteří se zásadní rolí podíleli na tvorbě slovníku. Největší částku získal Ing. Ondřej Pešek, student doktorského stupně, který z postu cvičícího konzultoval hesla se studenty a prováděl korektury. Student Ondřej Herman vykonával jedinečnou roli člena týmu, když se plně ujal technické stránky tvorby webu a samostatně zajistil fungování on-line slovníku včetně veškerých aplikací. Barbora Mitošinková je studentka Artsmanagementu, která aktivně a samostatně vytvořila nejvíce hesel, a to mimo veškeré studijní povinnosti, na slovníku pracuje i v následujícím období po ukončení grantu a podílí se na udržitelnosti projektu.

Herman Ondřej ...................................7 500,-

Mitošinková Barbora ............................ 2 000,-

Pešek Ondřej ......................................10 500,-

Celkem čerpáno 20 000,-; Přiděleno: 20 000,- Kč

3.3 Služby

Částka ve výši 10 000,- Kč, která byla původně určena na placený přístup do specializovaných databází a nebyla zde čerpána, byla přesunuta z položky Služby do položky Ostatní, a to na základě žádosti, kterou dne 27. 4. 2012 schválil prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc, viz příloha.

3.4 Ostatní náklady (kancelářské potřeby, české a zahraniční publikace)

Položka Ostatní náklady ve výši 57 000,- Kč byla navýšena o částku Služeb ve výši 10 000,- Kč – viz výše. Prostředky byly použity na nákup základních kancelářských potřeb pro záznam a konzultace hesel, shromažďování a třídění odborných informací k heslům i jednotlivým oborům, zastoupeným ve výkladovém slovníku. Pro přenos elektronických dat byly nakoupeny 3 externí PC disky a 1 flashdisk. Velká položka byla investována do české a zahraniční odborné literatury, ze které jsou čerpána data pro tvorbu hesel. Knihovna bude sloužit i nadále k vědecké práci na slovníku a pro odborné studium hlavních i souvisejících specializovaných oborů v rámci dalších let udržitelnosti projektu. Přehledy konkrétního čerpání prostředků jsou uvedeny v přílohách k této závěrečné zprávě. Celkem bylo čerpáno 67 000,- Kč dle následující struktury:

Nákup kancelářských potřeb ……………….22 895,-

Nákup české a anglické odborné literatury….42 065,-

SP org., ZP org……………………………… 2 040,-

Celkem čerpáno 67 000,- Kč; Přiděleno: 67 000,- Kč

4. Udržitelnost projektu

V projektu garantovaná udržitelnost a další rozvoj on-line výkladového slovníku je zajištěna především personálně. Výrazný zájem o spolupráci projevili noví externí spoluřešitelé z řad akademických pracovníků i studentů z VŠE, ale i dalších akademických a odborných pracovišť, např. Přírodovědecká fakulta UK v Praze, Centrum pro výzkum v kulturní a historické geografii při PřF UK, Metropolitní universtita o.p.s. v Praze, Etnologický ústav AV ČR v Praze, Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Další specializovaná pracoviště budou s nabídkou na spolupráci dále ještě oslovena.

Kvalitativně vyšší práce na slovníku bude v dalším období fungování Artslexikonu navazovat právě díky velkému množství již vytvořených hesel, a to v té podobě, ke které je slovník tvořen, tedy jako doplňkového studijního materiálu pro nové bakalářské studenty oboru Arts management na VŠE v Praze. Tito studenti se díky slovníku mnohem dříve v oboru budou orientovat, budou dále doplňovat hesla, pracovat s nimi, rozvíjet je a především argumentačně polemizovat s výkladem a pojetím v širším či hlubším smyslu, aplikačním využitím v kulturní a umělecké praxi apod. Třetím pilířem udržitelnosti projektu, který rovněž vychází z úspěšně rozvíjející se základny slovníku, je mnohem konkrétnější a intenzivnější spolupráce s partnerskými institucemi, založená na získání jejich důvěry díky odbornému i technickému zvládnutí projektu během jediného roku a příslibu jeho pokračování. Zvláštní kapitolou bude pak pokračování v propojování s dalšími užitečnými odkazy a on-line slovníky.

Do budoucna, minimálně po následující dva roky, se tedy předpokládá stejně intenzivní zapojení studentů oboru Arts management na domovské fakultě projektu, tj. na FPH VŠE. Vzhledem k potřebnosti ustálení odborné terminologie a zároveň vhodnosti takového způsobu aktivní vědecké práce studentů a pedagogů, předpokládáme výrazně delší životnost a rozvoj slovníku Artslexikon, než bylo přislíbeno v rámci schváleného projektu.

5. Seznam příloh k závěrečné zprávě:

Logo Artslexikonu; Prvotní plakátek, upoutávka; Průběžný plakátek; Ukončení pracovního poměru hlavní řešitelky; Žádost o změnu řešitelů; Schválení změn rozpočtu; Čerpání rozpočtu; Deník, sestava výdajů; Soupis odborných knih; Prohlášení k zajištění udržitelnosti projektu.

Za tým řešitelů projektu Ing. Jitka Černá, Ph.D.