Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Krajina barokní

K.b., tj. barokně komponovaná krajina, v odborné literatuře též synonymicky nazývána jako krajina urbanizovaná, krajina architektonizovaná, komponovaná nebo záměrně koncipovaná krajina či historický krajinný celek.

Barokně komponovaná krajina je označení pro historickou fázi vývoje kulturní krajiny, která se v českých zemích formovala mezi první čtvrtinou 17. a koncem 18. století. Dle světového dědictví UNESCO (rok 1996) byla barokně komponovaná krajina definována jako „krajina navržená a vytvořená záměrně člověkem“.

Na české baroko je nazíráno jako na krajině-historický fenomén založený na společenských, hospodářských a kulturních základech. V období Třicetileté války došlo k prvním umělým zásahům člověka do podoby venkovské agrární krajiny, šlo o krajinnou revoluci. Barokně komponované krajiny vznikaly na pozadí terénu, formovaného přírodními procesy a kultivovaného působením lidské činnosti. Komponovaná krajina představuje specifický typ kulturní krajiny – syntézu architektonických prvků (boží muka, kapličky, klášterní komplexy, poutní kostely, zvonice, sochy, zámecké komplexy) a zemědělské krajiny. Krajina se stává komplexním prostorem s prvky sakrálními, světskými, profánními i přírodními.

Barokní komponovaná krajiny je založena na vědeckých principech z oborů matematiky, geometrie či astronomie. Hlavní myšlenkou záměrného přetváření prostoru a prvků v krajině bylo vytvoření esteticky hodnotného prostoru. Třemi základními prvky barokních krajinných kompozic jsou dominanty, prostorové osy a prostory. Osová souměrnost představovala vyjádření nejvyššího architektonického řádu, zdůrazňovala majestát a moc pána a zároveň vznešenost boha. Architektonické dominanty jsou orientační body v krajinné kompozici a sloužily k vytváření pohledových cílů. Především jde o vizuální a ideologickou jednotu.

Související pojmy: → krajina, → krajina kulturní, → baroko, → muka boží, → kaplička, → klášter, → kostel, → kostel poutní, → zvonice, → zvonička obecní, → socha, → zámek, → památka sakrální, [→ [památka drobná]], → estetika, → kompozice, → dominanta.

L:
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV. Komponovaná kulturní krajina: možnosti její obnovy a zachování [online]. Olomouc, 2010, 164 s. [cit. 2014-05-12]. Přístup z: [1].
Svatý na mostě: Česká barokní krajina - co to vlastně je?. In: SÁDLO, Jiří a Pavel HÁJEK. Krajina a revoluce: významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Praha : Malá Skála, 2008, s. 177-196.
KULIŠŤÁKOVÁ, Lenka. Metody identifikace komponovaných krajin.
KUPKA, Jiří. Ochrana kulturní krajiny: Hledání cílů, možností a pravidel. Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2013, s. 12-27.

Anna Klacková 14.5.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Anička, Zofka777