Z Arts Lexikon
Verze z 16. 7. 2012, 07:47, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Kult (cult))

Přejít na: navigace, hledání

Kult (cult)

Pojem k. (z lat. cultus - pěstěný, vypěstěný) značí v původním náboženském významu 1. jednání určitého společenství vymykající se každodenním praktikám, konající se za zvláštních podmínek (speciální oděv, tělesná očista, duchovní cvičení), na zvláštních k tomu určených místech (chrám, obětiště, posvátné místo) a ve stanovenou dobu (svátky, tradiční slavnosti). Cílem takovéhoto kultovního jednání je kontakt s "posvátnem", "bohem", "nadpřirozenými silami", obsahem takovéhoto jednání jsou modlitby, hostiny, obětování tvorů či předmětů, průvody, tance aj. Příkladem může být katolický mariánský k. (Marian cult).

Pojem k. je též užíván ve významu 2. k. předků (cult of ancestors), kdy jde o rituální aktivity sloužící ke "kontaktu" pozůstalých a zemřelých osob, v jehož rámci mohou pozůstalí využívat síly či rad mrtvých, o projevy úcty k mrtvým. V rámci křesťanství lze jako kult předků chápat i uctívání svatých a mučedníků.

Pojem k. je též užíván ve spojení 3. k. rozumu (cult of reason), kde jeho obsahem je uctívání rozumu a preferování racionality, které bylo typické pro (nejen) francouzské osvícenecké hnutí (viz i Jandourek).

Ve významu 4. k. osobnosti (personality cult) jde v moderní době o jednání spočívající v uctívání buď již zemřelých osob (státníků, revolucionářů, myslitelů, popových hvězd) nebo i osob žijících. Hmotným projevem k. osobnosti jsou pak skulptury, muzea, mauzolea, pamětní desky, místa poutního charakteru, místní názvy apod.

V oblasti kultury a umění si mohou svůj k. osobnosti (ve smyslu věhlasu, popularity, originality, kvality aj.) vybudovat a pěstovat jednotliví aktéři a tvůrci a toto své postavení - ve smyslu nahromaděného sociálního a kulturního kapitálu - pak dále využívat jak k sebefinancování, tak k charitativním akcím ve prospěch potřebných, tak i ke kolektivnímu financování některých projektů v rámci nových médií.

Související pojmy → místo poutní, → rituál, → crowdfunding, → arts marketing, → média nová.

L: JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha : Portál, 2001, s. 135-136, 285 s.

Eva Heřmanová 30.6.2012

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Lula.k, Quido Meruňka, Zofka777