Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kastelán (heritage site manager, castle manager)

(lat. castellum – hrad)

V raném středověku vojenský správce hradského správního obvodu. Úřad k-a se vyvinul již v době předfeudální a v 11. a 12. stol. na sebe vzal již zcela feudální podobu. K. měl získané území plně ovládnout, dál ho udržovat, velet hotovosti svého obvodu při ohrožení. K tomu náležely i pravomoci soudní a správní. Obecně tyto pravomoci záležely na vůli knížete a na tom, jak silné postavení k. získal. Též délka úřadu závisela od vůle knížete, obvykle byl ale jmenován na krátkou dobu.

Výkon úřadu byl svěřován formou léna některému z družiníků. K. nebyl ke knížeti poután rodovou příslušností, ale lení povahou svěřeného úřadu. Za výkon funkce mu náležela materiální kompenzace, většinou v části vybraných pokut, pak i pozemcích. Významem a patrně i výší hmotných kompenzací se funkce k-a vyrovnala dvorským úředníkům.

Nejstearší k-i, hradští správci (comes, castellanus, burgravius, prefectus, senior in urbe) se objevili v době zredukování přemyslovského rodu na jediného Břetislava. Tehdy vznikla potřeba zajistit správu důležitých vzdálenějších oblastí. Mezi prvními doloženými k-y je Prkoš, bílinský k. (r. 1041). Od konce 11. stol. dokladů o k-ech přibývá.

Funkce k-a zanikla se správním významem hradu, případně se k. změnil ve šlechtického majetele hradu. Úřad správce převzali purkrabí.

V Polsku existovali taktéž k-i. vymezení jejich funkce bylo podobné jako v Čechách. Spravované obvody se nazývaly kasztelánie.

Současní k-i zajišťují a řídí správu a provoz rozsáhlých a významných památkových objektů a spolupracují s památkovými ústavy a orgány státní správy při údržbě, rekonstrukcích a obnovách těchto objektů. K náplni práce patří mj. správa depozitářů a mobiliárních fondů v rámci památkových objektů; zpracování koncepcí a analýz na jejich využití, dokumentace; iniciace a koordinace odborného poznání objektu, jeho dějin a mobiliáře; ekonomické řízení objektu a zajišťování zdrojů pro další rozvoj, prezentace a propagace, provázení návštěvníků.

V Polsku existovali taktéž k-i s podobnou pracovní náplní. Později se dostali i do senátu a ve větších městech byl po bok k-a dosazen starosta. Značnější počet kasztelanií byl zrušen mezi r. 1370 a 1390 za Vladislava Jagelly.

Související pojmy: → senát, → město, → analýza, → mobiliář, → depozitář, → rekonstrukce, → starosta, → purkrabí, → hrad, → šlechta, → kníže, → středověk, → feudalismus, koncepce.

L: JANÁK, Jan a Zdeňka HLEDÍKOVÁ. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. Učebnice pro vysoké školy. ISBN 80-04-21189-5. Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl třináctý. Praha : Argo, 2002, 1113 s.; Kastelán. In: Národní soustava povolání [on-line databáze]. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR: Praha 2 [cit. 2019-5-12]. Dostupné z: <https://nsp.cz/jednotka-prace/kastelan>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Joe Angrešt