Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání
(Komora)
m (Komora)
 
Řádka 28: Řádka 28:
 
FROLEC, Václav a Josef VAŘEKA. ''Lidová architektura: encyklopedie''. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983, s. 95–96;   
 
FROLEC, Václav a Josef VAŘEKA. ''Lidová architektura: encyklopedie''. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983, s. 95–96;   
 
KALINOVÁ, Marcela. ''Česká královská komora, první byrokratická instituce v Čechách'': Magisterská diplomová práce [on-line]. [cit. 2017-1-13]. Brno, 2010. Dostupné na Internetu: <https://theses.cz/id/0xrw1q/>;
 
KALINOVÁ, Marcela. ''Česká královská komora, první byrokratická instituce v Čechách'': Magisterská diplomová práce [on-line]. [cit. 2017-1-13]. Brno, 2010. Dostupné na Internetu: <https://theses.cz/id/0xrw1q/>;
Česká královská komora, Královská komora. In: ''Soupis památek - encyklopedický přehled síde''l [on-line databáze]. Šafránek Josef M, 21.02.2018, ©1993-2019 [cit. 2019-5-16]. Dostupné z: <https://www.soupispamatek.cz/arl-kcz/cs/detail-kcz_un_auth-0019620-Korporace-ceska-kralovska-komora-Kralovska-komora/>.
+
Česká královská komora, Královská komora. In: ''Soupis památek - encyklopedický přehled síde''l [on-line databáze]. Šafránek Josef M, 21.02.2018, ©1993-2019 [cit. 2019-5-16]. Dostupné z: <https://www.soupispamatek.cz/arl-kcz/cs/detail-kcz_un_auth-0019620-Korporace-ceska-kralovska-komora-Kralovska-komora/>;
 
+
JANÁK, Jan a Zdeňka HLEDÍKOVÁ. ''Dějiny správy v českých zemích do roku 1945''. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, s. 123-4. ISBN 80-04-21189-5.
  
  

Aktuální verze z 16. 5. 2019, 21:06

Komora

1. V architektuře nevytápěný, tmavý prostor k ukládání potravin, drobného nářadí, šatů a jiných předmětů. Někdy se využíval i ke spaní novomanželů a svobodných členů rodiny. Na Poděbradsku a jinde též jako pokoj pro hosty (později se k. pro tyto účely vytápěla). K. tvoří jednu ze základních částí tradičního rolnického domu. Je umístěna v zadním dílu trojdílné dispozice (u komorového typu domu) nebo spolu se sýpkou, sklepem ap. se vyskytuje také jako samostatný objekt, a to buď pod týmž názvem (např. Plzeňsko), nebo pod jinými názvy (sýpka, špýchar, sklep, sroubek, pavláčka aj.

2. Profesní sdružení, sdružující fyzické či právnické osoby daného oboru. Jejich účelem je podporovat pracovníky dané profese a umožňovat výměnu informací mezi členy. Někdy za tím účelem k. vydává vlastní periodikum. Př. Česká lékařská k., Hospodářská k. ČR, Česká advokátní k., Česká k. architektů.

3. Horní či dolní k. parlamentu je označení pro sněmovny dvoukomorového parlamentu.

4. Česká královská k. (též Česká k. či Rada k-y královské) byl zvláštní typ centrálního vrchnostenského úřadu, který spravoval a kontroloval osobní majetek panovníka. Představovala v podmínkách českého státu první skutečně byrokratický úřad. Zřízena byla Ferdinandem I. r. 1527 s úmyslem vytvořit instituci nezávislou na vlivu stavů. Proto úřad obsazoval jen sebou placenými úředníky, kteří byli odpovědní jemu. Někteří z nich nebyli ani Češi, proti čemuž stavové r. 1547 marně protestovali.

Do správy k-y patřily od počátku poplatky z hor, ungelt, cla, mýta, rybníkářství, lesy a honitba. Od počátku byla podřízena dvorské k-e ve Vídni. Úřad a nikoli stavovské obci.

Českou k-u tvořilo pětičlenné kolegium radů. Nejvyšší starší rada, od r. 1548 president k-y, byl jejich přestaveným. K. se scházela na pravidelných poradách, jejichž usnesení muselo být jednomyslné. Zpočátku měli radové přezkoumat všechny královské dlužní úpisy a zrevidovat daňové účty z doby jagelonské a snažit se o znovuzískání královských statků. K. měla zároveň vést celé existující královské hospodářství. Přijímala každoročně vyúčtování nižších a závislých úředníků a výtahy posílala dvorské k-e. Po schválení sestavovala uzávěrky. Účetní agendu měl na starost mistr k-y, od r. 1548 rentmistr. Komorní statky spravovali hospodářští úředníci. Písemnou agendu k-y zastával sekretář.

Všechny kláštery královského založení, resp. jejich majetek, tvořily do 16. stol. součást královské k-y. Česká k. byla zrušena za vlády Marie Terezie r. 1745, kdy její agendu nakrátko převzalo české místodržitelství. Od roku 1749 správu finančních záležitostí převzaly v jednotlivých zemích českého království tzv. královské reprezentace s k-ou.

Dvorská k. byla odborný orgán, dělený na referáty zemí, který rozhodoval kolegiálně v plénu rady. Dvorská účetní k. byla záhy přejmenována na hlavní státní účtárnu a měla vést evidenci a přehled o státních financích a řídit všechny dvorské a provinciální účtárny. Za Marie Terezie byla dvorní k. zmodernizována na centrální finanční úřad monarchie.

Související pojmy: → monarchie, → úřad finanční, → referát, → účetnictví, → provincie, → království, → byrokracie, → místodržitelství, → klášter, → parlament, → vesnice, → stát, → kolegium, → clo, → mýto, → ungelt, → president .

L: FROLEC, Václav a Josef VAŘEKA. Lidová architektura: encyklopedie. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983, s. 95–96; KALINOVÁ, Marcela. Česká královská komora, první byrokratická instituce v Čechách: Magisterská diplomová práce [on-line]. [cit. 2017-1-13]. Brno, 2010. Dostupné na Internetu: <https://theses.cz/id/0xrw1q/>; Česká královská komora, Královská komora. In: Soupis památek - encyklopedický přehled sídel [on-line databáze]. Šafránek Josef M, 21.02.2018, ©1993-2019 [cit. 2019-5-16]. Dostupné z: <https://www.soupispamatek.cz/arl-kcz/cs/detail-kcz_un_auth-0019620-Korporace-ceska-kralovska-komora-Kralovska-komora/>; JANÁK, Jan a Zdeňka HLEDÍKOVÁ. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, s. 123-4. ISBN 80-04-21189-5.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777