Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kultura tradiční lidová (traditional folk culture)

K.t.l. je soubor hmotných i nehmotných výtvorů vyvěrajících z kulturních společenství, které jsou založené na tradici, vytvářené skupinou nebo jednotlivci, uznávané jako obraz tužeb společenství a které odrážejí jeho kulturní a sociální identitu. Vzory a hodnoty vlastní k.t.l. se předávají ústně, napodobováním či jinými způsoby z generace na generaci.

Projevy k.t.l. jsou významnými prvky historické paměti a zahrnují zejména lidovou slovesnost, hudební a taneční folklor, hry, obřady, obyčeje a zvyky, způsob obživy a tradiční zemědělské postupy, řemeslnické výrobky a technologické dovednosti, metody a díla lidového stavitelství a další druhy lidové umělecké výroby. K.t.l. výrazně přispívá ke kulturní rozmanitosti a nabývá proto důležitosti v procesu globalizace. V průběhu druhé poloviny 20. století se ale začaly lidové tradice vytrácet a hrozí tak nebezpečí ztráty významných hodnot. Nejvíce jsou v této oblasti ohrožena tradiční lidová řemesla (viz i → folklor).

Projevy k.t.l. se dochovaly v životě současné společnosti nerovnoměrně v různých regionech i společenských vrstvách. Prezentace a současná realizace k.t.l. je součástí společenského života zejména v obcích. V největší míře se k.t.l. projevuje v regionech Moravy a západních Čech. Důležitou roli hrají v této oblasti amatérské umělecké soubory, které uchovávají a zejména prezentují k.t.l.

Projevy k.t.l. jsou zaznamenávány a zpřístupňovány v řadě odborných institucí či spolků, ale jsou dokumentovány výběrově a nesystematicky. Jedním z nejvýznamnějších spolků je Folklorní sdružení ČR (FOS), nevládní nezisková organizace sdružující 400 folklorních souborů se 14 000 členy z celé České republiky. Toto sdružení mimo jiné pořádá folklorní slavnosti a festivaly a zastupuje své členy v mezinárodních folklorních organizacích (viz i → festival).

Doporučení k ochraně tradiční a lidové kultury je jediným mezinárodním dokumentem v oblasti k.t.l., který byl schválen v roce 1989 na 25. zasedání Generální konference UNESCO. Na základě tohoto dokumentu by měly členské státy začlenit principy a doporučení v něm uvedená do legislativy. Vláda ČR v oblasti k.t.l. v roce 2003 schválila Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice, která jakožto soubor koordinovaných opatření směřujících k efektivnější identifikaci, dokumentaci, ochraně a využívání k.t.l. a její předávání dalším generacím platí dodnes. Na realizaci této „Koncepce“ se ve spolupráci s ministrem kultury podílejí členové vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy, ředitelé krajských úřadů a ředitel Magistrátu hlavního města Prahy. Národní ústav lidové kultury (příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR) byl jmenován centrálním pověřeným pracovištěm pro koordinaci a plnění úkolů souvisejících s „Koncepcí“. Péče o k.t.l. je zakotvena také ve Státní kulturní politice České republiky na léta 2009-2014.

Péči o k.t.l. se z řad organizací zřizovaných Ministerstvem kultury ČR věnují Národní ústav lidové kultury (NÚLK) ve Strážnici, Národní muzeum (NM) v Praze, Moravské zemské muzeum v Brně, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Slezské zemské muzeum v Opavě, Muzeum Jana Ámose Komenského v Uherském Brodě a Husitské muzeum v Táboře.

Česká republika se zapojila i do zavedení systému péče o lidová řemesla a lidovou uměleckou výrobu „Nositelé tradice lidového řemesla“

V roce 2005 prohlásil generální ředitel UNESCO slovácký verbuňk za Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva. Projekt „Mistrovských děl“ byl posléze transformován a byly založeny dva nové seznamy Reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví lidstva a Seznam nemateriálního kulturního dědictví vyžadujícího naléhavě zachování. Na prvním z nich má Česká republika zapsané již čtyři položky. Kromě slováckého verbuňku také sokolnictví, masopustní průvody na Hlinecku a Jízdu králů. V současné době se jedná o zapsání myslivosti (žargon, myslivecké písně, nikoli lov zvěře).

L: Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu. MK ČR, přístup z: [1]

Veronika Šimková 30.4.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Zofka777