Z Arts Lexikon
Verze z 5. 1. 2014, 23:10, kterou vytvořil Zofka777 (diskuse | příspěvky) (Kreativita (creativity))

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Kreativita (creativity)

Pojem k. pochází z latinského slova "creo", které znamená tvořit, proto se někdy setkáme s českým ekvivalentem tvořivost. K. označuje schopnosti, které umožňují člověku nahlížet na věci z odlišné perspektivy a vytvářet nové hodnoty a alternativy na poli umělecké, vědecké či tvůrčí činnosti. Základní vlastností produktu, vzniklého v kreativním procesu, je nejen originalita, ale i jeho užitečnost a využitelnost v reálném životě.

K. pomáhá řešit problémy a předávat myšlenky a hodnoty v rámci společnosti. Hraje zásadní roli v naplnění lidské potřeby rozvoje a získávání nových věcí a produktů.

Výsledkem k. je → inovace, tedy uvedení nové myšlenky nebo produktu a jeho ekonomické využití. Aby mohly inovace vznikat a rozvíjet se, je třeba vhodného kreativního prostředí, ve kterém se budou střetávat a společně pracovat talentovaní lidé a budou si zde vyměňovat své myšlenky a znalosti a vzájemně se obohacovat. Tato centra jsou označována jako kreativní města, která lákají kreativní jedince atraktivním tvůrčím prostředím i podporou ze strany místních úřadů.

K. je schopnost, která je vlastní každému člověku. V procesu výchovy může být utlumena, ale i podporována a rozvíjena.

Nomura Institute of Japan rozděluje lidskou historii na 4 období – zemědělské, průmyslové, informačně-technologické a kreativní. V kreativním období upadá důležitost znalostních pracovníků, jako jsou třeba právníci, programátoři či účetní, a do popředí se dostávají kreativní povolání, například designéři, umělci či vědci. Tento koncept dále rozpracovává Florida ve své práci o kreativní třídě.

Přední světové firmy si tento posun začínají uvědomovat a vidí ve využití k. a zavádění inovací způsob, jak získat konkurenční výhodu v rámci odvětví.

Ve firemní praxi posuzujeme k. podle čtyř kritérií k. Abychom mohli určité jednání označit za kreativní, musí být současně originální, správné, aplikovatelné a přínosné.

Originalita vyjadřuje jedinečnost, novost a nápaditost jednání, jenž spojuje, rozvíjí nebo upravuje již existující skutečnosti.

Správnost chápeme jakožto naplnění výchozích požadavků a podmínek. Věcně správné kreativní dílo odpovídá vstupním parametrům a plní zadaný cíl či úkol.

Aplikovatelnost má značit, že výsledek kreativního procesu je realizovatelný, užitečný.

Přínos vyjadřuje určitě přidanou hodnotu kreativity.

Související pojmy: → město kreativní, → průmysl kreativní, → průmysl kulturní, → klastr kulturní, → klastr kreativní.

L: CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. Creativity - Flow and the Psychology of Discovery and Invention. New York, 1996; FLORIDA, Richard. The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work. Leisure and Everyday Life. 2002; HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Kreativní management v praxi. Praha : Grada. 2008.

Markéta Špičáková 19.6.2012, Veronika Bartošová 15.5.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Joe Angrešt, Quido Meruňka, Starsky, Zofka777