Z Arts Lexikon
Verze z 20. 5. 2012, 06:06, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Kurátor)

Přejít na: navigace, hledání

Kurátor

K. (lat. curator – poručník) je zaměstnanec kulturní nebo umělecké instituce (galerie, muzea), nebo externí spolupracovník organizátora výstavy. Rozdíl je mezi k. sbírky (v muzeu či v galerii) a k. výstavy.

Tradiční muzeologická funkce je k. sbírky; je pověřen odbornou správou a péčí o uměleckou sbírku, její případné rozšiřování, interpretaci, publikování atp. V menších institucích je zodpovědností k. sbírky získávání a následná péče o sbírkové předměty, tedy samotný výběr předmětu, vyjednání jeho vydání, organizace jeho převozu včetně veškerých povinností s tím spojených, zajišťování restaurátorských prací, formální začlenění předmětu do sbírky, katalogizace, vystavení, půjčování aj. Ve větších institucích je zpravidla zaměstnáno větší množství k. sbírek, mezi něž jsou rozděleny veškeré kompetence a povinnosti; viz i Curator.

K. výstavy je potom odborník, zpravidla historik umění, jenž se specializuje v tématu dané výstavy. K. v tomto případě zpracuje koncept výstavy, vybírá konkrétní umělecká díla, jež budou její součástí, kontaktuje vlastníky děl, je zodpovědný za organizaci výstavy, správnost popisků, výstavní i katalogové texty aj. K. výstavy je často vnímán jako její autor.

K. má obecně odborné vysokoškolské vzdělání (magisterského či vyššího stupně) v oblasti dějin umění, historie, archeologie, antropologie či dalších příbuzných oborů. V posledních letech začaly vznikat nové studijní obory zabývající se přímo muzeologií, uměleckým managementem nebo kurátorskými studii (viz i → muzeologie, → umění, → management umělecký).

Významná česká historička umění Pachmanová zmiňuje komplikovanou definici k., jehož role se v posledních letech silně proměnila. Jako definici uvádí: „Výstavní kurátor by tak mohl být specializovaným pracovníkem ve sféře výtvarného umění, který na základě vyhodnocení kvality a ve spolupráci s dalšími institucemi a kurátory poskytuje služby umělcům za účelem prezentace a interpretace jejich děl. Zároveň doporučuje, případně zprostředkovává nákup uměleckých děl galeriím, muzeím či soukromým sběratelům.“ Jako další významnou kurátorskou funkci uvádí k. jako tlumočníka – jeho zodpovědností je vysvětlit veřejnosti a návštěvníkům uměleckých institucí význam děl a předat ve vhodně zvolené formě nejpodstatnější informace a zprostředkovat dané umělecké hodnoty.

L:

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777