Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kultura regionální

K.r. je na základe definice kultury samotné (kterou v tomto případě považujeme za časově a prostorově definovatelný a odlišitelný systém hodnot, forem života a fungování společnosti) odlišitelná zejména díky vztahu ke konkrétnímu území, tj. k regionu. Takovýto region je třeba vnímat jako průsečík minulých a současných společenství a jejich kultur v čase a prostoru.

K-u.r. lze sledovat pomocí jejích projevů a atributů, jimiž jsou např. regionálně specifické formy života, regionální hmotné a nehmotné dědictví, regionální úroveň vzdělanosti, regionální identita a mentalita, regionálně specifické stereotypy chování, regionálně omezený výskyt určitého kulturního prvku, regionálně specifické tradice nebo sociokulturní potenciál daného obyvatelstva nebo území.

Problémem může být vymezení pojmu kulturní region, neboť různí autoři se přiklánějí k různým vymezením na základě odlišných principů. Přesnějšímu vymezování hranic takovýchto regionů brání jak různé pojetí hranice (administrativní, historická, mentální aj.), tak i tranzitnost regionů a přítomnost mnohých symbolů a prvků z jiných kultur, které byly do regionu v průběhu času implementovány.

Sociologické pojetí regionu předpokládá několik charakteristik, které by takovýto region měl splňovat. První z nich je určitá vnitřní sociokulturní homogenita obyvatel regionu, na jejímž základě je lze odlišit od obyvatel jiných okolních území. Může jít např. o společné hodnotové preference, sdílené kulturní symboly, shodné názory apod. Druhým znakem je vnitřní integrita, tj. vzájemná provázanost subjektů uvnitř regionu. Vztahy uvnitř skupiny (regionální komunity) jsou mnohem silnější než vztahy s vnějším okolím a jinými regiony. Třetí charakteristikou je pak pocit regionální identity, tj. pocit silné sounáležitosti, s regionálním společenstvím a regionem, jehož součástí je i povědomí o historické kontinuitě, diferenciaci daného regionu a o jeho jedinečnosti. Čtvrtým znakem je nodalita, tzn. že takovýto region disponuje svým vlastním centrem (nodem), z něhož se do okolí šíří sociální a kulturní inovace a který je i hlavním prostorem pro setkávání a komunikaci.

Související pojmy: → kultura, → region, → kultura hmotná, → kultura nehmotná, → tradice, → region kulturní, → genius loci, → atribut, → dědictví kulturní, → identita regionální, → mentalita regionální, → stereotyp, → prvek kulturní, → potenciál sociokulturní, → oblast etnografická, → etnografie, → autor, → autor regionální, → literatura regionální, → muzeum regionální, → gastronomie regionální, → dialekt, → nářečí, → hranice, → symbol, → symbol kulturní, → region národopisný, → homogenita sociokulturní, → preference hodnotová, → religiozita, → integrita, → komunita regionální, → kontinuita historická, → diferenciace, → unikátnost, → nodalita, → inovace, → inovace sociokulturní, → difúze inovace, → komunikace, → kultura národní, → kultura lokální, → kultura místní.

L:
PATOČKA, Jiří, HEŘMANOVÁ, Eva. Lokální a regionální kultura v České republice. Praha : Aspi, 2008, 200 s.
BITTNEROVÁ, Dana, HEŘMANSKÝ, Martin. Kultura českého prostoru, prostor české kultury. Praha : Ermat, 2008, 325 s.

Lubomír Kubík 17.1.2016

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Jitka Černá, Joe Angrešt, Lubo, Zofka777