Z Arts Lexikon
Přejít na: navigace, hledání

Islamofobie (islamophobia)

I. je specifický případ xenofobie. Pojem se v anglicky mluvících zemích objevuje až v 80. letech 20. století; podrobněji lze rozlišit jednak vlastní i-i, jakožto strach z islámu, jednak muslimofobii či anti-muslimismus jakožto strach z muslimů vznikající zpravidla na základě osobních kontaktů. Užívání pojmu anti-muslimismus preferuje před užíváním pojmu i. např. Halliday, neboť výstižněji vyjadřuje averzivní postoj vůči muslimům, Arabům, lidem z Blízkého Východu a Jižní Asie. Cílem nevole evropské majority jsou tak muslimové jako obyvatelé či přistěhovalci, ne muslimové jako lidé věřící v islám (Meer). Fenomén i. se v současnosti objevuje jak v mediální, tak v politické rovině, tak i nárůstem odborného zájmu o islám a muslimy.

Kropáček chápe i. jako 1. široké spektrum projevů vyjadřujících nadřazenou přezíravost až nenávistný odpor vůči muslimům, zvláště Arabům, s nimiž v západních zemích xenofobní jedinci či skupiny přicházejí do styku.

Parkes, Maynard, Karim, Robinson uvádějí, že Evropská společnost proti rasismu i-i chápe jako 2. široce rozšířený a narůstající předsudek proti muslimům, který je často větší než samotná osobní zkušenost s dalšími náboženstvími či etnickými skupinami. I. může nabývat formy opozice, ale i protestů proti stavění mešit a dalších islámských budov či proti kriminalitě, může se projevit i formou přímého násilí na muslimech.

Janků, Knob, Krajňanský, Matušinová, Melcrová, Smekal i-í rozumí 3. projevy (např. psané, mluvené, kreslené, písně, gesta, ale i další neverbální způsoby komunikace), které vyjadřují hluboce negativní postoj vůči islámu.

Meer charakterizuje i. dokonce jako 4. nový rasismus, neo-rasismus, který je charakteristický tím, že není dominantně namířen proti biologické dědičnosti, ale spíše proti kulturní diferenciaci. Proto může jít v případě i. i o postoje vyplývající z neschopnosti jedinců přijmout a vstřebat rozdílnost, z neschopnosti spolupracovat s ostatními lidmi, cizinci, ženami apod.

Větrovec i. charakterizuje tak, že 5. nejde o fobii ve smyslu psychiatrickém, ale jen o přenesený význam do kontextu interakcí mezi lidmi. Analogicky s paralalními pojmy - rusofobie či germanofobie označujícími nepřátelství vůči Rusům a Němcům - je užití části slova fobie (pro nepodložené averze vůči určité skupině lidí) v rámci pojmu i. adekvátní; spouštěcím mechanismem této averze ale není příslušnost k národu, nýbrž příslušnost k náboženskému vyznání (podobně i pojem judeofobie, tj. strach ze Židů.

Al Hassani definuje i-i jako 6. strach a/nebo nenávist vůči islámu, muslimům a islámské kultuře, tj. v podstatě jako novou formu rasismu vůči muslimům, kteří jsou etno-náboženskou skupinou, ne rasou, a nikdy rasou nebyli ustanoveni.

Související pojmy: → xenofobie, → geografie náboženství, → náboženství, → identita, → identita etnická, → identita náboženská, → komunita, → etnikum, → asimilace, → integrace, → segregace, → marginalizace, → předsudek, → mešita, → media.

L:
KROPÁČEK, L. Islám a západ: Historická paměť a současná krize. Praha : Vyšehrad, 2002, 197 s.
PARKES, B., MAYNARD, E., KARIM, R., ROBINSON, A. Racism in Europe. ENAR Shadow Report 2011-2012. ENAR, Brussels, 40 s.
JANKŮ, L., KNOB, M., KRAJŇANSKÝ, V., MATUŠINOVÁ, A., MELCROVÁ, Z., SMEKAL, H. Zvláštní téma - islamofobie. In: ENAR Stínová zpráva 2011-2012, Rasismus a diskriminace v České republice, s. 7-12(2013)
VĚTROVEC, L. Definice a kontextualizace pojmu islamofobie. Přístup z: [1], [cit. 26. listopad 2013], s. 7,(2013)
MEER, N. Semantics, scales and solidarities. In: Ethnic and racial studies, Vol. 36 (No. 3), s. 500-515 (2013)
AL HASANI, S. Islamophobia in Europe. ENAR Shadow Report 2005, 31 s.
HALLIDAY F. „Islamophobia“ reconsidered. Ethnic and Racial Studies, vol. 22, No. 5, s. 892-902. (1999)
SOBOTOVÁ, Jana. Islamofobie v Evropě: příklad Česka a Španělska. Diplomová práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta University Karlovy, Praha, 2014, 153 s.
HEŘMANOVÁ, Eva, FARYADOVÁ Kateřina. Efektivnost integrace muslimských minorit v zemích EU (se zaměřením na situaci v Česku). Současná Evropa, 2012, č. 01, s. 111-132.

Odkazy:
HOUDA, Přemysl. Jak žijí muslimové z Václaváku. Česká pozice. Informace pro svobodné lidi. [on-line], 14.9.2014. Přístup z: [2]

Eva Heřmanová 10.9.2014

Na hesle se spolupodíleli uživatelé

Arnost Jablkon, Bludišťák, Joe Angrešt, Zofka777