Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kult (cult)

Pojem k. (z lat. cultus - pěstěný, vypěstěný) značí v původním náboženském významu 1. jednání určitého společenství vymykající se každodenním praktikám, konající se za zvláštních podmínek (speciální oděv, tělesná očista, duchovní cvičení), na zvláštních k tomu určených místech (chrám, obětiště, posvátné místo) a ve stanovenou dobu (svátky, tradiční slavnosti). Cílem takovéhoto kultovního jednání je kontakt s "posvátnem", "bohem", "nadpřirozenými silami", obsahem takovéhoto jednání jsou modlitby, hostiny, obětování tvorů či předmětů, průvody, tance aj. Příkladem může být katolický mariánský k. (Marian cult). V případě kultů, které se nejčastěji soustřeďují kolem charismatických vůdců, se lidé většinou nestávají členy, ale dodržují určitá pravidla chování a řídí se danými teoriemi. Kult členům také nebrání, aby udržovali jiné náboženské vztahy.

Pojem k. je též užíván ve významu 2. k. předků (cult of ancestors), kdy jde o rituální aktivity sloužící ke "kontaktu" pozůstalých a zemřelých osob, v jehož rámci mohou pozůstalí využívat síly či rad mrtvých, o projevy úcty k mrtvým. V rámci křesťanství lze jako kult předků chápat i uctívání svatých a mučedníků.

Pojem k. je též užíván ve spojení 3. k. rozumu (cult of reason), kde jeho obsahem je uctívání rozumu a preferování racionality, které bylo typické pro (nejen) francouzské osvícenecké hnutí (viz i Jandourek).

Ve významu 4. k. osobnosti (personality cult) jde v moderní době o jednání spočívající v uctívání buď již zemřelých osob (státníků, revolucionářů, myslitelů, popových hvězd) nebo i osob žijících. Hmotným projevem k. osobnosti jsou pak skulptury, muzea, mauzolea, pamětní desky, místa poutního charakteru, místní názvy apod.

K. může nabývat i neosobního charakteru: peníze, tělo, úspěch, zdraví, krása, mládí. Může se tak stát, že jedinec uctívá některý z kultů, aniž by se oficiálně hlásil k nějakému hnutí, nebo aniž by si to dokonce uvědomoval.

V oblasti kultury a umění si mohou svůj k. osobnosti (ve smyslu věhlasu, popularity, originality, kvality aj.) vybudovat a pěstovat jednotliví aktéři a tvůrci a toto své postavení - ve smyslu nahromaděného sociálního a kulturního kapitálu - pak dále využívat jak k sebefinancování, tak k charitativním akcím ve prospěch potřebných, tak i ke kolektivnímu financování některých projektů v rámci nových médií.

Související pojmy → místo poutní, → rituál, → crowdfunding, → arts marketing, → média nová.

L: JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha : Portál, 2001, s. 135-136, 285 s.; BARRETT, David V. Sekty, kulty, alternativní náboženství. Praha: IŽ, 1998. 385 s.

Eva Heřmanová 30.6.2012, Lucie Kutmanová 31.3.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Lula.k, Quido Meruňka, Zofka777