Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kultura firemní (corporate identity)

1. F.k. je souhrn zásad, přístupů, norem a hodnot v organizaci sdílených a udržovaných jako obecné vzorce chování, jednání, vystupování; resp. soubor pravidel určujících, jak vnější vystupování firmy ke svému okolí, tak vnitrofiremní vztahy mezi zaměstnanci, systém komunikace, řízení a odměňování.

F.k. souvisí s implicitními hodnotami, které vyjadřují „co je dobré, správné a důležité“ a je tvořena jak plně uvědomovanými, tak podvědomými postoji, hodnotami a přesvědčeními všech pracovníků firmy. F.k. je unikátní pro každou jednotlivou firmu a ovlivňuje její firemní strategii při dosahování podnikových cílů. Má přímý vliv na veškeré dění ve firmě, působí na kvalitu pracovního výkonu a ovlivňuje psychologické klima ve firmě, díky čemuž také patří mezi nejvlivnější motivační (či demotivační) faktory. Mezi základní prvky f.k. patří symboly, rituály (oslavy různých výročí firmy) a hodnoty. F.k. v sobě zahrnuje i klíčový faktor konkurenceschopnosti a prosperity podniku. F.k. nikdy neexistuje sama o sobě, je ovlivňována sociálně politickým stavem společnosti a je nutné ji chápat v širším společenském kontextu národní kultury (→ kultura národní).

F.k. je extrémně setrvačná, a proto se velice těžko a dlouhodobě mění. Může být písemně standardizována v podobě určitých právních, ekonomických a sociálních norem a předpisů, poté se dle Vebera jedná o tzv. oficiální kulturu. Druhým případem je fakt, kdy je firma svébytnou kulturou, tedy nemá oporu v předpisech a instrukcích, ale u většiny pracovníků je silně zakořeněna a zažita. V tomto případě vytvářejí f.k. manažeři a vedoucí pracovníci osobní přesvědčivostí, vlastním příkladem, silou argumentů a dobrým přístupem k jednotlivým pracovníkům. Základní rysy zdravé f.k. se vyznačují tím, že se zaměstnanci identifikují s firmou, věří ji a podporují navenek, že jsou ve firmě vytvořeny podmínky pro fungování zaměstnanců jako týmu, že vzájemná komunikace uvnitř firmy je na velmi vysoké úrovni, že se vytváří prostor pro rozšiřování pravomocí a odpovědnosti a kritika se nepotlačuje, nýbrž se bere jako prostředek pro hledání nových konstruktivních řešení.

2. F.k. je společně s designem, firemní komunikací, firemním chováním, produktem firmy a image firmy složkou firemní identity (→ identita).

Dle Vebera se každá f.k. skládá ze tří hierarchicky uspořádaných rovin, a to z vnímatelných atributů, z pravidel jednání a ze základních životních představ. Mezi vnímatelné atributy patří vše, co lze vnímat smysly a co zjevně působí na pracovníky i na okolí. Vnímatelné atributy mohou být jak materiální, tak nemateriální povahy (např. architektura budovy, uspořádání kanceláří, recepce, vybavení pracovišť, firemní logo, styl oblékání, způsob komunikace v podobě oslovování, zvyky, rituály, ceremoniály apod.). Pravidla jednání, která se projevují ve vztahu k zákazníkům, k zaměstnancům, ke konkurenci nebo k podnikatelským zásadám. Tato pravidla jsou částečně vědomá a do jisté míry ovlivnitelná, pro vnějšího pozorovatele jsou však rozeznatelná jen částečně. Jedná se o určité sociální normy a standardy jednání. Základní životní představy vznikají spontánně a jsou více méně nevědomé. Vždy jsou individuálně odlišné, jsou závislé na věku, dosavadních životních zkušenostech, dosaženém stupni vzdělání, odborném zaměření i na rodinném zázemí.

Charles Handy v roce 1989 publikoval model založený na předpokladu, že existuje úzké spojení mezi strukturálními faktory a f.k. Vyšel ze strukturálních hledisek a rozdělil kulturu do čtyř typů na mocenskou kulturu (typicky se vyskytuje v malých firmách), funkční kulturu (typicky se vyskytuje ve velkých byrokraticky řízených organizacích), úkolovou kulturu (typicky se vyskytuje v organizacích s maticovým řízením) a osobní kulturu (vyskytuje se ve společnostech, kde jedinci hledají ve sdružení svých sil cestu k realizaci osobních cílů).

L: VEBER, Jaromír. Management: Základy, moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita. Praha : Management Press, 2009; MAZÁK, Eduard. Firemní kultura a etické kodexy. Praha : Bankovní institut vysoká škola, a.s., 2010.

Veronika Šimková 30.4.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Vedee, Zofka777