Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kategorizace památek

Kategorizace je zařazování, roztřiďování do kategorií; rozdělení jevů, věcí podle zvoleného pravidla do určitých skupin. K.p. je rozčlenění podle stupně jejich hodnot nebo vytvoření skupin podle určitého třídicího hlediska (nejčastěji se lze setkat s opozicí uměleckohistorického a věcného třídění, tj. např. členění na industriální památky, lidovou architekturu, historické parky a zahrady aj.).

V ČR nebyla žádná oficiální k.p. vytvořena. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, pracuje pouze s rozdělením na movité a nemovité kulturní památky a památkově chráněná území. Nejvýznamnější kulturní památky prohlašuje vláda ČR svým nařízením za národní kulturní památky. 12 kulturních památek je zapsáno na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO (památky s mezinárodním statusem).

V Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP) je veden odděleně seznam movitých a seznam nemovitých kulturních památek. Žádné zvláštní seznamy, které by byly vedeny podle charakteru památky, neexistují. Národní památkový ústav (NPÚ) vede také Seznam nejohroženějších kulturních památek.

Podle druhové skladby obsahuje památkový fond ČR zejména: a) movité památky a jejich soubory (památky malířství, sochařství a uměleckých řemesel; památky technické a archeologické; historické knihovny apod.), b) nemovité památky (hrady, zámky a tvrze; kostely, kláštery a ostatní kultovní stavby; vesnické domy, zemědělské usedlosti a další objekty lidové architektury a lidového stavitelství; městské domy, radnice, městské brány a hradby; stavební památky vývoje řemesel, vědy a techniky; historické zahrady a parky), c) nemovité i movité věci, připomínající významné historické osobnosti nebo události, d) památkově chráněná území (památkové rezervace městské, vesnické a archeologické; památkové zóny městské, vesnické a krajinné; specifická památkově chráněná území).

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS) si pro své potřeby (zejména v oblasti cestovního ruchu) vytvořilo vlastní rozdělení (typologii) památek, které však nesleduje žádné odborné kritérium. Jedna památka tak může být typologicky zařazena vícekrát. Jedná se o skupiny: a) architektonické památky – městská architektura, b) architektonické památky – lidová architektura, c) architektonické památky – hrady, zámky, tvrze, paláce, d) architektonické památky – architektonické doplňky (kašny, plastiky,...), e) sakrální architektura – monumentální (kostely, kláštery), f) sakrální architektura – synagogy, g) sakrální architektura – drobná (kapličky, boží muka, kříže,...), h) funerální (hřbitovní památky), i) funerální (hřbitovní) památky – židovské hřbitovy, j) technické památky, k) militaria – fortifikační systémy, pevnosti, l) archeologické památky, m) historická zeleň - zahrady, parky, n) přírodní památky, o) památná místa, p) muzea, galerie či jiné soubory sbírkových předmětů, q) mimo uvedenou specifikaci - například muzejní expozice, hřebčín, jeskyně,...

V Koncepci památkové péče v České republice na léta 2011 – 2016 je zachycena evidence kulturních památek podle druhů, rozčleňující nemovité kulturní památky takto: obytné stavby, feudální sídla, církevní a sakrální stavby, funerální stavby, zastupitelské a správní stavby, stavby pro soudnictví a vězeňství, stavby pro vědu a výzkum, stavby pro peněžnictví, stavby pro výchovu a vzdělávání, stavby pro obchod, stavby pro služby, stavby zdravotnické a sociální, stavby pro lázeňství, stavby pro kulturu a společenské stavby, stavby pro výstavnictví, stavby pro sport, stavby pro turistiku a rekreaci, stavby pro myslivost, vojenské a opevňovací stavby, stavby a díla s převažujícími přírodními prvky, drobné stavby a díla, zemědělské stavby, stavby pro zpracování zemědělských produktů, stavby pro zpracování dřeva, energetické stavby, vodohospodářské stavby, dopravní stavby, stavby pro spoje, stavby a pozůstatky těžby surovin, stavby pro hutnictví a kovovýrobu, ostatní výrobní stavby a archeologické nálezy a naleziště.

Související pojmy: → památka kulturní, → památka národní, kulturní

Zdroje: Typologie památek. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska [online]. c 2011. Přístup z: [1]; Kulturní památky. Ministerstvo kultury [online]. c 2007. Přístup z: [2]; Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011 – 2016. Přístup z: [3]; Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Přístup z: [4].

Tereza Vodňanská 23.3.2013

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

VodT, Zofka777