Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Kaskáda

(z ital. cascata – pád, klesání)

1. Přirozený nebo umělý vodopád, kde voda postupně padá přes řadu stupňů, přes kameny či balvany. Vodopád vzniká následkem nestejného dosahu erose za různých podmínek a jeví se buďto jako kaskáda vlastní, slap, práh čili k., při němž voda padá volným pádem s nějaké výše, nebo ve tvarech morfologicky pokročilejších, kde se vody dostávají přes překážky pouze v kataraktech, peřejích nebo proudech již valně snížené a obmezené.

K-y bývají podmíněny různými zjevy

  • stupňovitým tvarem svahů,
  • změnou v tvrdosti horniny, v které se říční koryto opětnou erosí prohlubuje,
  • tvoří se dodatečně tam, kde procesy tektonické nebo eruptivní horniny přerušily klidný vývoj přirozené erosivní křivky.

Často jsou k-y součástí velkých fontán nebo vodních děl, kde mívají tvar schodových prvků lemujících ze stran fontánu. Oblíbený motiv v renesančních a barokních zahrad. Renesanční zahrada Villy d'Este v Tivoli ve střední Itálii využívá přírodní k-u na řece Aniene do zahrady Villa d'Este.

2. Soustava přehrad umístěných za sebou na vodním toku tak, aby jezera jimi vytvořená na sebe navazovala – podélný profil toku se touto úpravou stává stupňovitý. Je to způsob krajního využití energie řeky, ale vždy znamená hluboký zásah do krajiny (včetně určité změny klimatu). Nejznámějším příkladem takové k-y u nás je k. vltavská, kterou tvoří 9 vodních děl. Jejím účelem bylo splavnění řeky Vltavy, které by umožňovalo hospodářské využití řeky pro dopravu zejména soli, kamene a dřeva.

Související pojmy: → klima, → park, → zahrada renesanční, → zahrada barokní, → fontána, → architektura zahradní, → doprava říční, → katarakt, → erose, → tektonika, → schody.

L: SYROVÝ, Bohuslav. Architektura: naučný slovník. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1961, s. 146; Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl čtrnáctý. Praha : Argo, 2002, 1111 s. Cascade. Encyclopædia Britannica [on-line databáze]. Encyclopædia Britannica (UK): London [cit. 2018-7-21]. Dostupné z: < https://www.britannica.com/science/cascade-waterfall>. Vltavská kaskáda [on-line]. Povodí Vltavy: Praha 5, ©2013 [cit. 2018-7-21]. Dostupné z: <http://www.pvl.cz/vodohospodarske-informace/vodni-dila/vltavska-kaskada>.

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Echo, Zofka777